Monitor Polski

M.P.2019.1023

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 października 2019 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW, INWESTYCJI I ROZWOJU 1
z dnia 3 października 2019 r.
w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2020 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie, przechowywanie i strzeżenie środka transportu lub towaru w wyznaczonym miejscu

Na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2332 oraz z 2019 r. poz. 730, 1123 i 1556) ogłasza się maksymalną wysokość stawek kwotowych opłat obowiązujących w 2020 r. za usunięcie, przechowywanie i strzeżenie w wyznaczonym miejscu:
1) środka transportu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t:
a) za usunięcie - 503 zł,
b) za każdą dobę przechowywania i strzeżenia - 42 zł;
2) środka transportu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t:
a) za usunięcie - 628 zł,
b) za każdą dobę przechowywania i strzeżenia - 54 zł;
3) środka transportu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t:
a) za usunięcie - 887 zł,
b) za każdą dobę przechowywania i strzeżenia - 79 zł;
4) środka transportu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t:
a) za usunięcie - 1308 zł,
b) za każdą dobę przechowywania i strzeżenia - 142 zł;
5) środka transportu przewożącego materiały niebezpieczne:
a) za usunięcie - 1591 zł,
b) za każdą dobę przechowywania i strzeżenia - 208 zł;
6) towaru:
a) za usunięcie - 1590 zł,
b) za każdą dobę przechowywania i strzeżenia - 5 zł 20 gr za 1 m3 albo 1 zł 20 gr za 1 m2 powierzchni magazynowej.
1 Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 1841).