Oprocentowanie środków trwałych w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych, objętych planowaniem centralnym.

Monitor Polski

M.P.1965.61.324

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1968 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 11 listopada 1965 r.
w sprawie oprocentowania środków trwałych w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych, objętych planowaniem centralnym.

Na podstawie § 6 uchwały nr 279 Rady Ministrów z dnia 28 października 1965 r. w sprawie oprocentowania środków trwałych w niektórych przedsiębiorstwach państwowych (Monitor Polski Nr 61, poz. 319), zwanej dalej "uchwałą", zarządza się, co następuje:
Państwowe przedsiębiorstwa przemysłowe, objęte planowaniem centralnym, zwane dalej "przedsiębiorstwami", obliczają oprocentowanie środków trwałych w wysokości 5% w stosunku rocznym od podstawy określonej w § 2 uchwały, z wyjątkiem przedsiębiorstw wymienionych w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.
1.
Przedsiębiorstwa, dla których roczną stawkę oprocentowania wykazano w kolumnie 3 załącznika nr 1 do zarządzenia, obliczają oprocentowanie według stawki procentowej podanej w tej kolumnie od wartości środków trwałych, określonych w § 2 uchwały.
2.
Przedsiębiorstwa, dla których roczną stawkę oprocentowania wykazano w kolumnie 4 załącznika nr 1 do zarządzenia, obliczają oprocentowanie według stawki procentowej podanej w tej kolumnie od wartości "maszyn, urządzeń i środków transportowych". Przez wymienione w załączniku nr 1 określenie "maszyny, urządzenia i środki transportowe" należy rozumieć odpowiadające warunkom określonym w § 2 ust. 2 uchwały maszyny energetyczne i kotły, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania i specjalne branżowe, urządzenia techniczne oraz środki transportowe, o których mowa w poz. 150-731 załącznika nr 2 do uchwały nr 534 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1961 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych (Monitor Polski z 1961 r. Nr 97, poz. 408, z 1963 r. Nr 10, poz. 48, z 1964 r. Nr 21, poz. 94 i Nr 73, poz. 341).
Zwalnia się od obowiązku obliczania i odprowadzania oprocentowania środków trwałych przedsiębiorstwa wymienione w załączniku nr 2 do zarządzenia.
1. 1
Przedsiębiorstwa, o których mowa w § 1 i 2, obliczają roczną sumę oprocentowania od stanu środków trwałych, stanowiącego podstawę oprocentowania na dzień 1 stycznia danego roku, przy zastosowaniu właściwej dla przedsiębiorstwa stawki oprocentowania. Ze stanu tego wyłącza się pochodzące z inwestycji przedsiębiorstw środki trwałe, wprowadzone w ubiegłym roku do eksploatacji.
2.
Wyniki przedsiębiorstwa obciąża comiesięcznie 1/12 sumy oprocentowania, obliczonej w sposób podany w ust. 1, zmniejszona o przypadającą na dany miesiąc kwotę oprocentowania sprzedanych lub przekazanych innym jednostkom organizacyjnym w ciągu roku środków trwałych objętych obowiązkiem oprocentowania.
3.
Przypadającą na dany miesiąc kwotę oprocentowania środków trwałych sprzedanych lub przekazanych innym jednostkom organizacyjnym, o której mowa w ust. 2, oblicza się od wartości początkowej tych obiektów, zmniejszanej o ich umorzenie w momencie sprzedaży (przekazania), przy zastosowaniu 1/12 obowiązującej przedsiębiorstwo stawki oprocentowania. Miesięczną kwotę oprocentowania środków trwałych sprzedanych (przekazanych) potrąca się przez wszystkie miesiące do końca danego roku, poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dany środek trwały sprzedano (przekazano innej jednostce organizacyjnej).
4.
Miesięczną sumę oprocentowania zaokrągla się w dół do pełnych złotych.
1. 2
Sumę oprocentowania środków trwałych, obliczoną zgodnie z § 4 ust. 2, należy odprowadzać za pośrednictwem właściwego dla danego przedsiębiorstwa wydziału finansowego prezydium rady narodowej na dochód właściwej części i rozdziału budżetu centralnego § 14 "Oprocentowanie środków trwałych" w ciągu dwóch dni od terminu ustalonego do składania miesięcznych sprawozdań finansowych jednostce nadrzędnej, z tym że sumę oprocentowania przypadającą za miesiąc grudzień należy odprowadzić w terminie do dnia 17 stycznia roku następnego.
2.
Odsetki zwłoki od nie odprowadzonych w terminie kwot oprocentowania środków trwałych podlegają odprowadzeniu na rachunek wymieniony w ust. 1.
Kwoty oprocentowania środków trwałych księguje się w ciężar konta 80 - "Straty i zyski" i na dobro konta 26 - "Pozostałe rozrachunki", określonych w jednolitym planie kont, stanowiącym załącznik do zarządzenia Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 1959 r. w sprawie planów kont dla jednostek gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski z 1959 r. Nr 66, poz. 341 i z 1965 r. Nr 30, poz. 165).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1966 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1 3

