Monitor Polski

M.P.2008.61.538

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 sierpnia 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 86
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 14 sierpnia 2008 r.
w sprawie organizacji i trybu pracy Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zwanego dalej "Zespołem", zwołuje się raz na kwartał - posiedzenia zwyczajne lub w razie potrzeby - posiedzenia nadzwyczajne.
2. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący, a w przypadku nieobecności przewodniczącego - jeden z wyznaczonych przez niego zastępców przewodniczącego albo członek Zespołu, w którego właściwości - wynikającej z kierowania danym działem administracji rządowej - pozostaje rodzaj zaistniałej sytuacji kryzysowej.
3. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, chyba że zwołujący posiedzenie wskaże inne miejsce.
§  2.
1. Decyzję o zaproszeniu do udziału w posiedzeniu Zespołu organów, o których mowa w art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, podejmuje przewodniczący, stosownie do potrzeb, w szczególności z uwzględnieniem rodzaju zaistniałej sytuacji kryzysowej.
2. Przewodniczący zawiadamia organy zaproszone do udziału w posiedzeniu najpóźniej na 7 dni przed terminem planowanego posiedzenia zwyczajnego lub najpóźniej na 24 godziny przed terminem planowanego posiedzenia nadzwyczajnego.
3. Z zachowaniem terminów, o których mowa w ust. 2, przewodniczący informuje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o planowanym posiedzeniu Zespołu.
4. Przewodniczący może zaprosić do udziału w posiedzeniu Zespołu także inne osoby, z zachowaniem terminów określonych w ust. 2.
§  3.
1. Ustalenia Zespołu są podejmowane w drodze przyjmowanych jednomyślnie uzgodnień.
2. W przypadku nieosiągnięcia jednomyślnego uzgodnienia przewodniczący, a w razie jego nieobecności - wyznaczony przez niego zastępca przewodniczącego lub członek Zespołu, o którym mowa w § 1 ust. 2, nakazuje sporządzenie protokołu rozbieżności, w którym zamieszcza się wszystkie stanowiska uczestników posiedzenia Zespołu oraz przyczyny uniemożliwiające podjęcie ustalenia.
3. Przewodniczący, a w razie jego nieobecności - wyznaczony przez niego zastępca przewodniczącego lub członek Zespołu, o którym mowa w § 1 ust. 2, niezwłocznie przedstawia Radzie Ministrów ustalenia Zespołu, o których mowa w ust. 1, albo protokół rozbieżności, o którym mowa w ust. 2.
§  4. Obsługę Zespołu i całodobowy obieg informacji na potrzeby Zespołu zapewnia Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
§  5.
1. Do zadań sekretarza Zespołu należy w szczególności:
1) organizowanie posiedzeń Zespołu;
2) zapewnienie przygotowania opinii, ekspertyz i projektów dokumentów, niezbędnych do realizacji zadań Zespołu;
3) zapewnienie wymiany informacji związanych z realizacją zadań Zespołu;
4) współpraca z Rzecznikiem Prasowym Rządu dotycząca przygotowywania projektów komunikatów prasowych z posiedzeń Zespołu, w zakresie treści uzgodnionej z przewodniczącym Zespołu.
2. Sekretarz Zespołu sporządza protokół z posiedzenia Zespołu, zatwierdzany przez przewodniczącego, a w razie jego nieobecności - przez wyznaczonego przez niego zastępcę przewodniczącego lub członka Zespołu, o którym mowa w § 1 ust. 2.
3. Sekretarz Zespołu, w uzgodnieniu z przewodniczącym, sporządza sprawozdanie z prac Zespołu za rok ubiegły w terminie do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.
4. Sekretarz Zespołu przedkłada przewodniczącemu sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3, w terminie do 7 dni od dnia jego sporządzenia.
5. Przewodniczący przedkłada sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3, do zatwierdzenia Radzie Ministrów najpóźniej w terminie do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.
§  6.
1. Informacje o przebiegu posiedzenia, informacje zawarte w ustaleniach, o których mowa w § 3 ust. 1, informacje zawarte w protokole rozbieżności, o którym mowa w § 3 ust. 2, lub informacje o opiniach i stanowiskach wyrażanych na tym posiedzeniu przez jego uczestników mogą być ujawniane wyłącznie w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.1)).
2. Prawo do informacji, o których mowa w ust. 1, podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.
§  7. Przewodniczący, a w razie jego nieobecności wyznaczony przez niego zastępca przewodniczącego lub członek Zespołu, o którym mowa w § 1 ust. 2, może z własnej inicjatywy lub na wniosek każdego członka Zespołu zarządzić niejawny charakter posiedzenia Zespołu.
§  8.
1. Z posiedzenia Zespołu jest sporządzany komunikat prasowy, informujący w szczególności o przedmiocie posiedzenia oraz o podjętych ustaleniach, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku zarządzenia niejawnego charakteru posiedzenia Zespołu nie sporządza się komunikatu prasowego.
3. Komunikat przygotowuje i przekazuje Rzecznikowi Prasowemu Rządu sekretarz Zespołu.
4. Otrzymany w trybie wskazanym w ust. 3 komunikat Rzecznik Prasowy Rządu podaje do publicznej wiadomości.
§  9. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110.