§ 3. - Organizacja i zasady działania stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz kwalifikacje wymagane od pracowników tych stacji.

Monitor Polski

M.P.1996.83.727

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 grudnia 1996 r.
§  3.
1.
Do stacji sanitarno-epidemiologicznych, o których mowa w § 1 ust. 1, należy wykonywanie wszelkich czynności związanych z realizacją zadań należących do państwowych inspektorów sanitarnych, a w szczególności:
1)
prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych i innych czynności wynikających z zadań nałożonych na państwowych inspektorów sanitarnych,
2)
wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych,
3)
wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych,
4)
opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności,
5)
działalność przeciwepidemiczna,
6)
opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego,
7)
przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i w postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
8)
przygotowywanie wniosków do kolegiów do spraw wykroczeń,
9)
przygotowywanie spraw związanych z prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów,
10)
inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia,
11)
opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności stacji sanitarno-epidemiologicznych,
12)
prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych i finansowych oraz pracowniczych.
2.
Stacje sanitarno-epidemiologiczne mogą wykonywać badania, analizy i pomiary na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej na podstawie umów zawieranych w oparciu o zarządzenie wewnętrzne kierownika stacji sanitarno-epidemiologicznej.
3.
Terenowe i portowe stacje sanitarno-epidemiologiczne prowadzą postępowanie i dokumentację w sprawie stwierdzenia choroby zawodowej.