Organizowanie i prowadzenie publicznej działalności sportowej. - M.P.1969.52.416 - OpenLEX

Organizowanie i prowadzenie publicznej działalności sportowej.

Monitor Polski

M.P.1969.52.416

Akt utracił moc
Wersja od: 29 września 1973 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO GŁÓWNEGO KOMITETU KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI
z dnia 3 grudnia 1969 r.
w sprawie organizowania i prowadzenia publicznej działalności sportowej

Na podstawie art. 2 ust. 2, art. 3 ust. 3, art. 12 ust. 2, art. 20 oraz art. 21 ustawy z dnia 9 kwietnia 1968 r. o zezwoleniach na publiczną działalność artystyczną, rozrywkową i sportową (Dz. U. Nr 12, poz. 64) zarządza się, co następuje:
1.
Zwalnia się od obowiązku uzyskiwania zezwolenia oraz dokonywania zgłoszenia na organizowanie i prowadzenie publicznej działalności sportowej Akademicki Związek Sportowy oraz stowarzyszenia zarejestrowane, których wyłączny lub podstawowy zakres statutowego działania obejmuje działalność sportową.
2.
Zwolnienie, o którym mowa w ust.1, nie dotyczy obowiązku dokonania zgłoszenia międzypaństwowych i międzynarodowych impraz sportowych.
1.
Zgłoszenie (§ 1 ust. 2) powinno być złożone komitetowi kultury fizycznej i turystyki prezydium właściwej wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) najpóźniej na 14 dni przed dniem imprezy.
2.
Zgłoszenie powinno zawierać:
1)
oznaczenie organizatora imprezy,
2)
datę i miejsce oraz rodzaj organizowanej imprezy,
3)
program lub regulamin imprezy.
1.
Komitet kultury fizycznej i turystyki prezydium właściwej wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) może nie później niż na 5 dni przed terminem imprezy sportowej określić warunki i zgłosić zastrzeżenia, do których organizator imprezy obowiązany jest się zastosować.
2.
Niezgłoszenie warunków lub zastrzeżeń, o których mowa w ust. 2, oznacza, że impreza sportowa może się odbyć zgodnie z treścią zgłoszenia.
Organizator imprezy sportowej zawiadamia na piśmie właściwą jednostkę Milicji Obywatelskiej o terminie, miejscu i rodzaju imprezy sportowej najpóźniej na 7 dni przed dniem imprezy.
1.
Osoba ubiegająca się o zezwolenie na organizowanie publicznej działalności sportowej powinna posiadać następujące kwalifikacje osobiste:
1)
obywatelstwo polskie,
2)
pełnię praw publicznych,
3)
ukończony 21 rok życia,
4)
odpowiednie kwalifikacje ideowe i moralne dające rękojmę należytego organizowania i prowadzenia publicznej działalności sportowej.
2.
Te same kwalifikacje osobiste (ust. 1) powinien posiadać kierownik osoby prawnej lub jednostki nie posiadającej osobowości prawnej ubiegającej się o zezwolenie na organizowanie i prowadzenie publicznej działalności sportowej lub osoba przez niego wyznaczona.
1.
Osoba ubiegająca się o zezwolenie na organizowanie i prowadzenie publicznej działalności sportowej w zakresie dyscypliny sportu objętych działalnością związków sportowych powinna posiadać następujące kwalifikacje zawodowe:
1)
stopień instruktora lub trenera danej dyscypliny sportu,
2)
3-letnią praktykę dotyczącą przedmiotu zezwolenia,
3)
opinię właściwego polskiego związku sportowego, stwierdzającą kwalifikacje do prowadzenia działalności objętej zezwoleniem.
2.
Osoba ubiegająca się o zezwolenie na organizowanie i prowadzenie publicznej działalności sportowej w zakresie nie objętym działalnością związków sportowych powinna posiadać następujące kwalifikacje zawodowe:
1)
co najmniej wykształcenie średnie oraz
2)
3-letnią praktykę dotyczącą przedmiotu zezwolenia.
3.
