Ogłoszenie obowiązujących w 2017 r. stawek opłat lotniczych.

Monitor Polski

M.P.2017.190

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 lutego 2017 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1
z dnia 1 lutego 2017 r.
w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2017 r. stawek opłat lotniczych

Na podstawie art. 26a ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 605, 904, 1361 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60) w załączniku do obwieszczenia ogłasza się wysokość stawek kwotowych opłat lotniczych, obowiązujących w 2017 r.

ZAŁĄCZNIK

<OPŁATY LOTNICZE>

Tabela nr 1
Wykaz czynności urzędowych i wysokość stawki opłaty lotniczej za koncesje, zezwolenia, promesy, licencje, certyfikaty, świadectwa, zaświadczenia i inne dokumenty
Część I Koncesje i zezwolenia
1.1. Koncesje
Rodzaj czynności urzędowejWysokość opłaty lotniczej w zł
12
1. W zakresie koncesji na przewóz lotniczy:
1) przyznanie uprawnień do wykonywania regularnego przewozu z wykorzystaniem statków powietrznych bez ograniczenia maksymalnej masy startowej (MTOM) i liczby miejsc pasażerskich6 278
2) przyznanie uprawnień do wykonywania regularnego przewozu z wykorzystaniem statków powietrznych o maksymalnej masie startowej (MTOM) poniżej 10 000 kg lub liczbie miejsc pasażerskich poniżej 204 186
3) przyznanie uprawnień do wykonywania nieregularnego przewozu z wykorzystaniem statków powietrznych bez ograniczenia maksymalnej masy startowej (MTOM) i liczby miejsc pasażerskich5 232
4) przyznanie uprawnień do wykonywania nieregularnego przewozu z wykorzystaniem statków powietrznych o maksymalnej masie startowej (MTOM) poniżej 10 000 kg lub liczby miejsc pasażerskich poniżej 202 093
5) zmiana koncesji10% wynikającej z uprawnień stawki lub sumy stawek określonych w pkt 1-4
2. Wydanie promesy koncesji na przewóz lotniczy50% stawki lub sumy stawek określonych w ust. 1 pkt 1-4, z uwzględnieniem zakresu uprawnień objętych promesą
3. Związane z nadzorem nad koncesjonariuszami:
1) wyrażenie zgody na prowadzenie operacji przez wspólnotowego przewoźnika lotniczego leasingującego od innego przedsiębiorstwa statek powietrzny z załogą zarejestrowany w państwie niebędącym członkiem Konfederacji Szwajcarskiej, państwem członkowskim UE lub państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym2 093
2) zmiana decyzji w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie operacji przez wspólnotowego przewoźnika lotniczego leasingującego od innego przedsiębiorstwa statek powietrzny

z załogą zarejestrowany w państwie niebędącym członkiem Konfederacji Szwajcarskiej, państwem członkowskim UE lub państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w zakresie:

