Opłaty za czynności urzędów probierczych.

Monitor Polski

M.P.1990.40.312

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 października 1990 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACJI, MIAR I JAKOŚCI
z dnia 8 października 1990 r.
w sprawie opłat za czynności urzędów probierczych.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1962 r. - Prawo probiercze (Dz. U. Nr 39, poz. 173 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192) oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 marca 1972 r. o utworzeniu Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości (Dz. U. Nr 11, poz. 82 i z 1979 r. Nr 2, poz. 7) zarządza się, co następuje:
Za czynności urzędów probierczych pobiera się opłaty określone w załączniku do zarządzenia.
W razie delegowania, na wniosek zgłaszającego, pracowników urzędu probierczego albo oddziału urzędu probierczego do dokonania badań wyrobów lub półfabrykatów z metali szlachetnych poza siedzibą urzędu probierczego albo oddziału urzędu probierczego, zgłaszający ponosi koszt przejazdu, noclegów i diet delegowanych pracowników według obowiązujących przepisów o należnościach za czas podróży służbowych na obszarze kraju.
1.
Za wykonanie czynności nie określonych w załączniku do zarządzenia pobiera się opłaty w wysokości uzależnionej od czasu zużytego na ich wykonanie i od wartości materiałów zużytych w czasie wykonywania tych czynności.
2.
Za podstawę ustalenia wysokości opłaty, o której mowa w ust. 1, przyjmuje się:
1)
stawkę 25.000 zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy pracownika wykonującego czynności probiercze,
2)
wartość zużytych materiałów w cenie ich nabycia.
Opłaty za czynności probiercze pobiera się z góry, z wyjątkiem opłat za czynności określone w § 3, które pobiera się najpóźniej przy odbiorze wyrobu.
Traci moc zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości z dnia 26 lutego 1990 r. w sprawie opłat za czynności organów administracji probierczej (Monitor Polski Nr 9, poz. 67).
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

OPŁATY ZA CZYNNOŚCI URZĘDÓW PROBIERCZYCH

§  1.
Za zbadanie metodą przybliżoną wyrobów z metali szlachetnych oraz materiałów dentystycznych z tych metali pobiera się następujące opłaty za każdy gram zbadanego przedmiotu:
1)
platynowego albo palladowego zł 1.800
2)
złotego zł 1.500
3)
srebrnego zł 300
4)
srebrno-palladowego zł 300.
§  2.
Za zbadanie metodą przybliżoną złota listkowego pobiera się za każdy gram zbadanego złota, łącznie z opakowaniem, opłatę zł 300.
§  3.
Za stopienie i zbadanie złomu metali szlachetnych pobiera się następujące opłaty:
1)
za stopienie:
a)
platyny albo palladu o masie do 10 g zł 4.600

za każde następne rozpoczęte 10 g zł 1.500

b)
złota o masie do 10 g zł 3.000

za każde następne rozpoczęte 10 g zł 1.200

c)
srebra o masie do 50 g zł 1.100

za każde następne rozpoczęte 10 g zł 300

2)
za zbadanie stopionego złomu metali, o których mowa w pkt 1, pobiera się opłaty określone w § 1 albo w § 6 w zależności od zastosowanej metody.
§  4.
Przy obliczaniu opłat wymienionych w § 1 - 3 każdy rozpoczęty gram zbadanego przedmiotu uważa się za cały gram.
§  5.
Za zbadanie metodą przybliżoną kopert zegarkowych wykonanych z metali szlachetnych pobiera się następujące opłaty za każdą zbadaną sztukę:
1)
platynową lub palladową zł 6.000
2)
złotą zł 4.600
3)
srebrną zł 1.500.
§  6.
Za zbadanie metodą analizy chemicznej surowców albo półfabrykatów z metali szlachetnych lub wyrobów gotowych pobiera się następujące opłaty za każdą analizę:
1)
platyny, palladu albo złota zł 10.000
2)
srebra zł 4.000
3)
innych składników, również metali nieszlachetnych, za każdy składnik zł 3.000.
§  7.
Za zbadanie i oznaczenie zawartości metalu szlachetnego w odpadach produkcyjnych pobiera się następujące opłaty:
1)
za jeden składnik zł 9.200
2)
za każdy następny składnik zł 4.600.
§  8.
Za zbadanie metodą przybliżoną wyrobów z metali szlachetnych zaopatrzonych w polską cechę probierczą i potwierdzenie tej cechy pobiera się następujące opłaty za każdy zbadany przedmiot:
1)
z platyny albo palladu zł 1.500
2)
ze złota zł 1.200
3)
ze srebra zł 800.
§  9.
Za zbadanie metodą przybliżoną wyrobów z metali nieszlachetnych pokrytych powłoką z metali szlachetnych albo z wyglądu przypominających wyroby z metali szlachetnych i oznaczenie ich znakiem "met" pobiera się za każdy zbadany przedmiot zł 500.
§  10.
Za zbadanie każdej oddzielnej próbki cieczy probierczej pobiera się opłatę w wysokości zł 2.300.
§  11.
Za wystawienie świadectwa badania, jeżeli nie stanowi jedynego dowodu dokonanej czynności, pobiera się opłatę w wysokości zł 12.500.