Przy wydawaniu zezwoleń na prowadzenie publicznych strzelnic sportowych (strzelnice wiatrówkowe) wymagane jest wykształcenie podstawowe oraz 5-letnia praktyka w zakresie przedmiotu zezwolenia.
4.
Przepis ust. 3 nie dotyczy osób, które w dniu wejścia w życie zarządzenia ukończyły 50 rok życia i posiadają co najmniej 8-letnią praktykę.
Osoba ubiegająca się o zezwolenie na prowadzenie publicznej strzelnicy sportowej powinna poza kwalifikacjami zawodowymi określonymi w § 6 ust. 3 i 4 posiadać dostateczną znajomość w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami.
Kierownik osoby prawnej lub jednostki nie posiadającej osobowości prawnej ubiegającej się o zezwolenie na organizowanie i prowadzenie publicznej działalności sportowej albo osoba przez niego wyznaczona powinni posiadać kwalifikacje zawodowe określone w § 6 i 7.
Jeżeli o wydanie zezwolenia na publiczną dzaiałalność sportową występują dwie lub więcej osób łącznie, kwalifikacje osobiste i zawodowe określone w zarządzeniu powinni posiadać wszyscy wnioskodawcy.
1.
Program imprezy sportowej powinien być podany do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w miejscowości, w której impreza ma się odbyć, przed rozpoczęciem sprzedaży biletów. Ogłoszenie powinno być również wywieszone przy wejściu do miejsca, w którym impreza ma się odbyć, a także w miejscu sprzedaży biletów.
2.
Organizator imprezy sportowej obowiązany jest dostarczyć tekst ogłoszenia przed jego podaniem do publicznej wiadomości organowi właściwemu do udzielania zezwoleń nie później niż na 48 godzin przed imprezą.
3.
Tekst ogłoszenia powinien w szczególności zawierać:
1)
oznaczenie organizatora imprezy,
2)
nazwę i rodzaj imprezy,
3)
miejsce i termin imprezy oraz jej program,
4)
informację o cenie i miejscu sprzedaży biletów wstępu.
4.
W razie zawieszenia ważności dokumentów wolnego wstępu (§ 35) lub ograniczenia wydawania biletów bezpłatnych (§ 38) tekst ogłoszenia powinien zawierać także odpowiednią informację z podaniem miejsca i terminu wydawania osobom uprawnionym biletów bezpłatnych.
1.
Jeżeli zachodzą okoliczności zmuszające organizatora do zmiany programu imprezy, organizator imprezy obowiązany jest ogłosić publicznie wprowadzone zmiany do programu w sposób wskazany w § 10 ust. 3.
2.
Osobom, które nabyły bilety wstępu przed zmianą programu, należy na ich żądanie zgłoszone przed rozpoczęciem imprezy zwrócić zapłaconą kwotę za zwrotem biletu wstępu.
Organizator imprezy sportowej obowiązany jest zapewnić porządek oraz bezpieczeństwo życia, zdrowia i mienia publiczności uczestniczącej w imprezie.
Organizator imprezy sportowej powinien ściśle przestrzegać warunków bezpiecznego przeprowadzenia imprezy, określonych:
1)
w przepisach wydanych przez Główny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki,
2)
w regulaminach, postanowieniach i przepisach sportowych polskich związków sportowych,
3)
w regulaminie danej imprezy.
Organizator imprezy sportowej powinien przestrzegać, aby liczba osób na widowni nie przekraczała liczby podanej w zgłoszeniu (ustalonej w zezwoleniu).
Organizator imprezy sportowej powinien przestrzegać, aby w miejscu imprezy instalacje i urządzenia elektryczne były niedostępne dla osób nie związanych z ich obsługą oraz aby nie zagrażały bezpieczeństwu ludzi i mienia.
