Utworzenie Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1972.11.82

Akt utracił moc
Wersja od: 15 sierpnia 1979 r.

USTAWA
z dnia 29 marca 1972 r.
o utworzeniu Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości. 1

1.
Tworzy się Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości.
2.
Komitet jest centralnym organem administracji państwowej w sprawach normalizacji, miar, probiernictwa i jakości.
1. 3
Do zakresu działania Komitetu należą sprawy normalizacji, miar, probiernictwa oraz jakości wyrobów, usług, robót i obiektów budowlanych.
2.
Komitet wydaje Dziennik Normalizacji i Miar, w którym ogłasza się Polskie Normy, normy branżowe i inne akty prawne, których ogłoszenie w tym Dzienniku wynika z przepisów szczególnych.
1.
Komitet podlega Prezesowi Rady Ministrów.
2.
Na czele Komitetu stoi Prezes. Prezesa i wiceprezesów Komitetu powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów.
1.
Komitetowi podlegają:
1) 4
terenowe urzędy miar i jakości,
2)
urzędy probiercze.
2.
Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określi:
1)
szczegółowy zakres działania Komitetu oraz zakres jego współdziałania z naczelnymi i centralnymi organami administracji państwowej,
2) 5
zasady tworzenia terenowych urzędów miar i jakości oraz ich szczegółowy zakres działania.

Prezes Komitetu wydaje na podstawie ustaw i w celu ich wykonania zarządzenia w sprawach należących do zakresu działania Komitetu.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 29 marca 1972 r.

1 Tytuł zmieniony przez art. 32 pkt 1 ustawy z dnia 8 lutego 1979 r. o jakości wyrobów, usług, robót i obiektów budowlanych (Dz.U.79.2.7) z dniem 15 sierpnia 1979 r.
2 Art. 1 zmieniony przez art. 32 pkt 2 ustawy z dnia 8 lutego 1979 r. o jakości wyrobów, usług, robót i obiektów budowlanych (Dz.U.79.2.7) z dniem 15 sierpnia 1979 r.
3 Art. 2 ust. 1 zmieniony przez art. 32 pkt 3 ustawy z dnia 8 lutego 1979 r. o jakości wyrobów, usług, robót i obiektów budowlanych (Dz.U.79.2.7) z dniem 15 sierpnia 1979 r.
4 Art. 4 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez art. 32 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 8 lutego 1979 r. o jakości wyrobów, usług, robót i obiektów budowlanych (Dz.U.79.2.7) z dniem 15 sierpnia 1979 r.
5 Art. 4 ust. 2 pkt 2 zmieniony przez art. 32 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 8 lutego 1979 r. o jakości wyrobów, usług, robót i obiektów budowlanych (Dz.U.79.2.7) z dniem 15 sierpnia 1979 r.