Monitor Polski

M.P.1954.A-81.941

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 sierpnia 1955 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO I PREZESA PAŃSTWOWEJ KOMISJI CEN
z dnia 17 sierpnia 1954 r.
w sprawie opłat za niektóre usługi świadczone przez przedsiębiorstwo "Polskie Koleje Państwowe" i przez przedsiębiorstwa podróży i turystyki. 1

Na podstawie §§ 1 i 2 uchwały nr 406 Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1953 r. w sprawie właściwości organów do ustalania niektórych cen, opłat i stawek taryfowych oraz w sprawie zasad i trybu składania wniosków o ustalenie cen, opłat i stawek taryfowych oraz określenie wytycznych do ich ustalenia (Monitor Polski z 1953 r. Nr A-57, poz. 722, Nr A-96, poz. 1336 i Nr A-115, poz. 1495 i z 1954 r. Nr A-50, poz. 683) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się opłaty za następujące usługi świadczone przez przedsiębiorstwo "Polskie Koleje Państwowe":
1) za zamówienie oddzielnego wagonu osobowego 75,- zł,
2) za zamówienie specjalnego pociągu dla przejazdu grupy osób 250,- zł,
3) za zamówienie oddzielnego wagonu bagażowego lub towarowego 50,- zł,
4) za przydzielenie konwojenta do wagonu na żądanie zamawiającego lub ze względów służbowych - za każdą dobę 40,- zł,
5) za trzymanie oddzielnego wagonu w pogotowiu ponad 24 godziny do dyspozycji zamawiającego na stacji wyjazdu, na stacji pośredniej lub na stacji przeznaczenia - za każdą choćby rozpoczętą dobę:
a) za wagon salonowy lub inny specjalny 800,- zł,
b) za inny wagon osobowy 600,- zł,
c) za wagon bagażowy lub towarowy 300,- zł,
6) za dezynfekcję wagonu po dokonanym przewozie osób chorych zakaźnie:
a) za przedział klasy III 30,- zł,
b) za wagon osobowy dwu- lub trzy- osiowy klasy III 60,- zł,
c) za wagon osobowy dwu- lub trzyosiowy klasy II 106,- zł,
d) za wagon osobowy czteroosiowy klasy III 110,- zł,
e) za wagon osobowy czteroosiowy klasy II 200,- zł,
f) za wagon bagażowy lub towarowy 60,- zł,
7) za okresowe wynajęcie wagonu od każdej osi wagonu i każdej rozpoczętej doby:
a) za wagon salonowy 200,- zł,
b) za wagon osobowy klasy I lub II 150,- zł,
c) za wagon osobowy klasy III 100,- zł,
d) za wagon bagażowy lub towarowy 150,- zł,
e) za wagon motorowy lub przyczepkę 100,- zł,
8) za sprawdzenie zawartości przesyłki bagażowej lub ekspresowej w razie stwierdzonego naruszenia przepisów przez nadawcę lub podróżnego 9,- zł,
9) za przeładowanie przez kolej nadmiernego bagażu ręcznego lub zwierząt z wagonu osobowego do wagonu bagażowego albo za wykonanie przez kolej załadowania, wyładowania lub przeładowania rowerów lub wózków dziecięcych przewożonych za biletami specjalnymi, albo też przedmiotów nadanych do przewozu przesyłką bagażową przy której podróżny obowiązany jest udzielić pomocy w czynnościach ładunkowych i nie wykonał tego obowiązku - od każdej sztuki i za każdą czynność 1,20 zł,
10) za potwierdzenie przyjęcia przesyłki ekspresowej do przewozu przez ostemplowanie książki pokwitowań na żądanie nadawcy - za każdą przesyłkę 0,15 zł,
11) za wypełnienie przez kolej książki pokwitowań na żądanie nadawcy i w jego zastępstwie za każdą przesyłkę 0,15 zł,
12) za wydanie lub poświadczenie przez kolej na żądanie osoby upoważnionej odpisów dokumentów przewozowych, pokwitowań, upoważnień, dodatkowych egzemplarzy protokołów i innych dokumentów związanych z umową przewozu - od każdego poświadczenia lub odpisu 0,90 zł,
13) za deklarację wartości przesyłki bagażowej lub ekspresowej - za każde 100 km i 100 zł deklarowanej wartości 0,06 zł,

najmniej jednak od przesyłki 1 zł,

14) za deklarację wartości bagażu oddanego do przechowania w przechowalniach bagażu - za każde 100 zł deklarowanej wartości 0,05 zł,

