Rozdział 1 - Wykonywanie robót własnymi siłami w jednostkach działających według zasad rozrachunku gospodarczego. - Organizacja i finansowanie robót budowlano-montażowych oraz budowlano-remontowych wykonywanych systemem gospodarczym w państwowych jednostkach organizacyjnych.

Monitor Polski

M.P.1969.25.193

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 czerwca 1969 r.

Rozdział  1.

Wykonywanie robót własnymi siłami w jednostkach działających według zasad rozrachunku gospodarczego.

Postanowienia ogólne.

§  2.
1.
Państwowe jednostki organizacyjne, działające według zasad rozrachunku gospodarczego (zjednoczenia, przedsiębiorstwa i inne jednostki) mogą organizować wykonawstwo robót budowlano-montażowych wykonywanych systemem gospodarczym własnymi siłami przez:
1)
tworzenie stałych zespołów działających jako:
a)
zakłady na pełnym wewnętrznym rozrachunku gospodarczym, zwane dalej samodzielnymi oddziałami wykonawstwa inwestycyjnego (SOWI),
b)
wydziały pomocnicze, zwane dalej wydziałami budowlanymi (WB),
2)
powierzenie wykonawstwa tych robót innym swoim komórkom organizacyjnym.
2.
Jednostki organizacyjne wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2 wykonują roboty budowlano-montażowe na rzecz jednostki macierzystej, a gdy tą jednostką jest centrala zjednoczenia - również na rzecz jednostek zrzeszonych w zjednoczeniu. W razie powstania przejściowych rezerw produkcyjnych, jednostki organizacyjne wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2, na podstawie decyzji jednostki macierzystej i za zgodą organów powołanych do koordynacji rozdziału robót budowlano-montażowych, mogą przyjmować zlecenia na wykonanie robót również od innych państwowych jednostek organizacyjnych.
3.
Jednostki organizacyjne wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2 mogą wykonywać dla potrzeb własnych lub potrzeb jednostki macierzystej:
1)
pomocniczą produkcję prefabrykatów oraz produkcję warsztatową związaną z wykonywaniem robót budowlano-montażowych,
2)
inne usługi związane z realizacją robót budowlano-montażowych.

Postanowienia dotyczące SOWI.

§  3.
1.
Powołanie SOWI w zjednoczeniu następuje na podstawie decyzji dyrektora zjednoczenia.
2.
Powołanie SOWI w innych jednostkach działających według zasad rozrachunku gospodarczego następuje na podstawie decyzji kierownika danej jednostki, za zgodą jednostki nadrzędnej.
§  4.
SOWI posiada wydzielone fundusze własne oraz sporządza własny bilans i rachunek wyników.
§  5.
1.
Funduszami własnymi SOWI są:
1)
fundusz statutowy,
2)
fundusz remontowy.
2.
Fundusz statutowy SOWI tworzy się z dotacji jednostki macierzystej. Fundusz ten powinien się równać wartości środków trwałych i części środków obrotowych SOWI podlegającej pokryciu funduszami własnymi. W SOWI mają zastosowanie zasady pokrywania środków obrotowych funduszami własnymi obowiązujące w jednostce macierzystej, a jeśli jednostką macierzystą jest zjednoczenie - zasady obowiązujące w przedsiębiorstwach zaliczanych do podstawowego działu dla danego zjednoczenia.
3.
W SOWI działających w przedsiębiorstwach obrotu towarowego i ich zjednoczeniach podległych lub nadzorowanych przez Ministra Handlu Wewnętrznego w zakresie pokrywania funduszem własnym środków obrotowych mają zastosowanie zasady obowiązujące w przedsiębiorstwach remontowo-budowlanych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Handlu Wewnętrznego.
4.
Sfinansowanie środków obrotowych nie podlegających pokryciu funduszem własnym SOWI następuje z kredytu bankowego.
5.
SOWI rozlicza się na podstawie zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego z jednostką macierzystą z tytułu nadwyżek i niedoborów funduszu statutowego. Nadwyżki funduszu statutowego ponad potrzeby ustalone zgodnie z ust. 2 przejmuje jednostka macierzysta na fundusz rozwoju, a jeśli jednostka macierzysta nie prowadzi funduszu rozwoju - na fundusz statutowy (w przedsiębiorstwach) lub na fundusz rezerwowy (w centralach zjednoczeń). Z tych funduszów jednostka macierzysta udziela dotacji dla SOWI w wypadku, gdy fundusz statutowy SOWI jest niższy, niż to wynika z ust. 2.
6.
Jednostka macierzysta określa dla SOWI kwotę amortyzacji, jaką SOWI zatrzymuje dla utworzenia własnego funduszu remontowego. Nadwyżki amortyzacji SOWI ponad określoną kwotę podlegają odprowadzeniu do jednostki macierzystej. Jeżeli własna amortyzacja SOWI nie wystarczy na utworzenie funduszu remontowego dla SOWI, jednostka macierzysta może udzielić SOWI dotacji z pozostawionej do jej dyspozycji amortyzacji własnej, a w braku amortyzacji - z własnego funduszu rezerwowego lub uzyskanego z jednostki nadrzędnej.
7.
Amortyzacja pozostawiona SOWI działającym w przedsiębiorstwach powinna się mieścić w granicach ogólnej normy tej części amortyzacji, jaka jest pozostawiona do dyspozycji jednostki macierzystej.
§  6.
1.
Inwestycje dla własnych potrzeb SOWI obejmowane są planami rocznymi i finansowane ze środków będących w dyspozycji jednostki macierzystej.
2.
Środki trwałe będące w posiadaniu SOWI zwolnione są od oprocentowania.
§  7.
Zysk SOWI po potrąceniu części przypadającej na fundusz zakładowy SOWI podlega przejęciu przez jednostkę macierzystą. Strata SOWI zwiększona o należny SOWI fundusz zakładowy podlega pokryciu przez jednostkę macierzystą. Przejęty przez jednostkę macierzystą zysk lub stratę SOWI zarachowuje się na zyski lub straty jednostki macierzystej. Zysk lub stratę SOWI wyłącza się z wyniku jednostki macierzystej jako podstawy obliczenia funduszu zakładowego jednostki macierzystej (funduszu za osiągnięcia ekonomiczne).
§  8.
1.
W zakresie:
1)
sporządzania planów techniczno-ekonomicznych,
2)
ewidencji i sprawozdawczości,
3)
gospodarki funduszem płac,
4)
zasad tworzenia funduszu zakładowego,
5)
ustalania wynagrodzeń i dokonywania rozliczeń za wykonane roboty i usługi,
6)
zapewnienia przydziałów materiałowych i rozdzielnictwa materiałów,