Przy każdym zmechanizowanym urządzeniu, z jakich korzysta się przy przeprowadzaniu imprezy, powinny znajdować się odpowiednie zabezpieczenia chroniące życie, zdrowie i mienie osób posługujących się tymi urządzeniami oraz osób postronnych. Ponadto w miejscu imprezy powinna znajdować się odpowiednia obsługa zapewniająca prawidłowe działanie urządzeń zmechanizowanych oraz przestrzeganie przepisów i instrukcji w sprawie posługiwania się tymi urządzeniami.
1.
Miejsce imprezy, urządzenia i sprzęt powinny być oddane do użytku publicznego w należytej czystości.
2.
Podczas imprez odbywających się w obiektach krytych palenie tytoniu dozwolone jest tylko w wyznaczonym do tego miejscu.
1.
Organizator imprezy sportowej powinien zapewnić na terenie obiektu sportowego osobne ustępy dla kobiet i mężczyzn.
2.
Ilość ustępów należy uzgodnić każdorazowo z właściwym terenowo państwowym inspektorem sanitarnym.
3.
Warunki dotyczące zapewnienia odpowiednich wymagań w zakresie higieny powinny być zgodne z ogólnie obowiązującymi w tym przedmiocie przepisami prawa budowlanego oraz normatywami technicznymi projektowania.
W miejscu imprezy powinna znajdować się apteczka pierwszej pomocy.
Przy wejściu na imprezę należy okazać kontrolerowi bilet, kartę wstępu lub zaproszenie, a następnie zająć wyznaczone miejsce.
1.
Wstęp na imprezę i przebywanie na niej osób w stanie nietrzeźwym jest niedozwolone.
2.
Organizator imprezy obowiązany jest zapewnić ścisłe przestrzeganie zakazu:
1)
wpuszczania na imprezę osób nietrzeźwych,
2)
spożywania na terenie urządzeń sportowych napojów o zawartości powyżej 4,5 % alkoholu.
3.
Zakaz przebywania w stanie nietrzeźwym oraz spożywanie napojów o zawartości powyżej 4,5 % alkoholu powinien być w formie ogłoszenia umieszczony przed wejściem na teren obiektu sportowego.
Organizator imprezy sportowej powołuje własną służbę porządkową i informacyjną w ilości określonej aktualnymi potrzebami. Służbę porządkową pełnią bileterzy, a w razie potrzeby osoby dodatkowo wyznaczone lub zatrudnione. O liczebności służby porządkowej organizator imprezy zawiadamia właściwą jednostkę Milicji Obywatelskiej. Służbę informacyjną pełnią spikerzy. Służbę porządkową i informacyjną obowiązana jest ściśle współdziałać z Milicją Obywatelską.
Zadaniem służby porządkowej i służby informacyjnej jest zapobieganie i przeciwdziałanie wszelkim usiłowaniom zakłócenia spokoju i porządku lub zagrożenia bezpieczeństwa publicznego.
Zadaniem służby informacyjnej jest w szczególności:
1)
informowanie publiczności o przebiegu imprezy i przepisach sportowych obowiązujących w danej dyscyplinie sportu,
2)
apelowanie o właściwe zachowanie się publiczności w czasie imprezy.
Do osób naruszających spokój i porządek publiczny podczas imprezy służba porządkowa stosuje następujące środki:
1)
zwraca uwagę poszczególnym osobom,
2)
wzywa do zachowania spokoju lub porządku publicznego,
3)
czuwa nad przestrzeganiem zakazu spożywania napojów o zawartości powyżej 4,5 % alkoholu oraz wyprowadza z terenu obiektu sportowego osoby naruszające ten zakaz,
4)
usuwa z miejsca imprezy osoby zakłócające spokój lub porządek publiczny,a także osoby nietrzeźwe.
Członkowie służb porządkowych noszą na lewym ramieniu (przedramieniu) opaski z napisem "służba porządkowa".
Dzieci i młodzież mogą uczęszczać tylko na imprezy sportowe dla nich dozwolone.
1.
Dzieci do lat 10 mogą uczęszczać na imprezy sportowe do godziny 18 tylko pod opieką rodziców, wychowawców lub innych osób dorosłych.
2.
Dzieci i młodzież w wieku od 10 do 18 lat mogą uczęszczać na imprezy sportowe do godziny 20.
