Monitor Polski

M.P.2008.61.538

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 sierpnia 2008 r.
§  2.
1. Decyzję o zaproszeniu do udziału w posiedzeniu Zespołu organów, o których mowa w art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, podejmuje przewodniczący, stosownie do potrzeb, w szczególności z uwzględnieniem rodzaju zaistniałej sytuacji kryzysowej.
2. Przewodniczący zawiadamia organy zaproszone do udziału w posiedzeniu najpóźniej na 7 dni przed terminem planowanego posiedzenia zwyczajnego lub najpóźniej na 24 godziny przed terminem planowanego posiedzenia nadzwyczajnego.
3. Z zachowaniem terminów, o których mowa w ust. 2, przewodniczący informuje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o planowanym posiedzeniu Zespołu.
4. Przewodniczący może zaprosić do udziału w posiedzeniu Zespołu także inne osoby, z zachowaniem terminów określonych w ust. 2.