najmniej jednak 1 zł,

15) za formularze na przyjmowanie telefonicznych zawiadomień o przybyciu przesyłek ekspresowych - za 50 sztuk w bloczku 1,65 zł
§  2. 2 Ustala się opłaty za następujące usługi i świadczenia wykonywane przez Biuro Obsługi Podróżnych na stacjach kolejowych oraz przez przedsiębiorstwa podróży i turystyki:
1) za sprzedaż biletów kolejowych na przejazd jednorazowy i biletów dodatkowych na przejazd w klasie wyższej lub w pociągu o taryfie wyższej - przy cenie biletów:

do 10 zł 0,50 zł,

ponad 10 zł do 20 zł 1,00 zł,

ponad 20 zł do 40 zł 1,50 zł,

ponad 40 zł do 60 zł 2,50 zł,

ponad 60 zł do 80 zł 3,50 zł,

powyżej 80 zł 4,50 zł,

2) za sprzedaż biletów blankietowych zbiorowych - 3% ceny,
3) za sprzedaż biletów miesięcznych ogólnie dostępnych - 4,50 zł od biletu,
4) za sprzedaż biletów miesięcznych pracowniczych i szkolnych - 1,50 zł od biletu
5) za sprzedaż biletów na przewóz roweru lub wózka dziecięcego - 0,50 zł od biletu.
§  3.
1. 3 Ustala się opłaty za następujące usługi świadczone przez przedsiębiorstwa podróży i turystyki:
1) za przedsprzedaż pobytów w pensjonatach przedsiębiorstw ośrodków wypoczynkowych - 2 zł za każdy dzień pobytu,
2) za przedsprzedaż pobytów w ośrodkach wiejskich przedsiębiorstw ośrodków wypoczynkowych - 1 zł za każdy dzień pobytu,
3) za obsługę imprez turystycznych - prowizja w wysokości 15% wartości umownych świadczeń, z wyłączeniem kosztu biletów kolejowych,
4) za zarezerwowanie miejsc w pociągach dla grup turystycznych - po 1,80 zł od zgłoszonej osoby,
5) za wynajem autokarów przedsiębiorstw podróży i turystyki - stawki według taryfy Państwowych Komunikacji Samochodowych zwiększone o 20%,
6) za sprzedaż:
a) biletów autobusowych przy cenie biletu:

do 5 zł 0,30 zł,

ponad 5 zł do 10 zł 0,50 zł,

ponad 10 zł do 20 zł 1,00 zł,

ponad 20 zł do 30 zł 1,50 zł,

ponad 30 zł do 40 zł 2,00 zł,

powyżej 40 zł 2,50 zł

b) biletów miesięcznych szkolnych i pracowniczych 1,50 zł,
7) za korzystanie z urządzeń radiofonizacji:
a) korzystanie i obsługa urządzeń - za 1 dobę 757,- zł,
b) montaż i demontaż urządzeń - opłata jednorazowa 519,- zł,
c) przejazd pracowników obsługi i przewóz sprzętu z magazynu do miejsca instalowania urządzeń i z powrotem - rzeczywiście poniesione koszty według rachunków,
8) za sprzedaż biletów kinowych:
a) od biletu do kin I klasy 0,50 zł,
b) od biletu do kin II klasy 0,40 zł.
9) za zarezerwowanie miejsc w hotelach "Orbis" - jednorazowo od usługi zł 5,00 oraz zwrot opłat telefonicznych lub telegraficznych,
10) za usługi telekomunikacyjne pobiera się opłaty w wysokości ustalonej przez taryfę pocztową.
2. Upoważnia się dyrektora Centralnego Zarządu Przedsiębiorstw Usługowych "Orbis" do ustalenia opłat za usługi związane ze sprzedażą biletów na inne imprezy artystyczne i sportowe, z tym że opłata za te usługi nie może przekraczać 1 zł od biletu.
§  4. Tracą moc: zarządzenie Ministra Kolei z dnia 28 grudnia 1951 r. w sprawie wprowadzenia opłat za sprzedaż biletów komunikacji wewnętrznej przez kasy biletowe PBP "Orbis" i BOP na stacjach PKP (Dz. T. i Z K. Nr 25, poz. 281) i zarządzenie Ministra Kolei z dnia 4 sierpnia 1953 r. w sprawie opłat za usługi wykonywane przez Przedsiębiorstwo Podróży i Turystyki "Orbis" (Monitor Polski Nr A-79, poz. 944).
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Tytuł zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 19 lipca 1955 r. (M.P.55.70.885) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 sierpnia 1955 r.
2 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 19 lipca 1955 r. (M.P.55.70.885) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 sierpnia 1955 r.
3 § 3 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1-4 zarządzenia z dnia 19 lipca 1955 r. (M.P.55.70.885) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 sierpnia 1955 r.