3.
Dzieci i młodzież w wieku od 15 do 18 lat mogą uczęszczać na imprezy sportowe do godziny 22 tylko pod opieką rodziców, wychowawców lub innych osób dorosłych.
4.
Organ udzielający zezwolenia na imprezę sportową, jednostka organizacyjna zwolniona od obowiązku uzyskiwania zezwolenia lub jej kierownik określą granicę wieku dzieci i młodzieży, które mogą uczęszczać na daną imprezę.
1. 1
Do bezpłatnego wstępu na imprezy sportowe organizowane na terenie całego kraju uprawniają:
1)
na wszystkie imprezy sportowe:
a)
legitymacje członków Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki, zwanego dalej "GKKFiT" (ważne dla 1 osoby),
b)
karty służbowe wolnego wstępu, wydane przez GKKFiT (ważne dla 1 osoby),
c)
karty służbowe, wydane przez GKKFiT dla prasy (ważne dla 1 osoby)
d)
2 legitymacje Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej, wydane przez GKKFiT posiadaczom odznaki złotej (ważne dla 2 osób) i odznaki srebrnej (ważne dla 1 osoby),
e)
legitymacje Zasłużonego Mistrza Sportu, wydane przez GKKFiT (ważne dla 2 osób).
2)
na imprezy sportowe w określonej dyscyplinie sportu:
a)
legitymacje Mistrza Sportu, wydane przez GKKFiT (ważne dla 1 osoby),
b)
legitymacje członków zarządów głównych oraz wydziałów i komisji polskich związków sportowych ( ważne dla 1 osoby),
c)
książeczki lub legitymacje trenerskie wydane przez GKKFiT albo przez Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie lub Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego w Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu (ważne dla 1 osoby).
d)
legitymacje (książeczki) sędziego rzeczywistego klasy międzynarodowej, związkowej, państwowej lub równorzędnej, wydane przez właściwy polski związek sportowy lub międzynarodową federację sportową (ważną dla 1 osoby),
3)
na imprezy sportowe organizowane przez stowarzyszenia sportowe zrzeszone w określonej federacji:
a)
legitymacje członków zarządów głównych właściwych federacji (ważne dla 1 osoby)
b)
inne dokumenty określone przez zarząd główny właściwej federacji ( ważne dla 1 osoby),
2. 3
Legitymacje Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej wydane przed dniem 1 października 1972 r. uprawniają 2 osoby do bezpłatnego wstępu na wszystkie imprezy sportowe na terenie całego kraju.
1.
Zasady bezpłatnego wstępu na imprezy sportowe na terenie poszczególnych województw określa, z zachowaniem przepisów zarządzenia, przewodniczący komitetu kultury fizycznej i turystyki prezydium właściwej wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa), zwanego dalej "WKKFiT".
2.
Do kompetencji przewodniczących WKKFiT w zakresie wymienionym w ust. 1 należy w szczególności:
1)
ustalenie wykazu dokumentów upoważniających do bezpłatnego wstępu na poszczególne rodzaje imprez sportowych,
2)
ustalenie wzoru i ilości kart służbowych wolnego wstępu WKKFiT,
3)
określenie uprawnień do bezpłatnego wstępu na imprezy sportowe dla:
a)
członków komitetów kultury fizycznej i turystyki,
b)
posiadaczy kart służbowych wolnego wstępu WKKFiT,
c)
członków zarządów okręgowych związków sportowych oraz wydziałów i komisji tych związków,
d)
sędziów sportowych,
e)
członków zarządów okręgowych (wojewódzkich) federacji klubów sportowych,
f)
zdobywców kółek olimpijskich.
4)
określenie zadań dotyczących ilości zaproszeń i biletów bezpłatnych wydawanych na imprezy sportowe przez ich bezpośrednich organizatorów.
Dokumenty imienne, uprawniające do bezpłatnego wstępu na imprezy sportowe, nie mogą być odstępowane innym osobom.
