§ 10. - Określenie narzędzi pomiarowych podlegających obowiązkowi legalizacji oraz warunki zgłaszania tych narzędzi do legalizacji.

Monitor Polski

M.P.1990.32.259

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 kwietnia 1993 r.
§  10.
Traci moc zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar z dnia 6 listopada 1972 r. w sprawie określenia narzędzi pomiarowych podlegających obowiązkowi legalizacji oraz warunków zgłaszania tych narzędzi do legalizacji (Monitor Polski Nr 53, poz. 284 i z 1977 r. Nr 1, poz. 10).