Monitor Polski

M.P.1953.A-79.944

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 sierpnia 1953 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI
z dnia 4 sierpnia 1953 r.
w sprawie opłat za usługi wykonywane przez Przedsiębiorstwo Podróży i Turystyki "Orbis".

Na podstawie art. 9 dekretu z dnia 3 czerwca 1953 r. o ustalaniu cen, opłat i stawek taryfowych (Dz. U. Nr 31, poz. 122) oraz w związku z art. 2 dekretu z dnia 24 września 1947 r. o ustalaniu cen w przedsiębiorstwach prowadzonych przez państwo lub samorząd (Dz. U. Nr 61, poz. 337) i stosownie do uchwały nr 30 Prezydium Rządu z dnia 10 stycznia 1953 r. w sprawie wysokości opłat za niektóre usługi zarządza się, co następuje:
§  1. Jednostki Przedsiębiorstwa Podróży i Turystyki "Orbis" pobierają za świadczone usługi opłaty w następujących wysokościach:
1) za przedsprzedaż biletu na pobyt w pensjonatach Przedsiębiorstwa Ośrodków Wypoczynkowych "Orbis" - 2 zł za każdy dzień pobytu,
2) za przedsprzedaż biletu na pobyt w ośrodkach wiejskich Przedsiębiorstwa Ośrodków Wypoczynkowych "Orbis" - 1 zł za każdy dzień pobytu,
3) za przedsprzedaż biletów kolejowych:
a) normalnych - przy cenie biletu
od zł0 do 10 zł0,50 zł
od zł10 do 20 zł1,- zł
od zł20 do 40 zł1,50 zł
od zł40 do 60 zł2,50 zł
od zł60 do 80 zł3,50 zł
powyżej80 zł4,50 zł

b)

biletów blankietowych zbiorowych - 3% ceny,

c) biletów miesięcznych ogólnie dostępnych - 4,50 zł od biletu,
d) biletów miesięcznych szkolnych i pracowniczych - 1,50 zł od biletu,
4) za obsługę imprez turystycznych - prowizję w wysokości 15% wartości umownych świadczeń, z wyłączeniem kosztu biletów kolejowych,
5) za rezerwowanie miejsc w pociągach dla grup turystycznych - po 1,80 zł od zgłoszonej osoby,
6) za wynajem autokarów stanowiących własność Przedsiębiorstwa Podróży i Turystyki "Orbis" - stawki według taryfy Państwowej Komunikacji Samochodowej, zwiększone o 20%.
§  2. Traci moc zarządzenie Ministra Kolei z dnia 28 grudnia 1951 r. w sprawie wprowadzenia opłat za sprzedaż biletów komunikacji wewnętrznej przez kasy biletowe P. B. P. "Orbis" i Biuro Obsługi Podróżnych na stacjach P. K. P. (Dz. Taryf i Zarządzeń Komunikacyjnych Nr 25, poz. 280) w odniesieniu do Przedsiębiorstwa Podróży i Turystyki "Orbis".
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.