Monitor Polski

M.P.1953.A-99.1368

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 listopada 1953 r.

OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO CENTRALNEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ DLA PRACOWNIKÓW NAUKI
z dnia 6 października 1953 r.
dotyczące ogłoszenia uchwały nr 3 Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla Pracowników Nauki z dnia 3 października 1953 r. w sprawie zasad przyznawania w przypadkach wyjątkowych tytułu naukowego docenta inżynierom-magistrom pełniącym obowiązki samodzielnych pracowników nauki w szkołach wyższych i instytutach naukowo-badawczych.

Na podstawie § 7 regulaminu Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla Pracowników Nauki, stanowiącego załącznik do uchwały nr 339 Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1952 r. (Monitor Polski Nr A-42, poz. 601), ogłasza się uchwałę nr 3 Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla Pracowników Nauki z dnia 3 października 1953 r. w sprawie zasad przyznawania w przypadkach wyjątkowych tytułu naukowego docenta inżynierom-magistrom pełniącym obowiązki samodzielnych pracowników nauki w szkołach wyższych i instytutach naukowo-badawczych, stanowiącą załącznik do niniejszego obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK 

UCHWAŁA Nr 3 CENTRALNEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ DLA PRACOWNIKÓW NAUKI Z DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 1953 R. W SPRAWIE ZASAD PRZYZNAWANIA W PRZYPADKACH WYJĄTKOWYCH TYTUŁU NAUKOWEGO DOCENTA INŻYNIEROM-MAGISTROM PEŁNIĄCYM OBOWIĄZKI SAMODZIELNYCH PRACOWNIKÓW NAUKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH I INSTYTUTACH NAUKOWO-BADAWCZYCH

Centralna Komisja Kwalifikacyjna dla Pracowników Nauki, w oparciu o art. 49 i 71, ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki (Dz. U. z 1952 r. Nr 6, poz. 38) oraz ust. 12 uchwały nr 2 Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla Pracowników Nauki z dnia 29 kwietnia 1953 r. w sprawie zasad przyznawania tytułu naukowego docenta (Monitor Polski Nr A-66, poz. 808), ustala następujące zasady przyznawania w przypadkach wyjątkowych tytułu naukowego docenta inżynierom-magistrom pełniącym obowiązki samodzielnych pracowników nauki w szkołach wyższych i instytutach naukowo-badawczych.
1. Do dnia 31 grudnia 1954 r. można występować w trybie ustalonym w § 9 regulaminu Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla Pracowników Nauki, stanowiącego załącznik do uchwały nr 339 Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1952 r. (Monitor Polski Nr A-42, poz. 601), i w wytycznych Prezydium Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla Pracowników Nauki z dnia 2 czerwca 1953 r. (Monitor Polski Nr A-66, poz. 809) o przyznanie tytułu naukowego docenta inżynierom-magistrom pełniącym obowiązki samodzielnych pracowników nauki w szkołach wyższych i instytutach naukowo-badawczych, jeżeli osoby te:
a) pełnią obowiązki samodzielnego pracownika nauki w szkole wyższej lub instytucie naukowo-badawczym co najmniej od 5 lat lub mogą się wykazać co najmniej dziesięcioletnią pracą na stanowiskach pracy wymagających samodzielnego stosowania metod naukowych, a w tym najmniej trzyletnią pracą w charakterze pełniącego obowiązki samodzielnego pracownika nauki w szkole wyższej lub instytucie naukowo-badawczym,
b) posiadają dorobek naukowy, a w nim pracę naukową odpowiadającą wymaganiom określonym dla prac kandydackich ogólnymi przepisami i uchwałą nr 1 Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla Pracowników Nauki z dnia 29 kwietnia 1953 r. w sprawie zasad postępowania przy nadawaniu stopnia kandydata nauk, stanowiącą załącznik do obwieszczenia Przewodniczącego Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla Pracowników Nauki z dnia 27 czerwca 1953 r. (Monitor Polski Nr A-66, poz. 806), wykonaną w okresie nie dłuższym niż 3 lata przed datą wystąpienia z wnioskiem o przyznanie tytułu naukowego docenta,
c) posiadają umiejętność kierowania pracą naukowo-badawczą i przejawiają twórczą inicjatywę w systematycznym prowadzeniu tej pracy w służbie rozwoju gospodarki i kultury narodowej,
d) wypełniają nienagannie inne obowiązki pracownika nauki ustalone w art. 52 ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki (Dz. U. z 1952 r. Nr 6, poz. 38).
2. Centralna Komisja Kwalifikacyjna może z zachowaniem terminu i wymagań ustalonych w ust. 1 - pomimo krótszego okresu pracy w charakterze pełniącego obowiązki samodzielnego pracownika nauki lub na stanowiskach pracy wymagających samodzielnego stosowania metod naukowych - przyznać tytuł naukowy docenta inżynierom-magistrom pełniącym obowiązki samodzielnych pracowników nauki w szkołach wyższych lub w instytutach naukowo-badawczych, jeżeli osoby te otrzymały nagrodę państwową w dziale nauki lub postępu technicznego bądź posiadają wybitne osiągnięcia w dziedzinie projektowania, konstrukcji i wytwórczości o szczególnym znaczeniu dla rozwoju gospodarki i kultury narodowej. Udowodnienie dopełnienia warunku przewidzianego w ust. 1 lit. b) i c) nie jest wymagane co do osób, które otrzymały indywidualną nagrodę państwową w dziale nauki lub kierowały zespołem nagrodzonym nagrodą państwową w dziale nauki.
3. Wniosek o przyznanie tytułu docenta osobom wymienionym w niniejszej uchwale powinien być oparty o uchwałę senatu w szkole wyższej poszerzonego o zaproszonych przez rektora samodzielnych pracowników nauki właściwego wydziału lub o uchwałę rady naukowej w instytucie naukowo-badawczym, podjętą większością głosów w głosowaniu tajnym i zatwierdzoną przez rektora (dyrektora instytutu).
4. Przy ocenie dorobku naukowego oraz pracy naukowej, o których mowa w ust. 1 lit. b), należy co do osób objętych niniejszą uchwałą brać pod uwagę - obok dorobku naukowego w formie publikacji - również związane z działalnością kandydata twórcze osiągnięcia w dziedzinie techniki, które doprowadziły do uogólnień mających znaczenie dla rozwoju danej gałęzi nauki. Ponadto na dorobek naukowy kandydata składają się jego twórcze osiągnięcia w organizowaniu i kierowaniu pracą naukowo-badawczą oraz twórczy wkład do kolektywnej pracy katedry lub zespołu.
5. Przy składaniu i rozpatrywaniu wniosków o przyznanie tytułu naukowego docenta osobom objętym niniejszą uchwałą należy stosować odpowiednio tryb ustalony w wytycznych Prezydium Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla Pracowników Nauki z dnia 2 czerwca 1953 r. w sprawie składania i rozpatrywania wniosków o nadanie tytułu naukowego docenta, stanowiących załącznik do obwieszczenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej dla Pracowników Nauki z dnia 27 czerwca 1953 r. (Monitor Polski Nr A-66, poz. 809).
6. Zasady ustalone w niniejszej uchwale stanowią uzupełnienie obowiązujących zasad przyznawania tytułu naukowego docenta ustalonych w uchwale nr 2 Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla Pracowników Nauki z dnia 29 kwietnia 1953 r., stanowiącej załącznik do obwieszczenia Przewodniczącego Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla Pracowników Nauki z dnia 27 czerwca 1953 r. (Monitor Polski Nr A-66, poz. 808).