Organizacja i zasady działania stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz kwalifikacje wymagane od pracowników tych stacji.

Monitor Polski

M.P.1996.83.727

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 grudnia 1996 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 1 października 1996 r.
w sprawie organizacji i zasad działania stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz kwalifikacji wymaganych od pracowników tych stacji.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 12, poz. 49, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1991 r. Nr 7, poz. 25, z 1992 r. Nr 33, poz. 144, z 1995 r. Nr 130, poz. 629 i z 1996 r. Nr 106, poz. 496) zarządza się, co następuje:
1.
Wojewódzka, terenowa i portowa stacja sanitarno-epidemiologiczna jest państwową jednostką budżetową finansowaną z budżetu państwa w części 35 dotyczącej Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, rozdział 8531 stacje sanitarno-epidemiologiczne.
2.
Wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczna jest dysponentem środków budżetowych drugiego stopnia.
3.
Terenowe i portowe stacje sanitarno-epidemiologiczne są dysponentami środków budżetowych trzeciego stopnia.
Siedzibą stacji sanitarno-epidemiologicznej jest siedziba państwowego inspektora sanitarnego, któremu ona podlega.
1.
Do stacji sanitarno-epidemiologicznych, o których mowa w § 1 ust. 1, należy wykonywanie wszelkich czynności związanych z realizacją zadań należących do państwowych inspektorów sanitarnych, a w szczególności:
1)
prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych i innych czynności wynikających z zadań nałożonych na państwowych inspektorów sanitarnych,
2)
wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych,
3)
wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych,
4)
opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności,
5)
działalność przeciwepidemiczna,
6)
opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego,
7)
przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i w postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
8)
przygotowywanie wniosków do kolegiów do spraw wykroczeń,
9)
przygotowywanie spraw związanych z prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów,
10)
inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia,
11)
opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności stacji sanitarno-epidemiologicznych,
12)
prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych i finansowych oraz pracowniczych.
2.
Stacje sanitarno-epidemiologiczne mogą wykonywać badania, analizy i pomiary na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej na podstawie umów zawieranych w oparciu o zarządzenie wewnętrzne kierownika stacji sanitarno-epidemiologicznej.
3.
Terenowe i portowe stacje sanitarno-epidemiologiczne prowadzą postępowanie i dokumentację w sprawie stwierdzenia choroby zawodowej.
Główny Inspektor Sanitarny może powierzyć wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej wykonanie na stałe lub na czas określony niektórych zadań na obszarze większym niż jej terytorialny zakres działania.
1.
W skład wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej mogą wchodzić jako jej komórki organizacyjne: działy, oddziały, sekcje, pracownie i stanowiska pracy.
2.
Dział wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej może być dzielony według potrzeb na komórki organizacyjne: oddziały, sekcje, pracownie oraz stanowiska pracy.
1.
Kierownikiem wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej jest państwowy wojewódzki inspektor sanitarny.
2.
Kierownik wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej organizuje i nadzoruje szkolenie pracowników wojewódzkiej, terenowych i portowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
3.
W wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej można utworzyć stanowisko zastępcy kierownika.
4.
W czasie nieobecności kierownika wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej, w razie nieutworzenia stanowiska zastępcy kierownika, zastępuje go wyznaczony pracownik upoważniony do wykonywania w jego imieniu określonych czynności.
Organizację wewnętrzną wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej określa regulamin ustalony przez kierownika po zasięgnięciu opinii związków zawodowych.
Kierownik wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej w związku z realizacją zadań należących do państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych dla oceny dokumentacji projektowej może powołać komisję ekspertów, od których wymagane są kwalifikacje określone według odrębnych przepisów.
W skład terenowej i portowej stacji sanitarno-epidemiologicznej mogą wchodzić jako jej komórki organizacyjne: oddziały, sekcje, pracownie i stanowiska pracy.
1.
Kierownikiem terenowej i portowej stacji sanitarno-epidemiologicznej jest odpowiednio państwowy terenowy i portowy inspektor sanitarny.
2.
W terenowej i portowej stacji sanitarno-epidemiologicznej można utworzyć stanowisko zastępcy kierownika.
3.
W czasie nieobecności kierownika terenowej i portowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, w razie nieutworzenia stanowiska zastępcy kierownika stacji, zastępuje go wyznaczony pracownik upoważniony do wykonywania w jego imieniu określonych czynności.
Organizację wewnętrzną terenowej i portowej stacji sanitarno-epidemiologicznej określa regulamin ustalony przez kierownika po zasięgnięciu opinii związków zawodowych i zatwierdzony przez kierownika wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
1.
Kwalifikacje wymagane od pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
2.
Pracownik zatrudniony przed wejściem w życie zarządzenia, nie mający wymaganych kwalifikacji lub liczby lat pracy zawodowej, może być zatrudniony na dotychczasowym stanowisku (lub stanowisku analogicznym), jeżeli był zatrudniony na tym stanowisku zgodnie z obowiązującymi dotychczas przepisami lub był zwolniony od posiadania wymaganych kwalifikacji na podstawie tych przepisów.
Pracownikom stacji sanitarno-epidemiologicznej wydaje się legitymację służbową według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia.
Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 czerwca 1993 r. w sprawie organizacji i zasad działania stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz kwalifikacji wymaganych od pracowników tych stacji (Dz. Urz. MZiOS Nr 5, poz. 12).
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

