§ 4. - Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych (BN).

Monitor Polski

M.P.1972.12.85

Akt utracił moc
Wersja od: 28 lutego 1972 r.
§  4.
Tracą moc następujące normy branżowe (BN):
1)
z dniem 1 marca 1972 r. BN-63/8014-03 "Wędliny i wyroby wędliniarskie. Peklowanie i solenie surowców", ustanowiona przez Dyrektora Centrali Przemysłu Mięsnego dnia 26 sierpnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 64, poz. 300),
2)
z dniem 1 lipca 1972 r. BN-65/6211-01 "Woda do picia, do celów gospodarczych i przemysłowych. Oznaczanie zawartości aldehydu mrówkowego", ustanowiona przez Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej dnia 30 września 1965 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 386).

________

*) Pełny tytuł normy; jedna kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu, a dwie kreski przed tytułem tej samej serii norm zastępują dwie pierwsze części pełnego tytułu.