a) okresu, na jaki została wyrażona zgoda

b) przyznanych decyzją uprawnień

1 047
3) inne czynności związane ze zmianą decyzji w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie operacji przez wspólnotowego przewoźnika lotniczego leasingującego od innego przedsiębiorstwa statek powietrzny z załogą zarejestrowany w państwie niebędącym członkiem Konfederacji Szwajcarskiej, państwem członkowskim UE lub państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym)210
1.2. Zezwolenia
Rodzaj czynności urzędowejWysokość opłaty lotniczej w zł
12
1. W zakresie zezwolenia na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego:
1) przyznanie uprawnienia do zarządzania lotniskiem użytku publicznego6 278
2) czynności związane ze zmianą zezwolenia na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego629
2. Promesa zezwolenia na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego3 139
3. W zakresie zezwolenia na obsługę naziemną na lotnisku użytku publicznego:
1) przyznanie uprawnień do wykonywania usług obsługi naziemnej na danym lotnisku użytku publicznego:
a) w kat. 1 - ogólne usługi administracyjno-gospodarcze wykonywane w interesie użytkowników1 047
b) w kat. 2 - obsługa pasażerów1 047
c) w kat. 3 - obsługa bagażu629
d) w kat. 4 - obsługa ładunków (towarów i poczty)1 047
e) w kat. 5 - obsługa płytowa statków powietrznych1 047
f) w kat. 6 - obsługa kabinowa statków powietrznych1 047
g) w kat. 7 - obsługa w zakresie zaopatrzenia statków powietrznych w paliwo, smary i inne materiały techniczne6 278
h) w kat. 8 - obsługa techniczno-administracyjna statków powietrznych1 047
i) w kat. 9 - obsługa operacyjna lotu i administracyjna załóg statków powietrznych1 047
j) w kat. 10 - transport naziemny1 047
k) w kat. 11 - obsługa w zakresie zaopatrzenia pokładowego statków powietrznych1 047
2) przyznanie uprawnień do wykonywania własnej obsługi naziemnej na danym lotnisku użytku publicznego za każdą z kategorii określonych w ust. 3 pkt 11 047
3) czynności związane ze zmianą zezwolenia na obsługę naziemną na danym lotnisku użytku publicznego10% stawki lub sumy stawek określonych w pkt 1 i 2, z uwzględnieniem zakresu przyznanych uprawnień
4. W zakresie zezwolenia na prawa sprzedaży:
1) zezwolenie na prowadzenie przez obcego przewoźnika lotniczego sprzedaży przewozów lotniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej6 278
2) czynności związane ze zmianą zezwolenia na prowadzenie przez obcego przewoźnika lotniczego sprzedaży przewozów lotniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej629
5. Rozpatrzenie wniosku o wydanie upoważnienia na wykonywanie przewozów lotniczych na określonych trasach lub obszarach polskiemu przewoźnikowi lotniczemu lub przewoźnikowi lotniczemu wspólnotowemu ustanowionemu, w rozumieniu Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej2 093
6. Rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów lotniczych na określonych trasach lub obszarach przewoźnikowi obcemu z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, przy połączeniach:
1) regularnych (zezwolenie eksploatacyjne)2 093
2) nieregularnych (10 lub więcej lotów nieregularnych w jednym sezonie rozkładowym - zezwolenie ogólne)2 093
7. Rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów lotniczych na określonych trasach lub obszarach obcemu przewoźnikowi z państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską oraz państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym na wykonywanie przewozów do lub z Rzeczypospolitej Polskiej, przy połączeniach:
1) regularnych (zezwolenie eksploatacyjne)20 927
2) nieregularnych (10 lub więcej lotów nieregularnych w jednym sezonie rozkładowym - zezwolenie ogólne)15 695
8. Rozpatrzenie wniosku o wydanie przewoźnikowi obcemu, wskazanemu w ust. 6 i 7, zezwolenia pojedynczego na wykonywanie do 9 lotów nieregularnych0
9. Rozpatrzenie wniosku o zmianę lub dokonanie z urzędu zmiany w upoważnieniu lub zezwoleniu, wskazanych w ust. 5-100
10. Wydanie zezwolenia pojedynczego upoważniającego do wykonania dziesiątego i kolejnych lotów w danym sezonie rozkładowym dla przewoźnika określonego w ust. 715 695
Część II Licencje i świadectwa kwalifikacji
2.1. Licencje i świadectwa kwalifikacji mechaników obsługi technicznej
Rodzaj czynności urzędowejWysokość opłaty lotniczej w zł
12
1. Wydanie licencji mechanika lotniczego obsługi technicznej po raz pierwszy lub jej przywrócenie210
2. Każde następne wydanie licencji, o której mowa w ust. 1, bez względu na zakres wpisanych kategorii lub podkategorii105
3. Wpisanie nowego uprawnienia do licencji, o której mowa w ust. 1, za każde uprawnienie105
4. Uznanie licencji, o której mowa w ust. 1, wydanej przez właściwy organ obcego państwa1 047
5. Wydanie licencji mechanika lotniczego obsługi technicznej Part-66 po raz pierwszy z wpisaną jedną kategorią lub podkategorią w zakresie:
1) B1.1, B1.3, B2, C315
2) B1.2, B1.4210
3) pozostałych kategorii lub podkategorii105
6. Przedłużenie ważności licencji mechanika lotniczego obsługi technicznej Part-66, niezależnie od uprawnień wpisanych do licencji210
7. Przywrócenie licencji mechanika lotniczego obsługi technicznej Part-66 bez względu na zakres wpisanych kategorii lub podkategorii210
8. Wpisanie do licencji mechanika lotniczego obsługi technicznej Part-66 uprawnienia, typu statku powietrznego lub grupy statków powietrznych:
1) za każde uprawnienie105
2) za typ w każdej kategorii lub podkategorii105
3) za każdą grupę105
9. Wpisanie drugiej i każdej kolejnej kategorii lub podkategorii do licencji mechanika lotniczego obsługi technicznej Part-66 w zakresie:
1) B1.1, B1.3, B2, C105
2) B1.2, B1.4105
3) innych kategorii lub podkategorii53
10. Wydanie duplikatu licencji mechanika lotniczego obsługi technicznej Part-66 lub wprowadzenie w licencji zmian danych adresowych43
11. Zniesienie ograniczenia obsługowego w licencji mechanika lotniczego obsługi technicznej Part-66105
12. Konwersja kwalifikacji krajowych do licencji mechanika lotniczego obsługi technicznej Part-66105
13. Wydanie świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczania obsługi statków powietrznych po raz pierwszy lub jego przywrócenie105
14. Każde następne wydanie świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczania obsługi statków powietrznych105
15. Wpisanie nowego uprawnienia do świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczania obsługi statków powietrznych, za każde uzyskane uprawnienie, wznowienie ważności uprawnienia, przywrócenie ważności uprawnienia105
16. Uznanie świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczania obsługi statków powietrznych wydanego przez właściwy organ obcego państwa1 047
17. Wydanie duplikatu świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczania obsługi statków powietrznych lub wprowadzenie do niego zmian danych adresowych43
2.2. Licencje i świadectwa kwalifikacji pozostałych członków personelu lotniczego
Rodzaj czynności urzędowejWysokość opłaty lotniczej w zł
12
1. Wydanie licencji po raz pierwszy lub jej przywrócenie dla:
1) pilota samolotowego, pilota śmigłowcowego, pilota wiatrakowcowego, pilota pionowzlotu, pilota balonu wolnego, pilota szybowcowego, pilota sterowcowego64
2) pilota samolotowego zawodowego, pilota śmigłowcowego zawodowego, pilota wiatrakowcowego zawodowego, pilota sterowcowego zawodowego, pilota pionowzlotu zawodowego, nawigatora lotniczego, mechanika pokładowego105
3) pilota samolotowego liniowego, pilota śmigłowcowego liniowego, pilota pionowzlotu liniowego, dyspozytora lotniczego, praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego, kontrolera ruchu lotniczego210
2. Każde następne wydanie licencji:
1) pilota samolotowego, pilota śmigłowcowego, pilota wiatrakowcowego, pilota pionowzlotu, pilota balonu wolnego, pilota szybowcowego, pilota sterowcowego43
2) pilota samolotowego zawodowego, pilota śmigłowcowego zawodowego, pilota wiatrakowcowego zawodowego, pilota sterowcowego zawodowego, pilota pionowzlotu zawodowego, nawigatora lotniczego, mechanika pokładowego105
3) pilota samolotowego liniowego, pilota śmigłowcowego liniowego, pilota pionowzlotu liniowego, praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego, kontrolera ruchu lotniczego, dyspozytora lotniczego158
3. Wpisanie nowego uprawnienia do licencji za każde uzyskane uprawnienie, wznowienie ważności uprawnienia, przywrócenie ważności uprawnienia:
1) pilota balonu wolnego, pilota szybowcowego43
2) pilota samolotowego, pilota śmigłowcowego, pilota wiatrakowcowego, pilota pionowzlotu, pilota sterowcowego43
3) pilota samolotowego zawodowego, pilota śmigłowcowego zawodowego, pilota wiatrakowcowego zawodowego, pilota sterowcowego zawodowego, pilota pionowzlotu zawodowego, nawigatora lotniczego, mechanika pokładowego105
4) pilota samolotowego liniowego, pilota śmigłowcowego liniowego, pilota pionowzlotu liniowego, dyspozytora lotniczego, praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego, kontrolera ruchu lotniczego210
4. Uznanie licencji wydanej przez właściwy organ obcego państwa:
1) pilota samolotowego, pilota śmigłowcowego, pilota wiatrakowcowego, pilota pionowzlotu, pilota balonu wolnego, pilota szybowcowego, pilota sterowcowego105
2) pilota samolotowego zawodowego, pilota śmigłowcowego zawodowego, pilota wiatrakowcowego zawodowego, pilota sterowcowego zawodowego, pilota pionowzlotu zawodowego, nawigatora lotniczego, mechanika pokładowego1 047
3) pilota samolotowego liniowego, pilota śmigłowcowego liniowego, pilota pionowzlotu liniowego, dyspozytora lotniczego, praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego, kontrolera ruchu lotniczego1 571
5. Wydanie duplikatu licencji, o której mowa w ust. 1, lub wprowadzenie do niej zmian danych adresowych43
6. Wydanie świadectwa kwalifikacji po raz pierwszy lub jego przywrócenie dla:
1) pilota lotni, pilota paralotni, pilota motolotni, pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495 kg, skoczka spadochronowego, operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe43
2) informatora służby informacji powietrznej lub informatora lotniskowej służby informacji powietrznej43
7. Każde następne wydanie świadectwa kwalifikacji dla:
1) pilota lotni, pilota paralotni, pilota motolotni, pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495 kg, skoczka spadochronowego, operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe43
2) informatora służby informacji powietrznej lub informatora lotniskowej służby informacji powietrznej43
8. Wpisanie nowego uprawnienia do świadectwa kwalifikacji, za każde uzyskane uprawnienie, wznowienie ważności uprawnienia, przywrócenie ważności uprawnienia43
9. Uznanie świadectwa kwalifikacji wydanego przez właściwy organ obcego państwa105
10. Wydanie duplikatu świadectwa kwalifikacji lub wprowadzenie do niego zmian danych adresowych43
Część III Certyfikaty, świadectwa, zaświadczenia i inne dokumenty
3.1. Certyfikacja podmiotów w zakresie szkolenia lotniczego
Rodzaj czynności urzędowejWysokość opłaty lotniczej w zł
12
1. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanieOpłata podstawowa
certyfikatu FTO lub CTO po raz pierwszy lub440
wznowienie ważności certyfikatu nieważnegozwiększona o opłatę za poszczególne wskazane
dłużej niż 12 miesięcy w zakresie:specjalności
1) pilot samolotowy148
2) pilot samolotowy zawodowy294
3) pilot samolotowy liniowy733
4) pilot śmigłowcowy148
5) pilot śmigłowcowy zawodowy294
6) pilot śmigłowcowy liniowy733
7) pilot wiatrakowcowy148
8) pilot wiatrakowcowy zawodowy440
9) pilot sterowcowy zawodowy294
10) pilot sterowcowy liniowy733
11) pilot balonu wolnego148
12) pilot szybowcowy148
13) nawigator lotniczy294
14) mechanik pokładowy294
15) pilot pionowzlotu148
16) pilot ultralekkiego statku powietrznego148
17) pilot śmigłowca o maksymalnej masie startowej (MTOM) nie większej niż 600 kg148
18) pilot wiatrakowca ultralekkiego148
19) pilot motolotni148
20) instruktor294
2. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu TRTO ośrodka szkolenia personelu wchodzącego w skład załóg statków powietrznych, wymienionego w ust. 1, w zakresie wymaganym dla uzyskania uprawnień wpisywanych do już posiadanej licencji po raz pierwszy lub wznowienie ważności certyfikatu nieważnego dłużej niż 12 miesięcy75% stawki określonej w ust.1
3. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu CTO lub CAPTO w zakresie wymaganym dla uzyskania licencji lotniczej lub wznowienie ważności certyfikatu nieważnego dłużej niż 12 miesięcy w zakresie:Opłata podstawowa

