Rozdział 2 - Rozliczenia z własnymi brygadami roboczymi inwestora. - Organizacja finansowa wykonywania inwestycji systemem gospodarczym, zasady i tryb rozliczeń z tytułu ich wykonania oraz kontrola funduszu płac ze środków inwestycyjnych.

Monitor Polski

M.P.1957.49.307

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 czerwca 1957 r.

II.

Rozliczenia z własnymi brygadami roboczymi inwestora.

§  10.
Własne brygady robocze wykonują inwestycje na podstawie wydanego przez inwestora zlecenia wewnętrznego, określającego zakres rzeczowy i wartość robót oraz terminy wykonania.
§  11.
1.
Koszty robót budowlano-montażowych, wykonywanych przez własne brygady robocze inwestora będącego jednostką działającą według zasad rozrachunku gospodarczego, pokrywane są wstępnie ze środków obrotowych.
2.
Rozliczenie zaangażowanych w działalność inwestycyjną środków obrotowych następuje przez opłacenie z rachunku inwestycyjnego wartości zakończonych elementów scalonych obiektów, według kosztorysu wykonawczego. Do polecenia przelewu inwestor załącza kosztorys wykonawczy i protokół odbioru robót.
3.
Różnicę pomiędzy wartością kosztorysową wykonanych robót a ich faktycznym kosztem zalicza się na stratę lub zysk działalności eksploatacyjnej inwestora.
§  12.
1.
Jednostki nadzoru inwestycyjnego pokrywają wydatki związane z wykonaniem inwestycji własnymi brygadami bezpośrednio ze swego rachunku inwestycyjnego. Różnice między wartością kosztorysową wykonanych robót a ich kosztami wykonania zalicza się na stratę lub zysk jednostki nadzoru inwestycyjnego.
2.
Jednostki nadzoru inwestycyjnego zobowiązane są sporządzać i przedstawiać na żądanie banku finansującego inwestycyjne plany produkcyjno-finansowe robót budowlano-montażowych i produkcji pomocniczej wykonywanych przez własne brygady robocze.
§  13.
Koszty robót budowlano-montażowych wykonywanych przez własne brygady jednostek budżetowych pokrywane są bezpośrednio ze środków inwestycyjnych, a zaliczane są na nakłady według rzeczywistych kosztów.
§  14.
Roboty i usługi własnych wydziałów produkcyjnych oraz dostawy wyrobów gotowych własnej produkcji dla inwestycji rozlicza się na podstawie faktur w trybie pozainkasowym w oparciu o ceny ustalone zgodnie z § 7 ust. 2.