Organizacja finansowa wykonywania inwestycji systemem gospodarczym, zasady i tryb rozliczeń z tytułu ich wykonania oraz kontrola funduszu płac ze środków inwestycyjnych.

Monitor Polski

M.P.1957.49.307

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 czerwca 1957 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 4 czerwca 1957 r.
w sprawie organizacji finansowej wykonywania inwestycji systemem gospodarczym, zasad i trybu rozliczeń z tytułu ich wykonania oraz kontroli funduszu płac ze środków inwestycyjnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. Nr 49, poz. 439) i § 6 ust. 3 uchwały nr 48 Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1957 r. w sprawie zasad finansowania inwestycji limitowych (Monitor Polski Nr 12, poz. 82) zarządza się, co następuje:

Organizacja finansowa i rozliczenia samodzielnych oddziałów wykonawstwa inwestycyjnego.

§  1.
Samodzielne oddziały wykonawstwa inwestycyjnego, zwane dalej SOWI, tworzone są na podstawie decyzji kierownika jednostki będącej inwestorem bezpośrednim, jeżeli zarządzenie właściwego ministra (kierownika urzędu centralnego) nie stanowi inaczej.
§  2.
1.
SOWI działają według zasad pełnego wewnętrznego rozrachunku gospodarczego.
2.
Działalność SOWI finansuje i kontroluje bank finansujący inwestycje inwestora, który SOWI utworzył.
§  3.
1.
Inwestor przydziela SOWI środki trwałe niezbędne do wykonywania zadań SOWI.
2.
Z tytułu użytkowania środków trwałych SOWI odprowadza na rachunek inwestora:
1)
bądź całość amortyzacji od użytkowanych środków trwałych,
2)
bądź wynikającą z planu produkcyjno-finansowego SOWI część amortyzacji przeznaczoną na inwestycje, zatrzymując pozostałą część amortyzacji przeznaczoną na finansowanie kapitalnych remontów.

W przypadku wymienionym w pkt 1 koszty remontów kapitalnych środków trwałych użytkowanych przez SOWI obciążają inwestora, a w przypadku wymienionym w pkt 2 - SOWI.

§  4.
1.
Inwestor wyposaża SOWI w środki obrotowe przekazując ze swego rachunku inwestycyjnego na rachunek SOWI zaliczkę do wysokości planowanego normatywu środków obrotowych, zmniejszonego o planowane pasywa stałe i powiększonego o planowane zapasy sezonowe.
2.
Zaliczka podlega wyrównaniu (uzupełnieniu lub zwrotowi nadwyżki) w okresach kwartalnych do wysokości normatywu środków obrotowych planowanych na kwartał następny z uwzględnieniem planowanych pasywów stałych i zapasów sezonowych.
§  5.
1.
SOWI sporządza plany produkcyjno-finansowe według zasad ustalonych przez właściwych ministrów.
2.
SOWI obowiązany jest przedstawiać plany produkcyjno-finansowe w oddziale banku finansującego jego działalność.
§  6.
SOWI wykonuje roboty na podstawie wydanego przez inwestora zlecenia wewnętrznego, określającego zakres rzeczowy i wartość robót oraz terminy wykonania.
§  7.
1.
W zakresie wynagrodzenia za roboty budowlano-montażowe wykonane przez SOWI oraz zasad rozliczeń za te roboty mają odpowiednie zastosowanie przepisy uchwały nr 14 Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1957 r. w sprawie umów o roboty budowlano-montażowe (Monitor Polski Nr 4, poz. 28).
2.
Wynagrodzenie za inne świadczenia pomiędzy inwestorem a SOWI ustala się:
1)
w zakresie dostaw wyrobów gotowych własnej produkcji i usług - według obowiązujących cen zbytu,
2)
w zakresie dostaw innych materiałów (artykułów) oraz pozostałych świadczeń (np. korzystania z energii elektrycznej, cieplnej, pary, gazu itp.) - według rzeczywistych kosztów własnych.
3.
Rozliczenia za wzajemne świadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, następują na podstawie faktur w trybie pozainkasowym.
§  8.
SOWI rozlicza się z inwestorem z tytułu strat i zysków. SOWI odprowadza zysk w okresach kwartalnych na rachunek inwestycyjny inwestora po potrąceniu odpisów wynikających z obowiązujących przepisów. Stratę SOWI pokrywa inwestor w tych samych okresach z rachunku inwestycyjnego.
§  9.
Przepisy §§ 1-8 stosuje się odpowiednio do komórek usługowych i usługowo-produkcyjnych działających na zasadach pełnego wewnętrznego rozrachunku gospodarczego w jednostkach nadzoru inwestycyjnego.

Rozliczenia z własnymi brygadami roboczymi inwestora.