294

zwiększona o opłatę za poszczególne specyfikacje

1) skoczek spadochronowy zawodowy294
2) kontroler ruchu lotniczego733
3) dyspozytor lotniczy440
4) informator służby informacji powietrznej440
5) informator lotniskowej służby informacji powietrznej440
6) praktykant-kontroler ruchu lotniczego733
4. Przeprowadzenie procesu certyfikacji na rozszerzenie zakresu certyfikatu FTO, TRTO, CTO lub CAPTO i wydanie nowego certyfikatu w zakresie:Opłata podstawowa

158

zwiększona o opłatę za poszczególne wskazane specjalności

1) pilot samolotowy105
2) pilot samolotowy zawodowy263
3) pilot samolotowy liniowy524
4) pilot śmigłowcowy105
5) pilot śmigłowcowy zawodowy263
6) pilot śmigłowcowy liniowy524
7) pilot wiatrakowcowy105
8) pilot wiatrakowcowy zawodowy419
9) pilot sterowcowy zawodowy263
10) pilot sterowcowy liniowy524
11) pilot balonu wolnego105
12) pilot szybowcowy105
13) nawigator lotniczy158
14) mechanik pokładowy158
15) skoczek spadochronowy zawodowy263
16) kontroler ruchu lotniczego682
17) dyspozytor lotniczy524
18) informator służby informacji powietrznej419
19) praktykant-kontroler ruchu lotniczego682
20) pilot pionowzlotu105
21) pilot ultralekkiego statku powietrznego105
22) pilot śmigłowca o maksymalnej masie startowej (MTOM) nie większej niż 600 kg105
23) pilot wiatrakowca ultralekkiego105
24) pilot motolotni105
25) instruktor210
26) informator lotniskowej służby informacji powietrznej419
5. Przeprowadzenie procesu uznania certyfikatu organizacji szkoleniowej lotniczej wydanego przez inne państwo na podstawie wymagań ICAO w zakresie:Opłata podstawowa

5 232

zwiększona o opłatę za poszczególne specjalności

1) pilota paralotni, pilota lotni, uprawnienia na klasę samolotów jednosilnikowych, uprawnienia do wykonywania lotów nocnych VFR, uprawnienia na motoszybowiec, uprawnienia na klasę balonu, uprawnienia do wykonywania lotów z napędem, uprawnienia do wykonywania lotów na motoparalotni105

za każdą wskazaną specjalność lub uprawnienie

2) specjalności pilota samolotowego, pilota sterowcowego, pilota pionowzlotu, pilota ultralekkiego statku powietrznego, pilota śmigłowca o maksymalnej masie startowej (MTOM) nie większej niż 600 kg, pilota wiatrakowca ultralekkiego, pilota motolotni, pilota balonu wolnego, pilota szybowcowego210

za każdą wskazaną specjalność

3) uprawnienia do lotów z pasażerem, uprawnienia do zarobkowego wykonywania czynności dowódcy balonu wolnego na gaz, uprawnienia do zarobkowego wykonywania czynności dowódcy balonu wolnego na ogrzane powietrze315

za każde wskazane uprawnienie

4) specjalności nawigatora lotniczego, mechanika pokładowego, uprawnienia na klasę samolotów wielosilnikowych419

za każdą wskazaną specjalność lub uprawnienie

5) specjalności instruktora524

za każde wskazane uprawnienie

6) uprawnienia do lotów IFR, uprawnienia pilota doświadczalnego733

za każde wskazane uprawnienie

7) specjalności pilota zawodowego, uprawnienia na typ samolotu z załogą jednoosobową (wpisywany do licencji), uprawnienia na typ śmigłowca jednosilnikowy z załogą jednoosobową838

za każdą wskazaną specjalność lub uprawnienie

8) specjalności pilota liniowego, informatora służby informacji powietrznej, informatora lotniskowej służby informacji powietrznej, dyspozytora lotniczego, uprawnienia na typ śmigłowca z załogą jednoosobową wielosilnikowy1 571

za każdą specjalność lub uprawnienie

9) specjalności praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego i kontrolera ruchu lotniczego2 093
10) uprawnienia na typ samolotu z załogą wieloosobową, uprawnienia na typ śmigłowca z załogą wieloosobową3 139

za każdą specjalność lub uprawnienie

6. Przeprowadzenie procesu certyfikacji urządzenia do szkolenia lotniczego i wydanie certyfikatu po raz pierwszy albo przywrócenie ważności certyfikatu dla:
1) OTD524
2) BITD524
3) FNPT524
4) FTD838
5) FFS838
7. Przeprowadzanie procesu certyfikacji na rozszerzenie zakresu certyfikatu FTD dla wszystkich uprawnień lub specjalności2 093
8. Wydanie zatwierdzenia symulatora524

