Obowiązek uiszczenia przez niektóre kategorie gospodarstw rolnych podatku gruntowego w ziemiopłodach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.11.67

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1949 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 lutego 1949 r.
w sprawie obowiązku uiszczenia przez niektóre kategorie gospodarstw rolnych podatku gruntowego w ziemiopłodach.

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 3 czerwca 1947 r. o nadzorze nad wymiarem i poborem podatku gruntowego (Dz. U. R. P. z 1947 r. Nr 43, poz. 224 i Nr 66, poz. 409 oraz z 1948 r. Nr 21, poz. 143) zarządza się, co następuje:
1.
Wprowadza się na obszarze całego Państwa dla gospodarstw rolnych, wymienionych w § 3 ust. 2, obowiązek częściowego uiszczenia podatku gruntowego za rok 1949 w ziemiopłodach.
2.
Jednocześnie uchyla się pobór podatku gruntowego w gotówce w części, podlegającej uiszczeniu w ziemiopłodach.
Podatek gruntowy ustala się i pobiera w życie z wyjątkami przewidzianymi w § 6.
1.
Gospodarstwa rolne o przeciętnej przychodowości do 80 kwintali żyta są zwolnione od obowiązku uiszczenia podatku gruntowego za rok 1949 w ziemiopłodach i uiszczają podatek gruntowy w całości w gotówce.
2.
Gospodarstwa rolne o przeciętnej przychodowości ponad 80 kwintali żyta uiszczają drugą ratę podatku gruntowego całkowicie w ziemiopłodach.
Podatek gruntowy, płatny w ziemiopłodach, nie może być uiszczony w gotówce z zastrzeżeniem przewidzianym w § 7 ust. 1 pkt b). Do podatku gruntowego płatnego w ziemiopłodach, a uiszczonego w gotówce, mają zastosowanie przepisy o nadpłatach zawarte w dekrecie o zobowiązaniach podatkowych.
Gospodarstwa rolne, powstałe z parcelacji na podstawie dekretu z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz. U. R.P. z 1945 r. Nr 3, poz. 13), uiszczają tytułem podatku gruntowego w ziemiopłodach różnicę między przypadającym od nich podatkiem gruntowym w ziemiopłodach (§ 3 ust. 2) a przewidzianą w art. 14 tego dekretu ilością ziemiopłodów, dostarczoną tytułem ceny za ziemię.
Przepis § 5 stosuje się odpowiednio do gospodarstw rolnych, które na podstawie obowiązujących przepisów uiściły w ziemiopłodach publiczno-prawne należności na rzecz Skarbu Państwa, przypadające za rok 1949, oraz do tych gospodarstw rolnych na Ziemiach Odzyskanych, które uregulowały w ziemiopłodach należności z tytułu kredytowej akcji siewnej.
1.
Główny Pełnomocnik Rządowy do spraw podatku gruntowego może określić:
a)
równoważniki zamienne żyta w innych ziemiopłodach oraz warunki uiszczenia tymi równoważnikami podatku gruntowego,
b)
kategorie podatników i warunki, pod jakimi uiścić mogą w gotówce równowartość podatku gruntowego w ziemiopłodach,
c)
ulgi przyznawane podatnikom w przypadku przedterminowego uiszczenia podatku w ziemiopłodach,
d)
tryb postępowania przy pobieraniu podatku gruntowego w ziemiopłodach,
e)
tryb przedkładania sprawozdań z wymiaru i poboru podatku gruntowego.
2.
Główny Pełnomocnik Rządowy do spraw podatku gruntowego działa:
a)
w wykonaniu przepisów ust. 1 pkt a) - w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych,
b)
w wykonaniu przepisów, ust. 1 pkt b) - w porozumieniu z Ministrami Administracji Publicznej oraz Rolnictwa i Reform Rolnych,
c)
w wykonaniu przepisów ust. 1 pkt c) i e) - w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej.
Uzyskane z tytułu podatku gruntowego ziemiopłody przekazane zostaną do dyspozycji Ministra Handlu Wewnętrznego.
Urzędy Skarbowe przekazują na rzecz związków samorządowych i instytucji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 - 6 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych (Dz. U. R. P. z 1947 r. Nr 40, poz. 199 i z 1948 r. Nr 52, poz. 413) lub w rozporządzeniu opartym na art. 5 ust. 4 - tegoż dekretu, równowartość gotówkową udziałów podatku gruntowego pobranego w ziemiopłodach. Przekazanie następuje w terminie dni 15 po złożeniu zestawień przewidzianych w § 11.
Równowartość ziemiopłodów w gotówce obliczona będzie według cen ustalonych w trybie art. 7 ust. 3 dekretu z dnia 20 marca 1948 r. o podatkach komunalnych (Dz. U. R. P. z 1947 r. Nr 40, poz. 198 oraz z 1946 r. Nr 21, poz. 142, Nr 41, poz. 297 i Nr 52, poz. 416) - z wyjątkiem przypadku wymienionego w § 7 ust. 1 pkt b).
Powiatowi pełnomocnicy rządowi do spraw podatku gruntowego przedkładają najdalej do dnia 10 każdego miesiąca zestawienie pobranych ziemiopłodów z każdej gminy za miesiąc ubiegły właściwym urzędom skarbowym, celem obliczenia i przekazania odpowiednich kwot zgodnie z § 9.
Zarządzenia Głównego Pełnomocnika Rządowego do spraw podatku gruntowego ogłaszane będą w Monitorze Polskim.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrom Administracji Publicznej, Skarbu oraz Handlu Wewnętrznego w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1949 r.