§ 7. - Określenie narzędzi pomiarowych podlegających obowiązkowi legalizacji oraz warunki zgłaszania tych narzędzi do legalizacji.

Monitor Polski

M.P.1990.32.259

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 kwietnia 1993 r.
§  7.
1.
Narzędzia pomiarowe sprowadzone z zagranicy, których legalizacja powinna być dokonana w miejscu stałego ich stosowania, należy zalegalizować przed oddaniem ich do użytku; obowiązek zgłoszenia narzędzia pomiarowego do legalizacji ciąży na wykonawcy montażu tego narzędzia, a jeżeli montażu dokonał dostawca zagraniczny - na użytkowniku narzędzia.
2.
Narzędzia pomiarowe sprowadzone z zagranicy, inne niż określone w ust. 1, mogą być przeznaczone do sprzedaży lub do stosowania dopiero po ich zalegalizowaniu; obowiązek zgłoszenia tych narzędzi do legalizacji ciąży na sprowadzającym te narzędzia do kraju.
3.
Narzędzia pomiarowe, podlegające obowiązkowi legalizacji, wytworzone za granicą, mogą być dopuszczone do stosowania bez poddawania ich legalizacji, jeżeli są zaopatrzone w ważną cechę legalizacyjną właściwego organu kraju wytwórcy i cechy te zostały uznane w Polsce. Do narzędzi tych stosuje się odpowiednio przepis § 8.