za każde zatwierdzenie

9. Przeprowadzenie procesu certyfikacji MTO Part-147 po raz pierwszy i wydanie certyfikatu zatwierdzenia albo przywrócenie jego ważności w zakresie do prowadzenia szkoleń, za każdą kategorię lub podkategorię:
1) B1.1, B1.3, B2733
2) B1.2, B1.4629
3) inne kategorie lub podkategorie524
10. Przeprowadzenie procesu certyfikacji MTO Part-147 po raz pierwszy i wydanie certyfikatu zatwierdzenia albo przywrócenie jego ważności w zakresie do prowadzenia szkoleń i egzaminowania, za każdy typ statku powietrznego w poszczególnych kategoriach lub podkategoriach:
1) B1.1, B1.3, B2367
2) B1.2, B1.4315
3) inne kategorie lub podkategorie263
11. Przeprowadzanie procesu certyfikacji MTO Part-147 po raz pierwszy i wydanie certyfikatu zatwierdzenia albo przywrócenie jego ważności w zakresie do prowadzenia egzaminów, za każdy typ statku powietrznego w poszczególnych kategoriach lub podkategoriach:
1) B1.2, B1.4629
2) innych kategoriach524
12. Przeprowadzenie procesu certyfikacji MTO w zakresie obsługi technicznej statków powietrznych innych niż samoloty i śmigłowce oraz samolotów i śmigłowców, o których mowa w załączniku II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylającego dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE (Dz. Urz. UE L 79 z 19.03.2008, str. 1, z późn. zm.), i wydanie certyfikatu na:opłata podstawowa

315

zwiększona o opłatę za każdą specjalność

1) statek powietrzny jako całość524
2) płatowiec263
3) silnik263
4) awionikę263
13. Rozszerzenie zakresu certyfikatu MTO Part-147:
1) za każdą kategorię210
2) za każdy typ statku powietrznego:
a) szkolenie i egzaminowanie419
b) egzaminowanie315
14. Rozszerzenie zakresu certyfikatu MTO315
15. Wpisanie do rejestru podmiotów szkolących i wydanie zaświadczenia o wpisie158
16. Rozszerzenie wpisu do rejestru podmiotów szkolących i wydanie zaświadczenia o wpisie105
3.2. Rejestracja statków powietrznych
Rodzaj czynności urzędowejWysokość opłaty lotniczej w zł
12
1. Rezerwacja znaków rozpoznawczych33
2. Przedłużenie rezerwacji znaków rozpoznawczych22
3. Przeprowadzenie postępowania o wpisanie statku powietrznego do rejestru cywilnych statków powietrznych lub ewidencji statków powietrznych i wydanie świadectwa rejestracji lub ewidencji:
1) lotni, motolotni, paralotni, balonów, spadochronów53
2) szybowców, motoszybowców, statków powietrznych kategorii specjalnej74
3) samolotów i śmigłowców o maksymalnej masie startowej (MTOM):
a) do 1000 kg105
b) od 1000 kg do 5700 kg315
c) od 5700 kg do 20 000 kg838
d) powyżej 20 000 kg2 093
4. Wydanie duplikatu lub wymiana świadectwa rejestracji lub świadectwa ewidencji dokonana na wniosek jego posiadacza33
5. Wydanie zaświadczenia o wykreśleniu statku powietrznego z rejestru lub ewidencji albo wydanie zaświadczenia o niewpisaniu statku powietrznego do rejestru lub ewidencji53
6. Wydanie wyciągu z rejestru cywilnych statków powietrznych lub z ewidencji statków powietrznych315
7. Przeprowadzenie postępowania o wydanie zgody na wpis do rejestru cywilnych statków powietrznych zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 605, 904, 1361 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60)84
8. Zaakceptowanie umowy o czasowym oddaniu statku powietrznego do używania osobie innej niż właściciel105
9. Przydział kodu adresowego transpondera MODE-S210
10. Dokonanie wpisu zastawu cywilnego lub rejestrowego w świadectwie rejestracji lub świadectwie ewidencji105
3.3. Certyfikacja sprzętu lotniczego (Type Certificate)
Rodzaj czynności urzędowejWysokość opłaty lotniczej w zł
12
1. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie dokumentu zdatności równoważnego certyfikatowi typu (nie obejmuje czynności, za które pobierane są opłaty wnoszone na rzecz EASA) dla:
1) samolotów o maksymalnej masie startowej (MTOM):
a) do 1000 kg (w tym ultralekkie)1 571
b) od 1000 kg do 5700 kg3 349
c) od 5700 kg do 20 000 kg8 371
d) powyżej 20 000 kg18 834
2) wiropłatówjak dla samolotów
3) sterowców4 186
4) motoszybowców1 571
5) szybowców1 047
6) balonów załogowych1 047
7) statków powietrznych kategorii specjalnej524-3 139
8) spadochronów524
9) silników lotniczych o maksymalnej mocy startowej lub dopuszczalnym ciągu:
a) do 75 kW838
b) od 75 kW do 375 kW lub 10 000 N1 257
c) od 375 kW do 750 kW lub od 10 000 N do 50 000 N3 663
d) powyżej 750 kW lub 50 000 N8 371
10) silników do motoszybowców, samolotów ultralekkich lub motolotni315
11) śmigieł:
a) o skoku stałym lub nastawnym na ziemi629
b) o skoku zmiennym2 093
12) motolotni419
13) lotni84
14) paralotni64
15) wydanie uzupełniającego certyfikatu typu (STC) dla samolotów i wiropłatów o maksymalnej masie startowej (MTOM):
a) do 1000 kg (w tym ultralekkie)315
b) od 1000 kg do 5700 kg1 047
c) od 5700 kg do 20 000 kg2 093
d) powyżej 20 000 kg5 232
2. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie orzeczenia typu dla następującego sprzętu lotniczego:
1) urządzenia ratownicze dla konstrukcji210-629
ultralekkich, lotni, motolotni i paralotni
2) zaczepy do holowania szybowców i transparentów105
3) uprzęże do lotni i paralotni64
3. Zmiany i uzupełnienia certyfikacji sprzętu lotniczego50% stawki określonej w ust. 1 lub 2
4. Zatwierdzanie biuletynów zdatności lub dokumentacji technicznej statków powietrznych i wyposażenia istotnych dla bezpieczeństwa lotniczego:
1) programów prób na ziemi oraz programów prób w locie dla:
a) samolotów i wiropłatów o maksymalnej masie startowej (MTOM):
- do 1000 kg (w tym ultralekkie)105
- od 1000 kg do 5700 kg315
- od 5700 kg do 20 000 kg524
- powyżej 20 000 kg1 047
b) pozostałych rodzajów statków powietrznych105
2) instrukcji użytkowania w locie dla:
a) samolotów i śmigłowców o maksymalnej
masie startowej (MTOM):
- do 1000 kg (w tym ultralekkie)315
- od 1000 kg do 5700 kg524
- od 5700 kg do 20 000 kg2 093
- powyżej 20 000 kg8 371
b) motoszybowców i szybowców210
c) sterowców i balonów załogowych524
d) statków powietrznych kategorii specjalnej53-838
e) spadochronów53
f) motolotni, lotni i paralotni53
3) instrukcji obsługi technicznej dla:
a) samolotów i śmigłowców o maksymalnej masie startowej (MTOM):
- do 1000 kg (w tym ultralekkie)210
- od 1000 kg do 5700 kg524
- od 5700 kg do 20 000 kg1 047
- powyżej 20 000 kg3 139
b) pozostałych statków powietrznych i silników105
4) głównego wykazu wyposażenia minimalnego (MMEL) dla statków powietrznych o maksymalnej masie startowej (MTOM):
a) do 5700 kg524
b) powyżej 5700 kg1 047
5. Zmiany w dokumentacji technicznej50% stawki określonej w ust. 4
6. Szczególne przypadki certyfikacji:
1) uznanie dokumentów zdatności wydanych przez władze lotnicze innych państw:
a) dla samolotów i wiropłatów o maksymalnej masie startowej (MTOM):
- do 1000 kg (w tym ultralekkie)210
- od 1000 kg do 5700 kg524
- od 5700 kg do 20 000 kg1 047
- powyżej 20 000 kg6 278
b) dla pozostałych rodzajów statków powietrznych105
2) wydanie świadectw zgodności z normą hałasu, wibracji oraz zanieczyszczeniem ziemi, wody i powietrza dla:
a) samolotów i wiropłatów o maksymalnej masie startowej (MTOM):
- do 5700 kg524
- powyżej 5700 kg2 093
b) pozostałych rodzajów statków powietrznych315
3) wydanie świadectwa zgodności z normą hałasu, wibracji oraz zanieczyszczenia ziemi, wody i powietrza dla importowanych statków powietrznych315
4) certyfikacja statków powietrznych bezpilotowych, wszystkich rodzajów3 139
3.4. Zdatność do lotu statków powietrznych
Rodzaj czynności urzędowejWysokość opłaty lotniczej w zł
12
1. Przeprowadzenie procesu oceny zdatności do lotu statku powietrznego i wydanie świadectwa zdatności do lotu lub dokumentu równoważnego po raz pierwszy dla:
1) samolotów i wiropłatów o maksymalnej masie startowej (MTOM):
a) do 1000 kg (w tym ultralekkie)315
b) od 1000 kg do 2730 kg943
c) od 2730 kg do 20 000 kg3 139
d) powyżej 20 000 kg10 464
2) sterowców i bezpilotowych419
3) szybowców127
4) motoszybowców263
5) balonów załogowych263
6) spadochronów osobowych127
7) spadochronów ratunkowych210
2. Przedłużanie i odnawianie świadectw zdatności do lotu lub dokumentu równoważnego dla statków powietrznych, wykonanie przeglądu zdatności do lotu i wydanie poświadczenia ARC75% opłaty określonej w ust. 1
3. Wydanie poświadczenia ARC w oparciu o rekomendację organizacji CAMO (wg Part-M/G z przywilejem M.A.711(b)) - obejmuje to kontrole Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zatwierdzanie wszelkiego typu dokumentacji i ich zmian10% opłaty określonej w ust. 1
4. Wystawienie eksportowego świadectwa zdatności do lotu statku powietrznego lub dokumentu równoważnego dla elementu wyposażenia:
1) samoloty i wiropłaty o maksymalnej masie
startowej (MTOM):

