Organizowanie przewozów koleją w okresie zimowym 1973/1974.

Monitor Polski

M.P.1974.6.44

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 lutego 1974 r.

UCHWAŁA Nr 43
RADY MINISTRÓW
z dnia 7 lutego 1974 r.
w sprawie organizowania przewozów koleją w okresie zimowym 1973/1974.

W celu umożliwienia sprawnego przewozu towarów w okresie zimowym 1973/1974 Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Wysyłanie koleją towarów, określonych w załączniku do uchwały, w okresie do dnia 31 marca 1974 r. powinno być dokonywane w przesyłkach całopociągowych lub w zwartych grupach wagonów nadawanych w jednym kierunku.
Odbiorcy przesyłek całopociągowych lub w zwartych grupach wagonów powinni je odbierać, także gdy ilość nadesłanego towaru przekracza ilość określoną umownie dla jednorazowego dostarczenia albo gdy dostarczenie nastąpiło przed terminem określonym w umowie, jeżeli odstępstwo od warunków umownych zostało spowodowane koniecznością sformowania zwartego pociągu lub grupy wagonów zamiast wysyłania towaru w pojedynczych wagonach lub małych grupach.
Minister Komunikacji ustali szczegółowe zasady formowania i kierowania przesyłek, o których mowa w § 1, oraz dostosuje terminy wyładunku przesyłek całopociągowych do warunków technicznych stacji przeznaczenia oraz zdolności wyładunkowych i transportowych odbiorcy. Terminy te nie mogą być dłuższe niż 24 godziny.
Jeżeli na skutek wysłania przesyłki całopociągowej lub w zwartej grupie wagonów sprzedawca popadnie w zwłokę w dostarczeniu towaru, kupujący (odbiorca) nie może dochodzić kar umownych oraz odszkodowań na zasadach ogólnych za zwłokę w dostarczeniu towaru, a jeżeli na skutek zwłoki odstąpił od umowy - kar umownych z tego tytułu.
Zaleca się centralnym związkom spółdzielni stosowanie przepisów niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ

towarów, które powinny być przewożone w przesyłkach całopociągowych i w grupach wagonów nadawanych w jednym kierunku

1. Towary, które należy przewozić w przesyłkach całopociągowych:

1) węgiel, z wyjątkiem pozostałego z dziennego wydobycia po sformowanych pociągach; pozostałość ta powinna być nadawana według zasad określonych w ust. 2 lub 3,

2) koks, z wyjątkiem nadawanego przez zakłady określone w ust. 2 pkt 1,

3) rudy, z wyjątkiem manganowych i chromowych,

4) kamienie wszelkie, z wyjątkiem tłucznia dolomitowego surowego oraz kamienia wapiennego dla Hut: "im. 1 Maja", "Batory", "Łabędy" i "Zabrze",

5) kruszywa budowlane i piasek budowlany,

6) cement luzem dostarczany do punktów przesypowych oraz cement w workach,

7) nawozy mineralne, z wyjątkiem wymienionych w ust. 2,

8) surowce nawozowe,

9) sól przeznaczona dla zakładów przemysłu chemicznego,

10) buraki cukrowe,

11) żużel wielkopiecowy, z wyjątkiem żużla kawałkowego,

12) siarka,

13) produkty naftowe, z wyjątkiem wymienionych w ust. 2.

2. Towary, które należy przewozić w zwartych grupach liczących co najmniej 10 wagonów:

1) koks nadawany przez Zakłady Koksownicze "Zabrze" - Zakład nr 1, 2, 3 i 5, Zakłady Koksownicze "Wałbrzych" - Zakład nr 3 i 4, Koksownie Hut "Bobrek", "Florian" i "Kościuszko",

2) zboża pochodzenia krajowego, przeznaczone do celów konsumpcyjnych,

3) siarka kruszona,

4) produkty naftowe przeznaczone dla jednostek resortu komunikacji, rolnictwa i składów CPN,

5) ciągniki, przyczepy i samochody,

6) kwarcyty, z wyjątkiem nadawanych przez Bolesławieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych,

7) cegła,

8) elementy prefabrykowane, z wyjątkiem dłuższych niż 12 m,

9) papierówka,

10) słoma lniana i konopna,

11) butelki dla przemysłu spirytusowego i piwowarskiego,

12) supertomasyna i fosforany paszowe z Krakowskich Zakładów Przemysłu Nieorganicznego "Bonarka" w Krakowie.

3. Inne towary - w grupach organizowanych stosownie do zasad określonych przez Ministra Komunikacji.