Okresowe ograniczenie ruchu lotniczego w przestrzeni powietrznej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Monitor Polski

M.P.1981.30.274

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 grudnia 1981 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 12 grudnia 1981 r.
w sprawie okresowego ograniczenia ruchu lotniczego w przestrzeni powietrznej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 31 maja 1962 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 32, poz. 153) i art. 37 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym (Dz. U. Nr 29, poz. 154) zarządza się, co następuje:
Z dniem 13 grudnia 1981 r. godz. 600 wprowadza się zakaz wykonywania lotów polskich i obcych cywilnych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej nad obszarem lądowym, wodami wewnętrznymi i morzem terytorialnym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
2.
Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy lotów lotnictwa sanitarnego, związanych wyłącznie z ratowaniem życia ludzkiego, oraz regularnych i specjalnych lotów tranzytowych lotnictwa komunikacyjnego, wykonywanych bez międzylądowania na terytorium PRL.
3.
Na wykonanie lotów, o których mowa w ust. 2, należy uzyskać każdorazowo zezwolenie właściwych organów wojskowej służby ruchu lotniczego.
4.
W wyjątkowych sytuacjach, uzasadnionych szczególnymi potrzebami, zezwolenia na wykonanie innych lotów cywilnych statków powietrznych niż wymienione w ust. 2 wydaje Dowódca Wojsk Obrony Powietrznej Kraju na wniosek Dyrektora Centralnego Zarządu Lotnictwa Cywilnego Ministerstwa Komunikacji.
1.
Ogranicza się wykonywanie lotów i przelotów statków powietrznych lotnictwa wojskowego oraz lotnictwa będącego w służbie porządku publicznego do niezbędnych potrzeb, wynikających z konieczności utrzymania gotowości bojowej oraz realizacji zadań szczególnych.
2.
Zezwolenia na wykonywanie lotów i przelotów, o których mowa w ust. 1, wydaje każdorazowo Dowódca Wojsk Obrony Powietrznej Kraju, po uprzednim wstępnym wyrażeniu zgody na te loty zainteresowanych dowódców okręgów wojskowych lub rodzajów sił zbrojnych oraz Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
1.
Wprowadza się nadzór wojskowy nad działalnością organów cywilnej służby ruchu lotniczego wszystkich szczebli.
2.
Organizację nadzoru, o którym mowa w ust. 1, powierza się Dowódcy Wojsk Lotniczych w stosunku do organów lotniskowych, a Dowódcy Wojsk Obrony Powietrznej Kraju - w stosunku do pozostałych organów.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia wprowadzenia stanu wojennego.