a) do 2730 kg

105
b) od 2730 kg do 5700 kg315
c) od 5700 kg do 20 000 kg524
d) powyżej 20 000 kg1 571
2) sterowce210
3) motoszybowce105
4) szybowce53
5) balony załogowe53
6) spadochrony osobowe33
7) spadochrony ratunkowe84
5. Wystawienie świadectw oględzin dla statków powietrznych będących w próbach:
1) samoloty i wiropłaty o maksymalnej masie
startowej (MTOM):

a) do 1000 kg (w tym ultralekkie)

210
b) od 1000 kg do 5700 kg315
c) od 5700 kg do 20 000 kg733
d) powyżej 20 000 kg2 093
2) szybowce i motoszybowce53
3) motoszybowce105
4) inne (w szczególności sterowce, balony)210
6. Wydanie duplikatu dokumentów, o których mowa w ust. 1-553
3.5. Certyfikacja jednostek produkujących wyroby, części i akcesoria
Rodzaj czynności urzędowejZakres prac
A1 Samoloty duże

A3 Śmigłowce duże

B1 Silniki turbinowe

A2 Samoloty małe

A4 Śmigłowce małe

A5 Autożyra

A6 Szybowce

A7 Motoszybowce

A8 Balony załogowe

A9 Sterowce

A11 Samoloty klasy VLA

A12 Inne

B2 Silniki tłokowe

B3 APU

D2 Wydawanie pozwolenia na lot

B4 Śmigła

C1 Akcesoria

C2 Części

D1 Czynności obsługowe

Wysokość stawki w zł
1. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu POA po raz pierwszy lub wznowienie ważności zatwierdzenia nieważnego dłużej niż 12 miesięcy2 0931 047524
2. Rozszerzenie zakresu zatwierdzenia:880440148
1) rozszerzenie zakresu prac
2) rozszerzenie o inne typy wyrobówjak za zatwierdzenie zmiany znaczącej (ust. 3)
- w zatwierdzonym zakresie prac
3. Zatwierdzenie zmian znaczących w organizacji posiadającej zatwierdzenie25% wartości opłaty jak za certyfikację (ust. 1)
4. Wydanie zgody na produkcję wyrobów, części lub akcesoriów bez przeprowadzenia procesu certyfikacji i wydania certyfikatu POA50% wartości opłaty jak za certyfikację (ust. 1)
3.6. Certyfikacja jednostek obsługi technicznej sprzętu lotniczego i zarządzania ciągłą zdatnością

do lotu

Rodzaj czynności urzędowejWysokość stawki w zł
1. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu AMO po raz pierwszy lub wznowienie certyfikatu nieważnego dłużej niż 12 miesięcy, dla jednostki:
1) spełniającej wymagania PART-1451)
a) w klasie statki powietrzneA1A2A3A4
3 1391 5711 5711 152
b) w klasie silnikiB1B2B3
2 3561 152786
c) w klasie podzespoły472 za każdą kategorię
d) w klasie badania nieniszczące472
2) spełniającej wymagania PART M/F1)
a) w klasie statki powietrzneA1A2A3A4
1 1521 152786
b) w klasie silnikiB1B2B3
1 571786472
c) w klasie podzespoły315 za każdą kategorię
d) w klasie badania nieniszczące315
3) spełniającej wymagania PL-61)
a) w klasie statki powietrzneA1A2A3A4
786786472
b) w klasie silnikiB1B2B3
943524315
c) w klasie podzespoły210 za każdą kategorię
d) w klasie badania nieniszczące210
2. Przeprowadzenie procesu certyfikacji jednostki zarządzania ciągłą zdatnością do lotu i wydanie certyfikatu CAMO po raz pierwszy lub wznowienie certyfikatu nieważnego dłużej niż 12 miesięcy:
1) spełniającej wymagania PART M/G w zakresie uprawnień określonych w pkt M.A.711(a)A1A2A3A4
3 1391 5711 571524
2) spełniającej wymagania PART M/G w zakresie uprawnień określonych w pkt M.A.711(b)2 0931 047733419
3) spełniającej wymagania PART M/G w zakresie uprawnień określonych w pkt M.A.711(c)1 571733524263
4) spełniającej wymagania PL-6629419210
A1 - samoloty o maksymalnej masie startowej (MTOM) powyżej 5700 kg