Lp.Nazwa przedsiębiorstwa lub jednostki Oprocentowanie oblicza się od:
nadrzędnej nad przedsiębiorstwemogółu środków trwałychmaszyn, urządzeń i środków transportowych
według stawki
1234
1Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych:
a) Zjednoczenie Przemysłu Ceramicznego

b) Zjednoczenie Przemysłu Betonów 2,5%

2,5%
2Ministerstwo Górnictwa i Energetyki:
Zjednoczenie Przemysłu Gazowniczego2,5%
3Ministerstwo Komunikacji:
a) Zjednoczenie Zakładów Naprawczych

Taboru Kolejowego

2,5%
b) Zjednoczenie Zaplecza Technicznego

Motoryzacji

2,5%
4Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego:
a) Zjednoczenie Przemysłu Tartacznego i

Wyrobów Drzewnych

2,5%
5Ministerstwo Przemysłu Chemicznego:
Zjednoczenie Kopalnictwa Surowców Chemicznych2,5%
6Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego:
Zjednoczenie Przemysłu Okrętowego2,5%
7Ministerstwo Przemyski Spożywczego i Skupu:
a) Zjednoczenie Przemysłu Paszowego

"Bacutil"

2,5%
b) Zjednoczenie Budowy i Montażu Maszyn

Przemysłu Spożywczego "Spomasz"

2,5%
c) Centrala Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego PZZ (wszystkie podległe przedsiębiorstwa)2,5%
8Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej*)2,5%
9Ministerstwo Żeglugi:
a) Zjednoczenie Morskich Stoczni

Remontowych

2,5%
b) Zjednoczenie Żeglugi Śródlądowej i

Stoczni Rzecznych "Stocznie Rzeczne"

2,5%
______

*) Przedsiębiorstwa podległe Ministerstwu, z wyjątkiem przedsiębiorstw zgrupowanych w Zjednoczeniu Wytwórni Surowic i Szczepionek oraz Wytwórni Środków Sanitarno-Chemicznych w Gdańsku.

