Określenie kategorii podatników i warunków, pod jakimi uiścić mogą równowartość podatku gruntowego w ziemiopłodach - w gotówce.

Monitor Polski

M.P.1949.A-87.1079

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1949 r.

ZARZĄDZENIE
GŁÓWNEGO PEŁNOMOCNIK RZĄDOWY DS PODATKU GRUNTOWEGO
z dnia 29 października 1949 r.
w sprawie określenia kategorii podatników i warunków, pod jakimi uiścić mogą równowartość podatku gruntowego w ziemiopłodach - w gotówce.

Na podstawie § 7 ust. 1 pkt b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. o obowiązku uiszczania przez niektóre kategorie gospodarstw rolnych podatku gruntowego w ziemiopłodach (Dz. U. R. P. Nr 11, poz. 67) zarządza się w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej oraz Rolnictwa i Reform Rolnych, co następuje:
Prawo uiszczenia w gotówce równowartości podatku gruntowego w ziemiopłodach - poza gospodarstwami wymienionymi w zarządzeniu Głównego Pełnomocnika Rządowego do spraw podatku gruntowego z dnia 20 lipca 1949 r. (Monitor Polski Nr A-51, poz. 721) - przysługuje ponadto w odniesieniu do:
1)
gruntów pod lotniskami komunikacyjnymi pozostającymi w administracji przedsiębiorstwa państwowego "Lot" oraz pod lotniskami sportowymi i szkolnymi uznanymi przez Ministerstwo Komunikacji,
2)
gospodarstw rolnych pozostających w administracji przedsiębiorstwa "Centralny Zarząd Państwowych Gospodarstw Rolnych",
3)
gospodarstw rolnych, należących do miejskich związków samorządu terytorialnego a oddanych drobnym dzierżawcom do uprawy działkowej za czynsz płatny wyłącznie w gotówce.
Podatnicy, opłacający podatek gruntowy od gospodarstw rolnych wymienionych w § 1 uiszczają w gotówce podatek gruntowy, płatny w ziemiopłodach, według cen ustalonych w tabeli stanowiącej załącznik do § 1 rozporządzenia Ministra Administracji Publicznej z dnia 15 marca 1949 r., wydanego w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych, Handlu Wewnętrznego oraz Skarbu w sprawie określenia przeciętnego przychodu z 1 ha gruntów ziemniaczano-żytnich oraz przeciętnej ceny kwintala żyta dla celów wymiaru podatku gruntowego na rok 1949 (Dz. U. R. P. Nr 21, poz. 142).
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 1949 r.