Postanowienia dotyczące SOWI. - Oddział B - Organizacja i finansowanie robót budowlano-montażowych oraz budowlano-remontowych... - M.P.1969.25.193 - OpenLEX

Oddział B - Postanowienia dotyczące SOWI. - Organizacja i finansowanie robót budowlano-montażowych oraz budowlano-remontowych wykonywanych systemem gospodarczym w państwowych jednostkach organizacyjnych.

Monitor Polski

M.P.1969.25.193

Akt utracił moc
Wersja od: 24 czerwca 1969 r.

B.

Postanowienia dotyczące SOWI.

§  3.
1.
Powołanie SOWI w zjednoczeniu następuje na podstawie decyzji dyrektora zjednoczenia.
2.
Powołanie SOWI w innych jednostkach działających według zasad rozrachunku gospodarczego następuje na podstawie decyzji kierownika danej jednostki, za zgodą jednostki nadrzędnej.
§  4.
SOWI posiada wydzielone fundusze własne oraz sporządza własny bilans i rachunek wyników.
§  5.
1.
Funduszami własnymi SOWI są:
1)
fundusz statutowy,
2)
fundusz remontowy.
2.
Fundusz statutowy SOWI tworzy się z dotacji jednostki macierzystej. Fundusz ten powinien się równać wartości środków trwałych i części środków obrotowych SOWI podlegającej pokryciu funduszami własnymi. W SOWI mają zastosowanie zasady pokrywania środków obrotowych funduszami własnymi obowiązujące w jednostce macierzystej, a jeśli jednostką macierzystą jest zjednoczenie - zasady obowiązujące w przedsiębiorstwach zaliczanych do podstawowego działu dla danego zjednoczenia.
3.
W SOWI działających w przedsiębiorstwach obrotu towarowego i ich zjednoczeniach podległych lub nadzorowanych przez Ministra Handlu Wewnętrznego w zakresie pokrywania funduszem własnym środków obrotowych mają zastosowanie zasady obowiązujące w przedsiębiorstwach remontowo-budowlanych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Handlu Wewnętrznego.
4.
Sfinansowanie środków obrotowych nie podlegających pokryciu funduszem własnym SOWI następuje z kredytu bankowego.
5.
SOWI rozlicza się na podstawie zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego z jednostką macierzystą z tytułu nadwyżek i niedoborów funduszu statutowego. Nadwyżki funduszu statutowego ponad potrzeby ustalone zgodnie z ust. 2 przejmuje jednostka macierzysta na fundusz rozwoju, a jeśli jednostka macierzysta nie prowadzi funduszu rozwoju - na fundusz statutowy (w przedsiębiorstwach) lub na fundusz rezerwowy (w centralach zjednoczeń). Z tych funduszów jednostka macierzysta udziela dotacji dla SOWI w wypadku, gdy fundusz statutowy SOWI jest niższy, niż to wynika z ust. 2.
6.
Jednostka macierzysta określa dla SOWI kwotę amortyzacji, jaką SOWI zatrzymuje dla utworzenia własnego funduszu remontowego. Nadwyżki amortyzacji SOWI ponad określoną kwotę podlegają odprowadzeniu do jednostki macierzystej. Jeżeli własna amortyzacja SOWI nie wystarczy na utworzenie funduszu remontowego dla SOWI, jednostka macierzysta może udzielić SOWI dotacji z pozostawionej do jej dyspozycji amortyzacji własnej, a w braku amortyzacji - z własnego funduszu rezerwowego lub uzyskanego z jednostki nadrzędnej.
7.
Amortyzacja pozostawiona SOWI działającym w przedsiębiorstwach powinna się mieścić w granicach ogólnej normy tej części amortyzacji, jaka jest pozostawiona do dyspozycji jednostki macierzystej.
§  6.
1.
Inwestycje dla własnych potrzeb SOWI obejmowane są planami rocznymi i finansowane ze środków będących w dyspozycji jednostki macierzystej.
2.
Środki trwałe będące w posiadaniu SOWI zwolnione są od oprocentowania.
§  7.
Zysk SOWI po potrąceniu części przypadającej na fundusz zakładowy SOWI podlega przejęciu przez jednostkę macierzystą. Strata SOWI zwiększona o należny SOWI fundusz zakładowy podlega pokryciu przez jednostkę macierzystą. Przejęty przez jednostkę macierzystą zysk lub stratę SOWI zarachowuje się na zyski lub straty jednostki macierzystej. Zysk lub stratę SOWI wyłącza się z wyniku jednostki macierzystej jako podstawy obliczenia funduszu zakładowego jednostki macierzystej (funduszu za osiągnięcia ekonomiczne).
§  8.
1.
W zakresie:
1)
sporządzania planów techniczno-ekonomicznych,
2)
ewidencji i sprawozdawczości,
3)
gospodarki funduszem płac,
4)
zasad tworzenia funduszu zakładowego,
5)
ustalania wynagrodzeń i dokonywania rozliczeń za wykonane roboty i usługi,
6)
zapewnienia przydziałów materiałowych i rozdzielnictwa materiałów,

obowiązują SOWI zasady określone dla przedsiębiorstw budowlano-montażowych.

2.
Jednostka macierzysta może w ciągu roku zwiększyć fundusz płac SOWI w granicach nie wykorzystanego funduszu płac w innych komórkach organizacyjnych.
3.
W sprawach nie uregulowanych zarządzeniem do działalności SOWI mają zastosowanie przepisy dotyczące jednostki macierzystej.
§  9.
Minister Rolnictwa może w porozumieniu z Ministrem Finansów wprowadzić w stosunku do SOWI działających w przedsiębiorstwach i zakładach rolnych odchylenia od zasad określonych w §§ 3-8.