ZAŁĄCZNIK  Nr 2 4

Lp.Nazwa przedsiębiorstwa (lub jednostki nadrzędnej nad przedsiębiorstwem), zwolnionego od oprocentowania
1Wszystkie centralne biura konstrukcyjne, centralne laboratoria i wyodrębnione zakłady i przedsiębiorstwa doświadczalne niezależnie od podporządkowania organizacyjnego
2Przedsiębiorstwa przemysłowe zgrupowane w zjednoczeniach nieprzemysłowych (np. budowlanych i montażowych, handlowych)
3Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych:
a) Zjednoczenie Przemysłu Cementowego,
b) Zjednoczenie Przemysłu Ceramiki Budowlanej,
c) Zjednoczenie Przemysłu Kamienia Budowlanego,
d) Zjednoczenie Przemysłu Wapienniczo-Gipsowego,
e) Zjednoczenie Przemysłu Kruszyw i Surowców Mineralnych
4Ministerstwo Finansów*)
5Ministerstwo Górnictwa i Energetyki:
a) wszystkie zjednoczenia przemysłu węglowego (kamiennego i brunatnego),
b) Zjednoczenie Budowlano-Montażowe Przemysłu Węglowego,
c) Przedsiębiorstwo Materiałów Podsadzkowych Przemysłu Węglowego,
d) Centrala Zaopatrzenia Górnictwa i Energetyki
6Ministerstwo Gospodarki Komunalnej*)
7Ministerstwo Handlu Wewnętrznego*)
8Ministerstwo Komunikacji:
a) Zakłady Budowy i Naprawy Maszyn Drogowych "Madro",
b) Zjednoczenie Kamieniołomów Drogowych,
c) Zakłady Produkcji i Nasycania Podkładów Kolejowych,
d) Zakłady Wytwórcze Urządzeń Sygnalizacyjnych,
e) drukarnie kolejowe
9Ministerstwo Kultury i Sztuki*)
10Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego:
Zjednoczenie Produkcji Leśnej "Las"
11Ministerstwo Obrony Narodowej*)
12Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego*)
13Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego:
a) Zjednoczenie Kopalnictwa Rud Żelaza,
b) przedsiębiorstwa górnicze i górniczo-hutnicze zgrupowane w

Zjednoczeniu Górniczo-Hutniczym Metali Nieżelaznych,

c) kopalnie i zakłady dolomitu i wapienia oraz Zakłady Górniczo-Hutnicze

"Szklary", zgrupowane w Zjednoczeniu Hutnictwa Żelaza i Stali

14Ministerstwo Przemysłu Lekkiego:
a) Zjednoczenie Przemysłu Lniarskiego,
b) Centralne Biuro Wzornictwa Przemysłu Lekkiego
15Ministerstwo Przemysłu Spożywczego i Skupu:
a) Zjednoczenie Przemysłu Cukrowniczego,
b) Zjednoczenie Przemysłu Jajczarsko-Drobiarskiego,
c) Zjednoczenie Przemysłu Owocowo-Warzywnego,
d) Zjednoczenie Przemysłu Ziemniaczanego
16Ministerstwo Rolnictwa*)
17Ministerstwo Sprawiedliwości*)
18Ministerstwo Spraw Wewnętrznych*)
19Ministerstwo Żeglugi:
a) Portowe Centralne Warsztaty Mechaniczne,
b) Zjednoczenie Gospodarki Rybnej
20Centralny Urząd Geologii:
Zakłady Mechaniczne Urządzeń Wiertniczych w Sosnowcu
21Główny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki*)
22Komitet Drobnej Wytwórczości*)
23Komitet do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" *)
24Pełnomocnik Rządu do Spraw Wykorzystania Energii Jądrowej*)
25Polska Akademia Nauk*)
26Polski Komitet Normalizacyjny*)
27Pełnomocnik Rządu do Spraw Elektronicznej Techniki Obliczeniowej*)
______

*) Wszystkie przedsiębiorstwa podległe.

1 § 4 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 8 stycznia 1968 r. (M.P.68.2.13) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1968 r.
2 § 5 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 7 stycznia 1967 r. (M.P.67.5.23) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1967 r.
3 Załącznik nr 1:

-zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 7 stycznia 1967 r. (M.P.67.5.23) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1967 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 8 stycznia 1968 r. (M.P.68.2.13) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1968 r.

4 Załącznik nr 2:

-zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 7 stycznia 1967 r. (M.P.67.5.23) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1967 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 8 stycznia 1968 r. (M.P.68.2.13) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1968 r.