KWALIFIKACJE WYMAGANE OD PRACOWNIKÓW STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH

Lp.Stanowisko pracyWymagane kwalifikacje zawodowe, wykształcenie, specjalizacja, przeszkolenieLiczba lat pracy
1234
I. Pracownicy działalności podstawowej
1Państwowy wojewódzki inspektor sanitarnywedług odrębnych przepisów8
2Państwowy terenowy i portowy inspektor sanitarnywedług odrębnych przepisów6
3Zastępca kierownika stacjiwyższe o odpowiednim kierunku5
4Kierownik działu, oddziału, sekcji, pracowniwyższe medyczne1) i specjalizacja II lub I stopnia w dziedzinie medycyny mającej zastosowanie w wykonywaniu zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne wyższe i specjalizacja II lub I stopnia w dziedzinie mającej zastosowanie w wykonywaniu zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub ukończone studium podyplomowe w odpowiednim kierunku6
5Straszy asystentwyższe medyczne i specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny mającej zastosowanie w wykonywaniu zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne wyższe i specjalizacja II stopnia w dziedzinie mającej zastosowanie w wykonywaniu zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej5
6Asystentwyższe medyczne i specjalizacja I stopnia w dziedzinie medycyny mającej zastosowanie w wykonywaniu zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne wyższe i specjalizacja I stopnia w dziedzinie mającej zastosowanie w wykonywaniu zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej3
7Specjalista ds. sanitarnychwyższe medyczne lub inne wyższe mające zastosowanie przy wykonywaniu zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej i ukończone studium podyplomowe w odpowiednim kierunku3
8Młodszy asystentwyższe medyczne lub inne wyższe mające zastosowanie przy wykonywaniu zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej-
9Starszy: instruktor higieny, pielęgniarka, statystyk medyczny, technik medyczny i inny z wykształceniem zawodowymśrednie medyczne lub inne średnie mające zastosowanie przy wykonywaniu zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej5
10Starsza: sekretarka medyczna, rejestratorka medycznaśrednie5
11Instruktor higieny, pielęgniarka, statystyk medyczny, technik medycznyśrednie medyczne, inne średnie mające zastosowanie w wykonywaniu zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej-
12Sekretarka medyczna, rejestratorka medycznaśrednie-
13Kontroler sanitarny2), dezynfektor, sterylizator, pomoc laboratoryjnaśrednie lub podstawowe oraz przeszkolenie zawodowe-

II. Pracownicy techniczni, ekonomiczni i administracyjni

1Zastępca kierownika stacji sanitarno-epidemiologicznejwyższe ekonomiczne lub inne wyższe mające zastosowanie przy wykonywaniu zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej5
2Główny księgowywyższe ekonomiczne5
3Zastępca głównego księgowegowyższe ekonomiczne

średnie ekonomiczne

4

8

4Radca prawnywedług odrębnych przepisów-
5Inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracywyższe oraz ukończone szkolenie dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy2
średnie4
6Specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracywyższe oraz ukończone szkolenie dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy3 w służbie bezp. i hig. pracy
średnie oraz ukończone szkolenie dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy5 w służbie bezp. i hig. pracy
7Starszy: specjalista, informatykwyższe o odpowiednim kierunku5
8Specjalista, informatykwyższe o odpowiednim kierunku3
9Kierownik działu, oddziału, sekcjiwyższe o odpowiednim kierunku3
średnie o odpowiednim kierunku5
10Inspektor ochrony przeciwpożarowej, inspektor obrony cywilnej i spraw obronnychwyższe o odpowiednim kierunku i przeszkolenie specjalistyczne1
średnie o odpowiednim kierunku i przeszkolenie specjalistyczne6
11Starszy: referent, księgowy, kasjerwyższe o odpowiednim kierunku-
średnie o odpowiednim kierunku2
12Referent, księgowy, kasjer, sekretarkaśrednie-
13Kierownik warsztatuśrednie o odpowiednim kierunku3
14Starszy magazynier, magazynierśrednie-
15Starsza maszynistkapodstawowe i ukończony kurs maszynopisania-
16Maszynistkapodstawowe i umiejętność pisania na maszynie-
17Telefonistkapodstawowe-

III. Pracownicy gospodarczy i obsługi

1Konserwator urządzeń technicznychśrednie techniczne lub zasadnicze zawodowe o odpowiednim kierunku i przeszkolenie specjalistyczne-
2Starszy mistrzśrednie techniczne lub zasadnicze zawodowe i uprawnienia mistrzowskie5
3Mistrzśrednie techniczne lub zasadnicze zawodowe i uprawnienia mistrzowskie-
4Hydraulik, ślusarz, elektromechanik, tokarz, elektryk, spawacz i innizasadnicze zawodowe lub podstawowe i kurs przysposobienia zawodowego-
5Kierowcapodstawowe i prawo jazdy odpowiedniej kategorii6 miesięcy
6Palacz kotłów parowych i wodnychpodstawowe i kurs przysposobienia zawodowego oraz kwalifikacje typu "E"6 miesięcy
7Pomocnik palacza podstawowe i przyuczenie do zawodu-
8Starszy: dozorca, strażnik, portierpodstawowe i przyuczenie do zawodu3
9Dozorca, strażnik, portier, woźny, dźwigowy, szatniarz, powielaczowy, zmywaczka szkła laboratoryjnego, sprzątaczka, goniecpodstawowe i przeszkolenie zawodowe-

1) Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o wyższym wykształceniu medycznym, należy przez to rozumieć zawód lekarza, lekarza dentystę, magistra pielęgniarstwa, magistra farmacji, magistra analityki medycznej.

2) Dotyczy wyłącznie osób zatrudnionych w dniu wejścia w życie zarządzenia.