Organizator imprezy sportowej może w uzasadnionym wypadku zezwolić młodzieży szkolnej na bezpłatny wstęp na imprezę sportową.
Przewodniczący WKKFiT może w uzasadnionym wypadku wyrazić na wniosek organizatora imprezy sportowej zgodę na bezpłatny wstęp na imprezę określonej grupy widzów.
Karty służbowe wolnego wstępu na imprezy sportowe dla prasy, radia i telewizji przydzielane są przez GKKFiT - jako druki ścisłego zarachowania - Klubowi Dziennikarzy Sportowych Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, który dysponuje tymi kartami i prowadzi ich ewidęncję.
1.
Przewodniczący właściwego WKKFiT może na wniosek organizatora imprezy zawiesić ważność dokumentów wolnego wstępu na imprezę międzypaństwową lub międzynarodową, pod warunkiem wydania ich posiadaczom biletów bezpłatnych lub zaproszeń.
2.
Osoby posiadające więcej niż jeden dokument uprawniający do bezpłatnego wstępu na imprezy sportowe mogą korzystać tylko z jednego z tych dokumentów przy odbiorze biletów bezpłatnych (ust. 1)
1.
Wydawanie biletów bezpłatnych przez organizatora imprezy sportowej, na którą zawieszono ważność dokumentów wolnego wstępu, powinno odbywać się co najmniej przez 2 dni (w tym także w godzinach nie kolidujących z godzinami pracy) i być zakończone nie wcześniej niż w dniu poprzedzającym imprezę.
2.
Szczegółowy tryb wydawania biletów bezpłatnych (ust. 1) określają przewodniczący WKKFiT.
Rozdzielnik biletów bezpłatnych na imprezy międzypaństwowe i międzynarodowe wymaga zatwierdzenia przez WKKFiT, który wyraził zgodę na zawieszenie ważności dokumentów wolnego wstępu na tę imprezę.
1.
Organizatorzy imprezy sportowych międzypaństwowych lub międzynarodowych mogą w szczególnie uzasadnionym wypadku wystąpić do przewodniczącego właściwego WKKFiT o zmniejszenie rozdzielnika bezpłatnych biletów.
2.
Wnioski o zmniejszenie rozdzielnika biletów bezpłatnych należy składać co najmniej na 10 dni przed dniem imprezy.
Organizator imprezy sportowej obowiązany jest przekazać do dyspozycji Gabinetu Przewodniczącego GKKFiT oraz właściwego WKKFiT określoną przez te organy liczbę zaproszeń dla przedstawicieli władz i organów państwowych oraz placówek zagranicznych.
Organizator imprezy sportowej obowiązany jest zarezerwować określoną liczbę biletów płatnych na polecenie Gabinetu Przewodniczącego GKKFiT lub przewodniczącego właściwego WKKFiT.
Gabinet Przewodniczącego GKKFiT oraz przewodniczący właściwego WKKFiT może zastrzec sobie dyspozycję lożą honorową na określonej imprezie sportowej.
Organizator imprezy sportowej obowiązany jest zapewnić:
1)
miejsca w loży honorowej dla przedstawicieli władz państwowych oraz zaproszonych gości,
2)
odpowiednią ilość miejsc siedzących dla posiadaczy dokumentów wolnego wstępu.
Przepisy zarządzenia nie naruszają uprawnień wynikających z układów zbiorowych pracy.
Tracą moc:
1)
zarządzenie nr 203 Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 14 października 1963 r. w sprawie zabezpieczenia porządku na publicznych imprezach i zawodach sportowych,
2)
zarządzenie nr 77 Przewodniczącego Głównego komitetu kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 1 grudnia 1966 r. w sprawie bezpłatnego wstępu na imprezy sportowe.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 29 ust. 1 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 21 września 1973 r. (M.P.73.41.248) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 września 1973 r.
2 § 29 ust. 1 pkt 1 lit. d) zmieniona przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 21 września 1973 r. (M.P.73.41.248) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 września 1973 r.
3 § 29 ust. 2 dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 21 września 1973 r. (M.P.73.41.248) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 września 1973 r.