Określenie składników funduszu płac stanowiących podstawę do obliczania składek na ubezpieczenia społeczne w uspołecznionych zakładach pracy.

Monitor Polski

M.P.1959.50.221

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1959 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 15 maja 1959 r.
w sprawie określenia składników funduszu płac stanowiących podstawę do obliczania składek na ubezpieczenia społeczne w uspołecznionych zakładach pracy.

Na podstawie § 3 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1959 r. w sprawie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz rozliczania zasiłków wypłacanych przez zakłady pracy (Dz. U. Nr 9, poz. 46) zarządza się, co następuje:
1.
W jednostkach budżetowych w zakresie ich działalności podstawowej i działalności ubocznej prowadzonej w formie środków specjalnych oraz w zakładach budżetowych, podstawę do obliczania składek na ubezpieczenia społeczne z zastrzeżeniem ust. 2 stanowią:
1)
wszystkie wypłaty brutto z § 1 "Płace" klasyfikacji budżetowej,
2)
kwoty wynagrodzeń brutto wypłacane z tytułu umowy o pracę z innych paragrafów klasyfikacji budżetowej,
3)
kwoty stypendiów brutto wypłacanych stypendystom podlegającym obowiązkowi ubezpieczenia społecznego.
2.
W jednostkach budżetowych Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych podstawę do obliczania składek na ubezpieczenia społeczne stanowią kwoty wynagrodzeń brutto wypłacanych pracownikom podlegającym obowiązkowi ubezpieczenia społecznego.
W przedsiębiorstwach państwowych, działających według zasad rozrachunku gospodarczego, podstawę do obliczania składek na ubezpieczenia społeczne stanowią wszystkie wypłaty brutto z osobowego funduszu płac wraz z wypłatami wynagrodzeń związanych z działalnością pomocniczą i uboczną.
W organizacjach spółdzielczych, działających według zasad rozrachunku gospodarczego, podstawę do obliczania składek na ubezpieczenia społeczne stanowią wszystkie wypłaty określone w § 2 oraz kwoty wynagrodzeń brutto, wypłacane z funduszów celowych.
W państwowych i spółdzielczych jednostkach organizacyjnych utrzymywanych z wpłat przedsiębiorstw podstawę do obliczania składek na ubezpieczenia społeczne stanowią wszystkie wypłaty brutto z poz. "Płace pracowników" planu finansowego tych jednostek.
W spółdzielniach produkcyjnych podstawę do obliczania składek na ubezpieczenia społeczne stanowią wszystkie wypłaty wynagrodzeń brutto w gotówce oraz równowartość wynagrodzeń w naturze należnych pracownikom podlegającym obowiązkowi ubezpieczenia społecznego.
W stowarzyszeniach i innych organizacjach społecznych podstawę do obliczania składek na ubezpieczenia społeczne stanowią kwoty wynagrodzeń brutto w gotówce oraz równowartość wynagrodzeń w naturze, należnych pracownikom podlegającym obowiązkowi ubezpieczenia społecznego.
W zakładach pracy objętych niniejszym zarządzeniem podstawę do obliczania składek na ubezpieczenia społeczne stanowią również kwoty wypłacane: tytułem wynagrodzeń z Kart Górnika, Hutnika, Stoczniowca, Energetyka, Skalnika, Gazownika i Kolejarza oraz tytułem premii eksportowej, premii za ponadplanowe oszczędności w zużyciu surowców, materiałów, paliwa i energii, które dla potrzeb kontroli bankowej wyłączone zostały w myśl § 6 ust. 1 uchwały nr 197 Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1958 r. w sprawie zasad i trybu wydawania przez banki państwowym przedsiębiorstwom środków pieniężnych na fundusz płac (Monitor Polski Nr 48, poz. 278) z wykonanego funduszu płac.
Nie stanowią podstawy do wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne:
1)
w państwowych przedsiębiorstwach budowlano-montażowych zaliczone do osobowego funduszu płac, wymienione w § 7 uchwały nr 69 Rady Ministrów z dnia 22 marca 1958 r. w sprawie zasad planowania i kontroli funduszu płac w państwowych przedsiębiorstwach budowlano-montażowych (Monitor Polski Nr 19, poz. 122) dodatki za rozłąkę przysługujące pracownikom czasowo przeniesionym oraz ryczałty przysługujące pracownikom przeniesionym, codziennie powracającym do miejsca stałego zamieszkania;
2)
w przedsiębiorstwie "Polskie Koleje Państwowe" kwoty dodatku godzinowo-kilometrowego przysługujące pracownikom drużyn lokomotywowych i konduktorskich na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1957 r. w sprawie niektórych zmian w zakresie wynagradzania pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" (Dz. U. Nr 23, poz. 110);
3)
w państwowych i spółdzielczych przedsiębiorstwach, działających według zasad rozrachunku gospodarczego, kwoty wynagrodzeń wypłacane z osobowego funduszu płac chałupnikom, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1959 r.