Monitor Polski

M.P.1961.12.67

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 kwietnia 1966 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU PRACY I PŁAC
z dnia 8 lutego 1961 r.
w sprawie określenia składników funduszu płac stanowiących podstawę do obliczania składek na ubezpieczenia społeczne w uspołecznionych zakładach pracy.

Na podstawie § 3 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1959 r. w sprawie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz rozliczania zasiłków wypłacanych przez zakłady pracy (Dz. U. Nr 9, poz. 46) zarządza się, co następuje:
§  1. W przedsiębiorstwach państwowych i w organizacjach spółdzielczych działających według zasad rozrachunku gospodarczego podstawę do obliczania składek na ubezpieczenia społeczne stanowią wypłaty wynagrodzenia brutto, zaliczane bez względu na źródło finansowania do osobowego funduszu płac w myśl przepisów o zasadach i trybie bankowej kontroli funduszu płac przedsiębiorstw działających według zasad rozrachunku gospodarczego.
§  2.
1. W jednostkach budżetowych w zakresie ich działalności podstawowej i działalności ubocznej prowadzonej w formie środków specjalnych oraz w zakładach budżetowych podstawę do obliczania składek na ubezpieczenia społeczne stanowią:
1) wypłaty wynagrodzeń brutto z § 1 klasyfikacji budżetowej - "Osobowy fundusz płac";
2) wynagrodzenia brutto wypłacane z tytułu stosunku pracy z innych paragrafów klasyfikacji budżetowej;
3) kwoty stypendiów brutto wypłacanych stypendystom podlegającym obowiązkowi ubezpieczenia społecznego.
2. W jednostkach budżetowych Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych podstawę do obliczania składek na ubezpieczenia społeczne stanowią wynagrodzenia brutto wypłacane pracownikom z tytułu stosunku pracy.
§  3. W państwowych i spółdzielczych jednostkach organizacyjnych utrzymywanych z wpłat przedsiębiorstw lub jednostek nadzorowanych podstawę do obliczania składek na ubezpieczenia społeczne stanowią wszystkie wypłaty brutto z pozycji planu finansowego tych jednostek "Płace pracowników".
§  4. W spółdzielniach produkcyjnych podstawę do obliczania składek na ubezpieczenia społeczne stanowią wypłaty wynagrodzeń brutto w gotówce oraz równowartość wynagrodzeń w naturze należnych pracownikom z tytułu stosunku pracy.
§  5. W stowarzyszeniach i innych organizacjach społecznych podstawę do obliczania składek na ubezpieczenia społeczne stanowią wypłaty wynagrodzeń brutto w gotówce oraz równowartość wynagrodzeń w naturze, należnych pracownikom z tytułu stosunku pracy.
§  6. Nie stanowią podstawy do obliczania składek na ubezpieczenia społeczne:
1) w jednostkach budżetowych - kwoty wypłacane z § 1 klasyfikacji budżetowej "Osobowy fundusz płac" nauczycielom tytułem ekwiwalentu za rentę zawieszoną z powodu pozostawania w pracy;
2) 1 w jednostkach gospodarki uspołecznionej - dopłaty za rozłąkę zaliczane do osobowego funduszu płac;
3) 2 w przedsiębiorstwie "Polskie Koleje Państwowe" - dodatek godzinowy przysługujący pracownikom drużyn lokomotywowych i konduktorskich na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1957 r. w sprawie niektórych zmian w zakresie wynagradzania pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" (Dz. U. Nr 23, poz. 110);
4) w państwowych i spółdzielczych przedsiębiorstwach działających według zasad rozrachunku gospodarczego - wynagrodzenia wypłacane z osobowego funduszu płac chałupnikom, którzy z tytułu wykonywania tych prac nie są pracownikami w myśl przepisów rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 8 lipca 1960 r. w sprawie określenia, którzy chałupnicy są pracownikami w rozumieniu dekretu o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. z 1960 r. Nr 37, poz. 220 i z 1961 r. Nr 1, poz. 4);
5) wynagrodzenia wypłacane żołnierzom z funduszu płac zakładów pracy objętych § 1, § 2 ust. 1 oraz §§ 3-5.
§  7. Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 1959 r. w sprawie określenia składników funduszu płac stanowiących podstawę do obliczania składek na ubezpieczenia społeczne w uspołecznionych zakładach pracy (Monitor Polski Nr 50, poz. 221).
§  8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1961 r.
1 § 6 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 19 kwietnia 1966 r. (M.P.66.18.103) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 kwietnia 1966 r.
2 § 6 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 19 kwietnia 1966 r. (M.P.66.18.103) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 kwietnia 1966 r.