§  10.
Własne brygady robocze wykonują inwestycje na podstawie wydanego przez inwestora zlecenia wewnętrznego, określającego zakres rzeczowy i wartość robót oraz terminy wykonania.
§  11.
1.
Koszty robót budowlano-montażowych, wykonywanych przez własne brygady robocze inwestora będącego jednostką działającą według zasad rozrachunku gospodarczego, pokrywane są wstępnie ze środków obrotowych.
2.
Rozliczenie zaangażowanych w działalność inwestycyjną środków obrotowych następuje przez opłacenie z rachunku inwestycyjnego wartości zakończonych elementów scalonych obiektów, według kosztorysu wykonawczego. Do polecenia przelewu inwestor załącza kosztorys wykonawczy i protokół odbioru robót.
3.
Różnicę pomiędzy wartością kosztorysową wykonanych robót a ich faktycznym kosztem zalicza się na stratę lub zysk działalności eksploatacyjnej inwestora.
§  12.
1.
Jednostki nadzoru inwestycyjnego pokrywają wydatki związane z wykonaniem inwestycji własnymi brygadami bezpośrednio ze swego rachunku inwestycyjnego. Różnice między wartością kosztorysową wykonanych robót a ich kosztami wykonania zalicza się na stratę lub zysk jednostki nadzoru inwestycyjnego.
2.
Jednostki nadzoru inwestycyjnego zobowiązane są sporządzać i przedstawiać na żądanie banku finansującego inwestycyjne plany produkcyjno-finansowe robót budowlano-montażowych i produkcji pomocniczej wykonywanych przez własne brygady robocze.
§  13.
Koszty robót budowlano-montażowych wykonywanych przez własne brygady jednostek budżetowych pokrywane są bezpośrednio ze środków inwestycyjnych, a zaliczane są na nakłady według rzeczywistych kosztów.
§  14.
Roboty i usługi własnych wydziałów produkcyjnych oraz dostawy wyrobów gotowych własnej produkcji dla inwestycji rozlicza się na podstawie faktur w trybie pozainkasowym w oparciu o ceny ustalone zgodnie z § 7 ust. 2.

Rozliczenia z jednostkami gospodarki nie uspołecznionej.

§  15.
1.
Jednostki działające według zasad rozrachunku gospodarczego opłacają należności za roboty, dostawy i usługi wykonane na ich rzecz przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej ze środków inwestycyjnych lub wstępnie ze środków obrotowych. Wypłaty dokonane ze środków obrotowych podlegają następnie pokryciu z rachunku inwestycyjnego.
2.
Wypłaty za drobne usługi związane z działalnością inwestycyjną, wykonane przez osoby fizyczne, od których nie jest pobierany podatek dochodowy lub obrotowy, dokonywane są bezpośrednio ze środków inwestycyjnych.
3.
Zobowiązania, o których mowa w ust. 1 i 2, w jednostkach działających według zasad rozrachunku gospodarczego, uznane w wyniku kontroli bankowej za niezgodne z planem lub z obowiązującymi przepisami, nie podlegają pokryciu ze środków inwestycyjnych. Do zobowiązań tych stosuje się odpowiednio przepis § 5 pkt 1 uchwały nr 48 Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1957 r. w sprawie zasad finansowania inwestycji limitowych (Monitor Polski Nr 12, poz. 82).
§  16.
Wartość materiałów zakupionych ze środków obrotowych inwestora, a przekazanych do przerobu jednostkom gospodarki nie uspołecznionej lub spółdzielniom pracy podlega pokryciu ze środków inwestycyjnych z chwilą wydania materiałów do przerobu.

Zasady i tryb kontroli funduszu płac.

§  17.
Kontrola wypłat z funduszu płac związanych z działalnością inwestycyjną dokonywana jest według następujących zasad:
1)
wypłaty z osobowego i bezosobowego funduszu płac w SOWI, jak również dla pracowników jednostek nadzoru inwestycyjnego zatrudnionych przy produkcji budowlano-montażowej, kontrolowane są na zasadach ustalonych dla przedsiębiorstw budowlano-montażowych;
2)
wypłaty z osobowego i bezosobowego funduszu płac w działających na zasadach pełnego wewnętrznego rozrachunku gospodarczego komórkach usługowych i usługowo-produkcyjnych jednostek nadzoru inwestycyjnego kontrolowane są na zasadach ustalonych dla odpowiednich przedsiębiorstw branżowych;
3)
w jednostkach budżetowych wypłaty wynagrodzenia pracownikom własnych brygad roboczych za wykonane roboty inwestycyjne kontrolowane są przez bank finansujący inwestycje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami bankowymi;
4)
wypłaty z osobowego i bezosobowego funduszu płac, dotyczące utrzymania zarządu jednostki nadzoru inwestycyjnego, szkolenia kadr dla przyszłej eksploatacji oraz przeprowadzania prób technicznej sprawności maszyn i urządzeń nie objętych normami na roboty budowlano-montażowe wykonawcy, kontrolowane są przez bank finansujący inwestycje pod względem zgodności z zatwierdzonym preliminarzem kosztów.

Przepisy końcowe.

§  18.
1.
Tracą moc obowiązującą:
1)
zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministra Finansów z dnia 15 lutego 1952 r. w sprawie działalności samodzielnych oddziałów wykonawstwa inwestycyjnego (Monitor Polski z 1952 r. Nr A-25, poz. 318 i z 1954 r. Nr A-34, poz. 489);
2)
zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministra Finansów z dnia 7 lipca 1955 r. w sprawie zasad dokonywania wypłat i ewidencjonowania wynagrodzeń za prace związane z działalnością inwestycyjną zlecane przez przedsiębiorstwa państwowe i spółdzielnie osobom fizycznym nie będącym płatnikami podatku obrotowego i dochodowego (Monitor Polski Nr 63, poz. 745).
2.
W zarządzeniu Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 1951 r. w sprawie jednostek nadzoru inwestycyjnego i komórek wykonawstwa inwestycji systemem gospodarczym (Monitor Polski z 1952 r. Nr A-4, poz. 52, Nr A-51, poz. 694 i Nr A-105, poz. 1630, z 1953 r. Nr A-31, poz. 401 oraz z 1954 r. Nr A-34, poz. 491) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w zarządzeniu w tytule i we wstępie skreśla się wyrazy "i komórek wykonawstwa inwestycji systemem gospodarczym", a w § 1 wyrazy "oraz komórek wykonawstwa inwestycji systemem gospodarczym";
2)
w instrukcji stanowiącej załącznik do zarządzenia skreśla się w tytule wyrazy "i komórek wykonawstwa inwestycji systemem gospodarczym", ust. 2 w § 1 oraz cały rozdział V.
§  19.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.