A2 - samoloty o maksymalnej masie startowej (MTOM) 5700 kg i poniżej

A3 - śmigłowce

A4 - statki powietrzne inne niż kategoria A1, A2 i A3

B1- silniki turbinowe

B2 - silniki tłokowe

B3 - silniki pomocnicze APU

3.7. Uznawanie certyfikatów wydanych przez nadzory obcych państw
Rodzaj czynności urzędowejWysokość stawki w zł
Wielkość jednostki organizacyjnej2)
MŚD
1. Uznanie certyfikatu AOC, certyfikatu AWC lub dokumentu równoważnego5241 5714 710
2. Uznanie certyfikatu AMO lub dokumentu równoważnegoOpłata lotnicza jak w podczęści 3.6. ust. 1 pkt 3
3. Uznanie certyfikatu CAMO lub dokumentu równoważnegoOpłata lotnicza jak w podczęści 3.6. ust. 2 pkt 4
4. Uznanie certyfikatu symulatora lotu oraz urządzeń treningowych3155241 047
3.8. Certyfikacja i rejestracja lotnisk3)
Rodzaj czynności urzędowejWysokość opłaty lotniczej w zł
12
1. Przeprowadzenie postępowania o wydanie promesy zezwolenia na założenie lotniska użytku publicznego i wydanie promesy:
1) o literze kodu A, B5 232
2) o literze kodu C, D, E26 159
2. Przeprowadzenie postępowania o wydanie promesy zezwolenia na założenie lotniska użytku wyłącznego i wydanie promesy:
1) o literze kodu A, B1 571
2) o literze kodu C, D, E3 139
3. Przeprowadzenie postępowania o wydanie zezwolenia na założenie lotniska użytku publicznego i wydanie zezwolenia:
1) o literze kodu A, B10 464
2) o literze kodu C, D, E41 854
4. Przeprowadzenie postępowania o wydanie zezwolenia na założenie lotniska użytku wyłącznego i wydanie zezwolenia:
1) o literze kodu A, B2 093
2) o literze kodu C, D, E4 186
5. Przeprowadzenie postępowania o wpisanie lotniska użytku publicznego do rejestru lotnisk cywilnych i wydanie zaświadczenia o wpisie:
1) o literze kodu A, B7 325
2) o literze kodu C, D, E31 390
6. Przeprowadzenie postępowania o wpisanie lotniska użytku wyłącznego do rejestru lotnisk cywilnych i wydanie zaświadczenia o wpisie:
1) o literze kodu A, B2 617
2) o literze kodu C, D, E5 232
7. Wydanie zaświadczenia o wpisie lotniska do rejestru lotnisk cywilnych105
8. Przeprowadzenie postępowania o dokonanie zmiany w rejestrze lotnisk cywilnych315
9. Wydanie zmienionego zaświadczenia o wpisie lotniska do rejestru lotnisk cywilnych105
10. Zatwierdzenie instrukcji operacyjnej nowo zakładanego lotniska użytku publicznego:
1) o literze kodu A8 371
2) o literze kodu B16 742
3) o literze kodu C25 112
4) o literze kodu D33 483
5) o literze kodu E41 854
11. Zatwierdzenie instrukcji operacyjnej nowo zakładanego lotniska użytku wyłącznego:
1) o literze kodu A524
2) o literze kodu B1 675
3) o literze kodu C2 826
4) o literze kodu D3 977
5) o literze kodu E5 232
12. Przeprowadzenie postępowania o wydanie zezwolenia na wprowadzenie pojedynczej zmiany eksploatacyjnej i technicznej cech lotniska użytku publicznego:
1) o literze kodu A, B1 362
2) o literze kodu C, D, E2 722
13. Przeprowadzenie postępowania o wydanie zezwolenia na wprowadzenie pojedynczej zmiany eksploatacyjnej i technicznej cech lotniska użytku wyłącznego o literze kodu A, B, C, D, E210
14. Przeprowadzenie postępowania o wpisanie lądowiska do ewidencji lądowisk i wydanie zaświadczenia1 047
15. Wydanie zaświadczenia o wpisie lądowiska do ewidencji lądowisk105
16. Wydanie duplikatu zaświadczenia o wpisie lądowiska do ewidencji lądowisk lub o wpisie lotniczego urządzenia naziemnego do rejestru lotniczych urządzeń naziemnych315
17. Wydanie zgody na odstępstwo od wymogów dotyczących powierzchni ograniczających2 617
18. Przeprowadzenie procesu certyfikacji lotniska:
1) o literze kodu A10 464
2) o literze kodu B20 927
3) o literze kodu C31 390
4) o literze kodu D41 854
5) o literze kodu E52 317
19. Przeprowadzenie procesu certyfikacji rozszerzającego zakres uprawnień wynikających z procesu certyfikacji, o wykonywanie operacji:
1) lądowania w warunkach ograniczonej widzialności (LVO) dla:
a) kategorii II (CAT II)20 927
b) kategorii III A (CAT III A)31 390
c) kategorii III B (CAT III B)41 854
d) kategorii III C (CAT III C)57 549
2) startów przy ograniczonej widzialności (LVTO)20 927
20. Przeprowadzenie procesu certyfikacji lotniska przedłużającego ważność certyfikatu lotniska50% stawki określonej w ust. 18
21. Przeprowadzenie procesu certyfikacji, o którym mowa w ust. 23, przedłużającego ważność uprawnień50% stawki określonej w ust. 19
22. Przeprowadzenie procesu certyfikacji wznawiającego ważność certyfikatu, który był nieważny dłużej niż 12 miesięcy50% stawki określonej w ust. 18
23. Przeprowadzenie procesu certyfikacji, o którym mowa w ust. 19, wznawiającego ważność uprawnień, które były nieważne dłużej niż 12 miesięcy50% stawki określonej w ust. 19
24. Przeprowadzenie procesu certyfikacji wznawiającego ważność certyfikatu, który był cofnięty, zawieszony lub nieważny dłużej niż 6 miesięcy, ale nie dłużej niż 12 miesięcy25% stawki określonej w ust. 18
25. Przeprowadzenie procesu certyfikacji, o którym mowa w ust. 19, wznawiającego ważność uprawnień, które były cofnięte, zawieszone lub nieważne dłużej niż 6 miesięcy, ale nie dłużej niż 12 miesięcy25% stawki określonej w ust. 19
3.9. Certyfikacja zarobkowego transportu lotniczego
Rodzaj czynności urzędowejWysokość opłaty lotniczej w zł
Wielkość jednostki organizacyjnej2)
MŚD
12
1. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanieopłata podstawowa
certyfikatu AOC po raz pierwszy lub wznowienie5241 0472 093
ważności certyfikatu AOC nieważnego dłużej niż 12 miesięcy:zwiększona o opłatę za
1) przewóz pasażerów i ich bagażu (A-1)2105241 047
2) przewóz towarów i poczty (A-2)105315838
3) przewóz sanitarny i medyczny (A-3)105315524
2. Przeprowadzenie procesu wznowienia ważności certyfikatu AOC, który był cofnięty, zawieszony lub nieważny dłużej niż 6 miesięcy, ale nie dłużej niż 12 miesięcy75% opłaty wyliczonej zgodnie z ust. 1
3. Przeprowadzenie procesu związanego z wydaniem zezwolenia specjalnego wpisywanego do certyfikatu AOC i wpisanie do certyfikatu zezwolenia:
1) na operacje w każdych warunkach meteorologicznych (AWO - All Weather Operations) - od E1 do E5:
a) kategorii II (CAT II) - E12 093
b) kategorii IIIA (CAT III A) - E22 093
c) kategorii IIIB (CAT III B) - E32 093
d) kategorii IIIC (CAT III C) - E44 186
e) wykonywanie startów przy ograniczonej widzialności (LVTO) - E51 047
2) na operacje w przestrzeniach powietrznych o minimalnych wymaganiach dotyczących charakterystyki nawigacyjnej (MNPS - Minimum Navigation Performance Specification) - E62 093
3) na operacje o wydłużonym zasięgu samolotami dwusilnikowymi (ETOPS - Extended Range Operation with Two-Engine Aeroplanes) - E74 186
4) na operacje w przestrzeniach, w których wymagana jest zdolność do prowadzenia nawigacji obszarowej (RNAV - Area Navigation) - E82 093
5) na operacje w przestrzeniach powietrznych, gdzie stosowana jest zredukowana separacja pionowa (RVSM) - E93 139
6) na oznaczenie klasy dokładności prowadzonej nawigacji (RNP) - E102 093
7) na przewóz lotniczy materiałów niebezpiecznych (DGR) - E114 186
8) na śmigłowcowe operacje przybrzeżne - E121 571
9) na operacje transportu pilotów morskich - E131 571
3.10. Certyfikacja usług lotniczych
Rodzaj czynności urzędowejWysokość opłaty lotniczej w zł
12
1. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu AWC po raz pierwszy lub w okresie powyżej 12 miesięcy od daty ustania ważności certyfikatu albo od daty jego zawieszenia1 571
2. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu AWC przed upływem 12 miesięcy od wygaśnięcia ważności certyfikatu albo od daty jego zawieszenia1 152
3. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu dla operacji wykonywanych przy użyciu balonów lub sterowców po raz pierwszy lub po upływie 12 miesięcy od daty wygaśnięcia ważności certyfikatu lub jego zawieszenia786
4. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu dla operacji wykonywanych przy użyciu balonów lub sterowców w okresie przed upływem 12 miesięcy od daty wygaśnięcia ważności certyfikatu albo od daty jego zawieszenia629
3.11. Certyfikacja obsługi naziemnej w portach lotniczych
Rodzaj czynności urzędowejWysokość opłaty lotniczej w zł
Wielkość jednostki organizacyjnej2)
MŚD
1234
1. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu AHAC po raz pierwszy lub po upływie 12 miesięcy od daty wygaśnięcia certyfikatu lub jego zawieszenia:opłata podstawowa
7331 4662 198
zwiększona o opłaty za zgłoszone kategorie:
1) ogólne usługi administracyjno-gospodarcze wykonywane w interesie użytkownika294440733
2) obsługę pasażerów294440733
3) obsługę bagażu148294440
4) obsługę ładunków (towarów i poczty)294440733
5) obsługę płytową statków powietrznych2947331 047
6) obsługę kabinową statków powietrznych294440733
7) obsługę w zakresie zaopatrzenia statków powietrznych w paliwo, smary i inne materiały techniczne2947331 047
8) obsługę techniczno-administracyjną statków powietrznych148440733
9) obsługę operacyjną lotu i administracyjną załóg statków powietrznych148294440
10) transport naziemny pomiędzy statkami powietrznymi i dworcem lotniczym148440733
11) obsługę w zakresie zaopatrzenia pokładowego statków powietrznych (catering)2947331 047
2. Przeprowadzenie procesu certyfikacji AHAC w zakresie materiałów niebezpiecznych po raz pierwszy lub wznowienie ważności certyfikatu nieważnego dłużej niż 12 miesięcy (z prawem spedycji drogą lotniczą)1 0471 5712 093
3.12. Certyfikacja służb żeglugi powietrznej
Rodzaj czynności urzędowejWysokość opłaty lotniczej w zł
12
1. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej, odpowiednio do:
1) służby kontroli obszaru (ACC - Area Control Service)20 927
2) służby kontroli zbliżania (APP - Approach Control Service)10 464
3) służby kontroli lotniska (TWR - Aerodrome Control Service)10 464
4) służby informacji powietrznej (FIS - Flight Information Service)10 464
5) służby lotniskowej informacji powietrznej (AFIS - Aerodrome Flight Information Service)1 047
6) służby łączności (COM - Communication Service)1 047
7) służby nawigacji (NAV - Navigation Service)2 093
8) służby dozorowania (SUR - Surveillance Service)4 186
9) służby przetwarzania i zobrazowania danych (DP - Data Processing)10 464
10) służby informacji lotniczej (AIS - Aeronautical Information Service)10 464
11) służby lub organu zapewniającego informacje meteorologiczne10 464
2. Przeprowadzenie procesu z wniosku o przedłużenie ważności certyfikatudo 50% opłaty określonej w ust. 1, nie więcej niż 5 232
3.13. Inne certyfikaty, zaświadczenia, zatwierdzenia oraz dokumenty
Rodzaj czynności urzędowejWysokość opłaty lotniczej w zł
12
1. Rozszerzenie floty i związana z tym zmiana w certyfikacie lub specyfikacji AOC, AWCW zależności od maksymalnej masy startowej (MTOM) statku powietrznego
do 10 ton włączniewięcej niż 10 ton
210524
2. Zmiana w certyfikacie lub specyfikacji AOC, AWC niezwiązana ze zmianą flotyWielkość jednostki organizacyjnej2)
MŚD
105210419
3. Rozpatrzenie wniosku o wydanie zgody na lot cywilnego statku powietrznego z materiałami niebezpiecznymi niedopuszczonymi lub warunkowo dopuszczonymi do przewozu na pokładzie statku powietrznego (w tym lotu tranzytowego) obejmującego wydanie odstępstwa10 464
4. Akceptacja pilota do przeprowadzania kontroli typu line-check105
5. Wydanie decyzji w sprawie zwolnień oraz odstępstw od przepisów art. 8 ust. 2 i 3 rozporządzenia Rady (EWG) nr 3922/91 z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie harmonizacji wymagań technicznych i procedur administracyjnych w dziedzinie lotnictwa cywilnego (Dz. Urz. WE L 373 z 31.12.1991, str. 4, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 1, str. 348, z późn. zm.)10 464
6. Zatwierdzenie umowy o czasowym oddaniu statku powietrznego do używania w oparciu o art. 83 bis Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. poz. 212 i 214, z późn. zm.4)) i przekazanie nadzoru od lub do organu nadzoru innego państwa2 093
7. Zezwolenie na zawarcie umowy leasingu (dry-lease, wet-lease) statku powietrznego1 047
8. Wydanie zgody na wykonywanie lotów w strefach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 119 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze838
9. Wydanie certyfikatu operatora kontroli bezpieczeństwa158
10. Wydanie identyfikatora członka załogi (Crew Member Certificate - CMC)53
11. Wydanie certyfikatu centrum medycyny lotniczej1 047
12. Wydanie certyfikatu dla lekarza orzecznika210
13. Przeprowadzenie procesu zatwierdzenia programu ochrony lotniska użytku publicznego2 093
14. Przeprowadzenie procesu zatwierdzenia programu ochrony lotniska użytku wyłącznego524
15. Przeprowadzenie procesu zatwierdzenia programu ochrony przewoźnika lotniczego wykonującego przewóz regularny1 047
16. Przeprowadzenie procesu zatwierdzenia programu ochrony przewoźnika lotniczego wykonującego przewóz nieregularny524
17. Przeprowadzenie procesu zatwierdzenia programu ochrony podmiotu świadczącego obsługę naziemną263
18. Przeprowadzenie procesu zatwierdzenia programu ochrony służby żeglugi powietrznej lub organu zapewniającego osłonę meteorologiczną472
19. Przeprowadzenie procesu zatwierdzenia programu ochrony podmiotu wykonującego inną działalność gospodarczą315
20. Przeprowadzenie procesu zatwierdzenia zmiany lub aktualizacji programu ochrony lotniska użytku publicznego629
21. Zatwierdzenie programu ochrony podmiotu zapewniającego osłonę meteorologiczną lotnictwa cywilnego524
22. Zatwierdzenie programu ochrony zarejestrowanego agenta472
23. Zatwierdzenie programu ochrony zarejestrowanego dostawcy zaopatrzenia pokładowego472
24. Wyznaczenie znanego nadawcy ładunków i poczty263
25. Kontrola w siedzibie zarejestrowanego agenta/zarejestrowanego dostawcy lub znanego nadawcy (w zakresie ładunków i poczty)263
26. Ponowne wyznaczenie znanego nadawcy w zakresie ładunków i poczty po upływie 5 lat od wyznaczenia, o którym mowa w ust. 24127
27. Przeprowadzenie procesu zatwierdzenia zmiany lub aktualizacji programu ochrony innego lotniska158
28. Przeprowadzenie procesu zatwierdzenia zmiany lub aktualizacji programu ochrony przewoźnika wykonującego loty regularne315
29. Przeprowadzenie procesu zatwierdzenia zmiany lub aktualizacji programu ochrony przewoźnika wykonującego loty nieregularne158
30. Zatwierdzenie zmiany lub aktualizacji programu ochrony innych podmiotów prowadzących lotniczą działalność gospodarczą53
31. Przeprowadzenie procesu zatwierdzenia programu szkolenia z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego210
32. Wydanie opinii o możliwości lokalizacji inwestycji ze względu na dopuszczalną wysokość zabudowy, o ile przepisy prawa nie nakładają na organy publiczne uzgodnienia lokalizacji z Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego1 047
33. Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie pokazu lotniczegoOpłata podstawowa

