Określenie rodzajów prac podlegających zaliczeniu do stażu pracy wymaganego do zajmowania stanowisk bibliotekarzy dyplomowanych.

Monitor Polski

M.P.1971.40.257

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1986 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA OŚWIATY I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 15 lipca 1971 r.
w sprawie określenia rodzajów prac podlegających zaliczeniu do stażu pracy wymaganego do zajmowania stanowisk bibliotekarzy dyplomowanych. *

Na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1967 r. w sprawie warunków zatrudniania w instytutach naukowo-badawczych, w Polskiej Akademii Nauk i w szkolnictwie wyższym bibliotekarzy dyplomowanych i pracowników służby bibliotecznej oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji naukowej i dokumentalistów służby informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej (Dz. U. Nr 14, poz. 63) zarządza się, co następuje:
Do stażu pracy wymaganego do zajmowania stanowisk kustosza dyplomowanego, adiunkta bibliotecznego i asystenta bibliotecznego zalicza się w całości jako równorzędne z pracami określonymi w § 5 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1967 r. w sprawie warunków zatrudniania w instytutach naukowo-badawczych, w Polskiej Akademii Nauk i w szkolnictwie wyższym bibliotekarzy dyplomowanych i pracowników służby bibliotecznej oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji naukowej i dokumentalistów służby informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej (Dz. U. Nr 14, poz. 63) okresy pracy:
1)
dydaktycznej w placówkach kształcenia bibliotekarzy w zakresie przedmiotów zawodowych oraz w innych placówkach dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych w zakresie przedmiotów wchodzących w zakres nauki o książce, bibliotekoznawstwa lub informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej,
2)
naukowo-badawczej w zakresie nauki o książce, bibliotekoznawstwa lub informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej,
3)
w ministerstwach (urzędach centralnych), Polskiej Akademii Nauk oraz w organach administracji państwowej szczebla wojewódzkiego w komórkach działalności podstawowej, których zadaniem jest organizowanie, nadzorowanie i koordynowanie działalności bibliotek lub służb informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, jeżeli dana osoba pracowała w tych komórkach posiadając kwalifikacje bibliotekarskie.
1.
Do stażu pracy wymaganego do zajmowania stanowisk kustosza dyplomowanego, adiunkta bibliotecznego i asystenta bibliotecznego można zaliczyć w całości lub częściowo okresy pracy:
1)
naukowo-badawczej lub naukowo-dydaktycznej, zgodne z profilem i kierunkami działania biblioteki zatrudniającej daną osobę,
2)
pedagogicznej,
3)
w komórkach działalności podstawowej w księgarstwie, w wydawnictwach, w archiwach państwowych lub w muzeach.
2.
Decyzję o zaliczeniu prac wymienionych w ust. 1 i rozmiarze tego zaliczenia podejmuje Komisja Egzaminacyjna dla Bibliotekarzy Dyplomowanych na podstawie pisemnego, udokumentowanego wniosku dyrektora (kierownika) biblioteki zatrudniającej daną osobę.
3.
Komisja podejmuje decyzję zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
*Zarządzenie utraciło częściowo podstawę prawną z dniem 18 października 1983 r. na skutek uchylenia, w zakresie dotyczącym szkolnictwa wyższego, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1967 r. w sprawie warunków zatrudniania w instytutach naukowo-badawczych w Polskiej Akademii Nauk i w szkolnictwie wyższym bibliotekarzy dyplomowanych i pracowników służby bibliotecznej oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji naukowej i dokumentalistów służby informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej (Dz.U.67.14.63) przez § 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 września 1983 r. w sprawie warunków zatrudnienia oraz zasad awansowania dyplomowanych bibliotekarzy i dyplomowanych pracowników dokumentacji naukowej w szkołach wyższych (Dz.U.83.57.256).

Z dniem 1 lipca 1986 r. zarządzenie utraciło częściowo podstawę prawną na skutek uchylenia w zakresie dotyczącym jednostek badawczo-rozwojowych rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1967 r. w sprawie warunków zatrudniania w instytutach naukowo-badawczych w Polskiej Akademii Nauk i w szkolnictwie wyższym bibliotekarzy dyplomowanych i pracowników służby bibliotecznej oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji naukowej i dokumentalistów służby informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej (Dz.U.67.14.63) przez art. 82 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz.U.85.36.170).