Monitor Polski

M.P.1969.19.161

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 maja 1969 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I SKUPU
z dnia 28 kwietnia 1969 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia normatywów czasowych oddawania do montażu i eksploatacji maszyn branżowych przemysłu rolno-spożywczego i sprężarek chłodniczych.

Na podstawie § 10 ust 3 uchwały nr 189 Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 1962 r. w sprawie wzmożenia kontroli nad zamawianiem i montażem maszyn (Monitor Polski Nr 51, poz. 249) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 19 lutego 1964 r. w sprawie określenia normatywów czasowych oddawania do montażu i eksploatacji maszyn branżowych przemysłu rolno-spożywczego i sprężarek chłodniczych (Monitor Polski z 1964 r. Nr 14, poz. 67 oraz z 1968 r. Nr 43, poz. 306) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:
1) w ust. 1 w nawiasie dodaje się wyrazy "oraz z 1968 r. Nr 53, poz. 369",
2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Normatywy czasowe, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie do maszyn (urządzeń) krajowych o cenie jednostkowej przekraczającej 200.000 zł i do maszyn (urządzeń) importowanych o cenie jednostkowej przekraczającej 100.000 zł."

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.