Opłata rejestracyjna od pojazdów samochodowych i przyczep należących do przedstawicielstw, urzędów, organizacji i osób korzystających z przywilejów dyplomatycznych.

Monitor Polski

M.P.1969.49.380

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 listopada 1969 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 23 października 1969 r.
w sprawie opłaty rejestracyjnej od pojazdów samochodowych i przyczep należących do przedstawicielstw, urzędów, organizacji i osób korzystających z przywilejów dyplomatycznych.

Na podstawie art. 17 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o bezpieczeństwie i porządku ruchu na drogach publicznych (Dz. U. Nr 53, poz. 295) i § 136 ust. 4 rozporządzenia Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lipca 1968 r. w sprawie ruchu na drogach publicznych (Dz. U. Nr 27, poz. 183) zarządza się, co następuje:
1.
Ustala się opłatę rejestracyjną od pojazdów samochodowych i przyczep należących do przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych, szefów i cudzoziemskiego personelu tych przedstawicielstw i urzędów oraz innych osób i organizacji międzynarodowych, korzystających z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych na mocy ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych.
2.
Opłatę rejestracyjną (ust. 1) pobiera się:
1)
jako opłatę zasadniczą,
2)
jako opłatę za wydanie dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego dopuszczającego pojazd do ruchu na drogach publicznych,
3)
jako opłatę za tablice rejestracyjne.
3.
Opłat wymienionych w ust. 2 nie pobiera się w razie stosowania w tym zakresie wzajemności przez władze państw obcych w stosunku do polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, szefów i personelu tych przedstawicielstw i urzędów oraz innych polskich osób i organizacji korzystających z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych na mocy ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych.
1.
Opłata zasadnicza (§ 1 ust. 2 pkt 1) wynosi:
1)
od motocykli i motocykli o trzech kołach z silnikiem o pojemności skokowej do 130 cm3 włącznie oraz od podobnych im pojazdów samochodowych o dopuszczalnym ciężarze całkowitym do 400 kg - 40 zł rocznie,
2)
od pojazdów wymienionych w pkt 1 z silnikiem o pojemności skokowej powyżej 130 cm3 - 60 zł rocznie,
3)
od samochodów osobowych z silnikiem o pojemności skokowej do 2.000 cm3 i samochodów ciężarowych o ładowności do 0,75 t - 300 zł rocznie,
4)
od samochodów osobowych z silnikiem o pojemności skokowej powyżej 2.000 cm3 - 450 zł rocznie,
5)
od pozostałych pojazdów samochodowych nie wymienionych w pkt 1-4 oraz w ust. 2 - 900 zł rocznie.
2.
Opłatę zasadniczą od samochodów osobowych i samochodów ciężarowych o ładowności do 0,75 t, napędzanych silnikiem nie charakteryzującym się pojemnością skokową, pobiera się w wysokości ustalonej w ust. 1 pkt 3.
3.
Opłata zasadnicza od pojazdów samochodowych wymienionych w ust. 1 i 2, napędzanych silnikiem zasilanym olejem napędowym, jest wyższa o 50% od opłaty ustalonej w ust. 1.
1.
Opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego dopuszczającego pojazd do ruchu na drogach publicznych (§ 1 ust. 2 pkt 2) wynosi 30 zł.
2.
Opłata za wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego lub wtórnika pozwolenia czasowego dopuszczającego pojazd do ruchu na drogach publicznych wynosi 15 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony wtórnika.
1.
Opłata za jedną tablicę rejestracyjną wynosi 15 zł.
2.
Opłata za korzystanie z kompletu tablic ze znakami próbnymi, składającego się z dwóch tablic samochodowych lub z jednej tablicy motocyklowej, przez okres do 4 dni wynosi 20 zł.
3.
Opłata za korzystanie z kompletu tablic ze znakami próbnymi, składającego się z dwóch tablic samochodowych lub jednej tablicy motocyklowej, w okresie dłuższym niż określony w ust. 2, za każdy dzień powyżej tego okresu wynosi 10 zł.
4.
Opłatę wymienioną w ust. 3 pobiera się również w razie przetrzymania tablic ze znakami próbnymi po upływie terminu ważności pozwolenia czasowego dopuszczającego pojazd do ruchu.
Opłata za nowe tablice rejestracyjne wydane w zamian tablic zagubionych lub zniszczonych oraz za zniszczenie lub zagubienie chociażby jednej tablicy ze znakami próbnymi wynosi:
1)
za tablicę motocyklową i tablicę do przyczepy - 15 zł,
2)
za tablice do pozostałych pojazdów samochodowych - 30 zł.
Od pojazdów rejestrowanych w drugim półroczu opłata wymieniona w § 2 ust. 1 pkt 3, 4, 5 oraz ust. 2 i 3 za dany rok wynosi 50% ustalonej wysokości.
1.
Opłaty wymienione w § 2 ust. 1 pkt 3, 4 i 5 oraz ust. 2 i 3 uiszcza się przy rejestracji pojazdu za dany rok, a za lata następne bez wezwania w terminie do dnia 31 marca każdego roku.
2.
Opłaty wymienione w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 3 uiszcza się przy rejestracji pojazdu za okres 3 lat, a następnie za dalsze okresy 3-letnie bez wezwania do dnia 31 marca roku rozpoczynającego ten okres, licząc ustalone stawki za każdy rok.
3.
Opłaty wymienione w § 3 ust. 1 i § 4 ust. 1 uiszcza się przy pierwszej i ponownych rejestracjach pojazdu.
Opłatę rejestracyjną uiszcza się na rachunek wskazany przez organ dokonujący rejestracji pojazdu w kasach wydziału budżetowo-gospodarczego Prezydium Rady Narodowej m. st. Warszawy lub za pośrednictwem poczty.
1.
W razie wycofania pojazdu z ruchu przed upływem czasu, za który została uiszczona opłata wymieniona w § 1 ust. 2 pkt 1, część opłaty, przypadająca za nie rozpoczęty jeszcze rok (lata), podlega zwrotowi.
2.
Zwrotu opłaty dokonuje, na wniosek zainteresowanego, organ, na którego rachunek suma podlegająca zwrotowi została zarachowana. Do wniosku o zwrot należy dołączyć zaświadczenie stwierdzające wycofanie pojazdu z ruchu, wydane przez właściwy do spraw komunikacji organ Prezydium Rady Narodowej m. st. Warszawy.
W razie przejścia własności pojazdu na inną jednostkę (osobę) określoną w § 1 ust. 1 dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej przez poprzedniego właściciela pojazdu zachowuje swą ważność w stosunku do nowego właściciela.
Opłaty za badanie techniczne pojazdów pobierane są na podstawie odrębnych przepisów.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.