§ 2. - Opłaty za wstęp do muzeów resortu kultury i sztuki.

Monitor Polski

M.P.1970.23.185

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 sierpnia 1971 r.
§  2.
1.
Opłata ulgowa za jednorazowy wstęp do muzeum przysługuje za okazaniem legitymacji:
1)
młodzieży szkolnej i studentom,
2)
członkom Zjednoczonego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Związku Inwalidów Wojennych PRL i Związku Ociemniałych Żołnierzy,
3)
pracownikom Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz organów do spraw kultury (oświaty i kultury) prezydiów rad narodowych,
4)
członkom Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.
2.
Opłata ulgowa dla wycieczek szkolnych i grup żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową przysługuje wycieczce lub grupie zorganizowanej, liczącej co najmniej 10 osób.