Monitor Polski

M.P.2017.813

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 maja 2017 r.

UMOWA
między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Panamy o współpracy w dziedzinie turystyki,
sporządzona w Warszawie dnia 29 lipca 2016 r.

Rzeczpospolita Polska i Republika Panamy, zwane dalej "Stronami",

- świadome znaczenia turystyki dla rozwoju gospodarczego i społecznego Stron,

- pragnąc przyczyniać się do dalszego rozwijania przyjacielskich stosunków pomiędzy narodami Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Panamy,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł  1

Strony będą sprzyjać rozwojowi współpracy w dziedzinie turystyki, która będzie realizowana zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i prawem obowiązującym w obu państwach.

Artykuł  2

Strony będą popierać nawiązywanie i rozwój współpracy między polskimi a panamskimi przedsiębiorcami i organizacjami, uczestniczącymi w rozwoju turystyki międzynarodowej.

Artykuł  3

Współpraca, o której mówi niniejsza umowa, będzie się odbywała w szczególności poprzez:

1) wymianę materiałów informacyjnych i promocyjnych;
2) udział w targach i wystawach turystycznych oraz różnego rodzaju konferencjach poświęconych zagadnieniom turystycznym, organizowanym na terytorium państw obu Stron;
3) organizację podróży zapoznawczych dla przedstawicieli organizacji turystycznych, biur podróży, dziennikarzy i środków masowego przekazu w celu zapoznania się z potencjałem turystycznym obu państw.
Artykuł  4

Strony będą popierać wymianę informacji w zakresie:

1) doświadczeń z realizacji planów promocji turystyki;
2) aktów prawnych regulujących działalność turystyczną;
3) statystyki turystycznej;
4) kształcenia pracowników w dziedzinie turystyki, w tym programów edukacyjnych i szkoleniowych;
5) imprez targowych, wystaw i konferencji, o których mowa w Artykule 3.
Artykuł  5

Strony będą zachęcać do współpracy bezpośredniej pomiędzy szkołami, instytucjami i firmami, które zajmują się podnoszeniem kwalifikacji kadr dla potrzeb turystyki.

Artykuł  6

Każda ze Stron będzie sprzyjać powstawaniu na swoim terytorium ośrodków informacji turystycznej drugiej Strony.

Artykuł  7

Strony będą wymieniać informacje i dzielić się doświadczeniami związanymi z ich udziałem w pracach międzynarodowych organizacji turystycznych.

Artykuł  8
1.  Organami właściwymi w sprawach realizacji postanowień niniejszej Umowy są:

Ze strony polskiej - Minister Sportu i Turystyki,

Ze strony panamskiej - Panamski Urząd Turystyki.

2.  O każdej zmianie organów, o których mowa w ustępie 1, Strony niezwłocznie poinformują się drogą dyplomatyczną.
Artykuł  9

Wszelkie rozbieżności dotyczące interpretacji i stosowania niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez obie Strony w drodze negocjacji albo konsultacji.

Artykuł  10
1.  Niniejsza Umowa nie narusza praw i zobowiązań wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
2.  Niniejsza Umowa nie narusza praw i zobowiązań Stron wynikających z umów międzynarodowych, stronami których są Rzeczpospolita Polska lub Republika Panamy oraz z ich przynależności do organizacji międzynarodowych.
Artykuł  11
1.  Umowa niniejsza podlega przyjęciu zgodnie z prawem Państwa każdej ze Stron, co zostanie stwierdzone w drodze wymiany not. Umowa wejdzie w życie z dniem otrzymania noty późniejszej.
2.  Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony, chyba że jedna ze Stron wypowie ją w drodze notyfikacji z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem.
3.  Zmiany i uzupełnienia do niniejszej Umowy mogą być wprowadzone w drodze porozumienia Stron w formie pisemnej. Wejdą one w życie w trybie określonym w ust. 1 i będą stanowić integralną część Umowy.
4.  Wypowiedzenie Umowy nie będzie miało wpływu na plany i przedsięwzięcia rozpoczęte w czasie jej obowiązywania, aż do czasu ich zakończenia, chyba że Strony uzgodnią inaczej.

Sporządzono w Warszawie, dnia 29 lipca 2016 roku, w dwóch egzemplarzach w językach polskim i hiszpańskim, przy czym oba teksty są jednakowo autentyczne.