§ 4. - Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych.

Monitor Polski

M.P.1970.30.252

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 września 1970 r.
§  4.
Z dniem ogłoszenia obwieszczenia traci moc norma BN-62/7113-02 "Płyty meblowe. Wymagania techniczne", ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Meblarskiego dnia 12 lipca 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 9, poz. 46).