obowiązują SOWI zasady określone dla przedsiębiorstw budowlano-montażowych.

2.
Jednostka macierzysta może w ciągu roku zwiększyć fundusz płac SOWI w granicach nie wykorzystanego funduszu płac w innych komórkach organizacyjnych.
3.
W sprawach nie uregulowanych zarządzeniem do działalności SOWI mają zastosowanie przepisy dotyczące jednostki macierzystej.
§  9.
Minister Rolnictwa może w porozumieniu z Ministrem Finansów wprowadzić w stosunku do SOWI działających w przedsiębiorstwach i zakładach rolnych odchylenia od zasad określonych w §§ 3-8.

Postanowienia dotyczące wydziałów budowlanych.

§  10.
Wydziały budowlane (WB) mogą być organizowane przez jednostki działające według zasad rozrachunku gospodarczego na podstawie decyzji kierownika jednostki.
§  11.
1.
WB wykonuje roboty budowlano-montażowe wykorzystując środki produkcyjne (trwałe i obrotowe) przedsiębiorstwa. Wynagrodzenia personelu WB obciążają fundusz płac przedsiębiorstwa.
2.
Przekroczenie przez przedsiębiorstwo funduszu płac w związku z wykonaniem ponadplanowych robót przez WB dopuszczalne jest w wypadkach i na warunkach określonych szczególnymi przepisami.
§  12.
1.
Roboty budowlano-montażowe wykonane w ramach inwestycji i kapitalnych remontów, o ile szczególne przepisy nie stanowią inaczej, rozliczane są według cen obowiązujących w budownictwie. Rozliczenie następuje na podstawie faktur wewnętrznych. Rozliczenia wykonanych robót mogą być dokonywane według poszczególnych zakresów robót wyodrębnionych w kosztorysie lub dla których określono cenę jednostkową.
2.
Inne roboty i usługi wykonywane w ramach inwestycji i kapitalnych remontów rozliczane są według cen wynikających z obowiązujących cenników lub według kosztów własnych, z doliczeniem planowej stawki zysku, z tym że tak obliczona kwota dla robót i usług objętych cennikami nie może być wyższa od ceny wynikającej z obowiązujących cenników.
3.
Pozostałe roboty i usługi wykonane na rzecz jednostki macierzystej (nie zaliczone do inwestycji i kapitalnych remontów) rozlicza się według kosztu własnego i zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym przedsiębiorstwie w zakresie prowadzenia rachunku kosztów.

Postanowienia dotyczące innych komórek.

§  13.
1.
Roboty budowlano-montażowe mogą być w przedsiębiorstwach państwowych wykonywane przez istniejące komórki produkcyjne lub usługowe przedsiębiorstwa nie powołane do stałego wykonywania robót budowlano-montażowych.
2.
Komórki te mogą bądź wykonywać roboty własnym personelem, bądź też - wykorzystując okresowe rezerwy siły roboczej w innych komórkach - organizować doraźne brygady robocze do wykonania robót.
3.
Zorganizowane na stałe brygady robocze do wykonywania robót budowlano-montażowych traktuje się jak wydziały pomocnicze; do stałych brygad mają zastosowanie przepisy §§ 10-12.
§  14.
1.
Koszty wykonawstwa robót wykonywanych przez komórki, o których mowa w § 13, a w szczególności koszty zużycia materiałów i robocizny, finansuje się w całości ze środków obrotowych. Wartość robót wykonanych w ramach inwestycji lub kapitalnych remontów podlega rozliczeniu (następnemu pokryciu) z funduszów (środków) przeznaczonych na inwestycje czy kapitalne remonty. Rozliczenie następuje według zasad określonych w § 12.
2.
Wynagrodzenia zaliczane do funduszu płac, a związane z wykonaniem robót budowlano-montażowych przez komórki, o których mowa w § 13, pokrywane są w granicach funduszu płac przedsiębiorstwa. Wypadki i warunki, w których fundusz płac może być przekroczony w związku z realizacją robót budowlano-montażowych, regulują odrębne przepisy.