Oprocentowanie środków trwałych w niektórych przedsiębiorstwach państwowych.

Monitor Polski

M.P.1965.61.319

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 listopada 1965 r.

UCHWAŁA Nr 279
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 października 1965 r.
w sprawie oprocentowania środków trwałych w niektórych przedsiębiorstwach państwowych.

Na podstawie art. 9 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1960 r. Nr 18, poz. 111), w celu stworzenia bodźców do pełniejszego wykorzystania środków trwałych, Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Wprowadza się obowiązek oprocentowania środków trwałych państwowych przedsiębiorstw przemysłowych objętych planowaniem centralnym, zwanych dalej "przedsiębiorstwami".
1.
Oprocentowanie środków trwałych oblicza się od wartości początkowej środków trwałych zmniejszonej o ich dotychczasowe umorzenie.
2.
Oprocentowaniem objęte są środki trwałe przedsiębiorstw, bez względu na to, czy są one użytkowane przez to przedsiębiorstwo, czy też przez inne jednostki organizacyjne, z wyjątkiem środków trwałych:
1)
służących działalności pozaoperacyjnej o charakterze socjalno-bytowym w rozumieniu uchwały nr 402 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1963 r. w sprawie działalności pozaoperacyjnej o charakterze socjalno-bytowym przedsiębiorstw państwowych (Monitor Polski Nr 95, poz. 444),
2)
uznanych w obowiązującym trybie za trwale nieczynne.
Stawkę zasadniczą oprocentowania środków trwałych ustala się w wysokości 5% w stosunku rocznym.
Suma oprocentowania środków trwałych obciąża wyniki działalności przedsiębiorstw.
Równowartość oprocentowania odprowadza się na dochód budżetu Państwa.
1.
Upoważnia się Ministra Finansów w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów - do zwalniania niektórych przedsiębiorstw lub ich grup od obowiązku oprocentowania środków trwałych, do przesunięcia terminu wprowadzenia oprocentowania, do ograniczania oprocentowania do niektórych grup środków trwałych bądź do zmiany podstawy obliczania oprocentowania, jak również stawki określonej w § 3.
2.
Upoważnia się Ministra Finansów do określenia szczegółowego trybu obliczania i odprowadzania należnych kwot z tytułu oprocentowania środków trwałych.
Wykonanie uchwały porucza się Przewodniczącemu Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, Ministrowi Finansów oraz właściwym ministrom.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1966 r.