Zniesienie stanu wojennego. - Dz.U.1983.39.178 - OpenLEX

Zniesienie stanu wojennego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1983.39.178

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 lipca 1983 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 20 lipca 1983 r.
w sprawie zniesienia stanu wojennego.

W związku z osiągnięciem celów, jakie przyświecały wprowadzeniu, a następnie zawieszeniu stanu wojennego, co wyraża się w uzyskaniu niezbędnej stabilizacji polityczno-społecznej oraz poprawy stanu bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego w kraju, na podstawie art. 33 ust. 2 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. z 1976 r. Nr 7, poz. 36 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z art. 2 ust. 1 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym (Dz. U. Nr 29, poz. 154 i z 1982 r. Nr 3, poz. 18) Rada Państwa uchwala, co następuje:
Znosi się z dniem 22 lipca 1983 r. na całym terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej stan wojenny wprowadzony ze względu na bezpieczeństwo państwa z dniem 13 grudnia 1981 r.
Tracą moc:
1)
uchwała Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1981 r. w sprawie wprowadzenia stanu wojennego ze względu na bezpieczeństwo państwa (Dz. U. Nr 29, poz. 155 i z 1982 r. Nr 42, poz. 276),
2)
uchwała Rady Państwa z dnia 19 grudnia 1982 r. w sprawie zawieszenia stanu wojennego (Dz. U. Nr 42, poz. 275).
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.