Zm.: zarządzenie w sprawie organizowania i prowadzenia publicznej działalności sportowej.

Monitor Polski

M.P.1973.41.248

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 września 1973 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO GŁÓWNEGO KOMITETU KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI
z dnia 21 września 1973 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie organizowania i prowadzenia publicznej działalności sportowej.

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 9 kwietnia 1968 r. o zezwoleniach na publiczną działalność artystyczną, rozrywkową i sportową (Dz. U. Nr 12, poz. 64) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 3 grudnia 1969 r. w sprawie organizowania i prowadzenia publicznej działalności sportowej (Monitor Polski Nr 52, poz. 416) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 29 pkt 1 lit d) otrzymuje brzmienie:

"d) legitymacje Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej, wydane przez GKKFiT posiadaczom odznaki złotej (ważne dla 2 osób) i odznaki srebrnej (ważne dla 1 osoby)",

2)
dotychczasowy § 29 oznacza się jako ust. 1,
3)
w § 29 dodaje ust. 2 w brzmieniu:

"2. Legitymacje Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej wydane przed dniem 1 października 1972 r. uprawniają 2 osoby do bezpłatnego wstępu na wszystkie imprezy sportowe na terenie całego kraju."

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.