Określenie normatywów czasowych oddawania do montażu i eksploatacji maszyn branżowych przemysłu rolno-spożywczego i sprężarek chłodniczych.

Monitor Polski

M.P.1964.14.67

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 maja 1969 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I SKUPU
z dnia 19 lutego 1964 r.
w sprawie określenia normatywów czasowych oddawania do montażu i eksploatacji maszyn branżowych przemysłu rolno-spożywczego i sprężarek chłodniczych.

Na podstawie § 10 ust. 3 uchwały nr 189 Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 1962 r. w sprawie wzmożenia kontroli nad zamawianiem i montażem maszyn (Monitor Polski Nr 51, poz. 249) zarządza się, co następuje:
1. 2
Stosownie do § 4 ust. 1 wytycznych dotyczących ustalania normatywów czasowych oddawania maszyn do montażu i eksploatacji oraz normatywów czasowych oddawania do eksploatacji maszyn nie wymagających montażu, wprowadzonych zarządzeniem Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 9 listopada 1962 r. (Monitor Polski Nr 85, poz. 399 i z 1965 r. Nr 9, poz. 29 oraz z 1968 r. Nr 53, poz. 369), ustala się następujące normatywy czasowe oddawania do montażu i eksploatacji maszyn branżowych przemysłu rolno-spożywczego oraz sprężarek chłodniczych:
1)
dla maszyn wymagających montażu - 3 miesiące;
2)
dla maszyn nie wymagających montażu - 1 miesiąc.
2. 3
Normatywy czasowe, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie do maszyn (urządzeń) krajowych o cenie jednostkowej przekraczającej 200.000 zł i do maszyn (urządzeń) importowanych o cenie jednostkowej przekraczającej 100.000 zł.
Normatyw czasowy oddawania do montażu i eksploatacji kompletnego obiektu ustala Minister Przemysłu Spożywczego i Skupu na wniosek zjednoczenia (centrali), zaopiniowany przez Zespół Rzeczoznawców Opiniowania Projektów Inwestycyjnych przy Departamencie Inwestycji Ministerstwa Przemysłu Spożywczego i Skupu.
Traci moc zarządzenie nr 43 Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 11 marca 1963 r. w sprawie normatywów czasowych magazynowania maszyn przemysłu rolno-spożywczego i sprężarek chłodniczych.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 11 października 1968 r. (M.P.68.43.306) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 października 1968 r.
2 § 1 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 28 kwietnia 1969 r. (M.P.69.19.161) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 maja 1969 r.
3 § 1 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 28 kwietnia 1969 r. (M.P.69.19.161) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 maja 1969 r.