158

zwiększona o

53

za każdy dzień wykonywania pokazów dla każdego statku powietrznego używanego w pokazach

34. Przeprowadzenie procesu wpisu lub zmiany do rejestru lotniczych urządzeń naziemnych i wydanie zaświadczenia o wpisie lub zmianie dla każdego z poniższych urządzeń:
1) urządzenia łączności (w urządzeniach połączonych opłaty sumują się):
a) naziemne radiostacje lotnicze838
b) system łączności głosowej VCS838
c) system transmisji danych G/G838
2) urządzenie radionawigacyjne (w urządzeniach połączonych opłaty sumują się):
a) ILS, MLS3 139
b) VOR/DVOR2 093
c) NDB1 047
d) DME524
e) D/GPS (GBAS)2 093
3) urządzenia dozorowania (w urządzeniach połączonych opłaty sumują się):
a) radar pierwotny dozorowania (PSR)1 571
b) radar wtórny dozorowania (MSSR)1 571
c) radar kontroli płyty lotniska1 047
d) system multilateracyjny WAM1 571
e) system multilateracyjny LAM1 571
4) system przetwarzania i zobrazowania danych5 232
5) wzrokowe pomoce nawigacyjne (systemy świetlne)838-1 047
6) automatyczne systemy pomiarowe parametrów meteorologicznych:
a) AWOS dla I kat. precyzyjnego podejścia1 047
b) AWOS dla II kat. precyzyjnego podejścia1 047
c) AWOS dla III kat. precyzyjnego podejścia1 047
d) AWOS dla potrzeb AFIS524
35. Wydanie zaświadczenia o zmianie wpisu w rejestrze lotniczych urządzeń naziemnych każde z urządzeń lub systemów wymienionych w ust. 34210
36. Wydanie duplikatu zaświadczenia o zmianie wpisu w rejestrze lotniczych urządzeń naziemnych każde zaświadczenie105
37. Wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru

radiobikonów za każdy radiobikon

53
Tabela nr 2

Wykaz egzaminów na licencje i świadectwa kwalifikacji oraz wysokość stawek opłaty lotniczej

związanej z egzaminami

Część I Egzaminy
1.1. Egzaminy teoretyczne oraz teoretyczno-praktyczne na licencje i świadectwa kwalifikacji

oraz uprawnienia do nich wpisywane

Rodzaj czynności urzędowejWysokość opłaty lotniczej w zł
12
1. Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego kandydatów na uprawnienia w zakresie znajomości lotniczego języka angielskiego oraz egzaminu na przedłużenie ważności tego uprawnienia zgodnie z wymaganiami Załącznika 1 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.315
2. Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego na licencję:210
1) praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego315
2) pilota samolotowego, pilota śmigłowcowego, pilota wiatrakowcowego, pilota balonu wolnego, pilota szybowcowego, mechanika lotniczego obsługi technicznej419
3) pilota samolotowego zawodowego, pilota śmigłowcowego zawodowego, pilota wiatrakowcowego zawodowego, pilota sterowcowego zawodowego, nawigatora lotniczego, mechanika pokładowego, dyspozytora lotniczego1 047
4) pilota samolotowego liniowego, pilota śmigłowcowego liniowego
3. Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego lub egzaminu teoretyczno-praktycznego kandydata na mechanika lotniczego obsługi technicznej Part-66:
1) za egzamin z każdego modułu Part-66: od M1 do M17210
2) za każdy egzamin powtórkowy z niezaliczonego modułu Part-66315
3) za egzamin teoretyczno-praktyczny na typ statku powietrznego o maksymalnej masie startowej (MTOM) nieprzekraczającej 5700 kg315
4. Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego na dodatkowe uprawnienie w zakresie wykonywanych czynności lotniczych, za każde nowe uprawnienie wpisywane do licencji:
1) zawodowej, liniowej210
2) do pozostałych licencji158
5. Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego na świadectwo kwalifikacji53
6. Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego na dodatkowe uprawnienie w zakresie wykonywanych czynności lotniczych, za każde nowe uprawnienie wpisywane do świadectwa kwalifikacji158
7. Przeprowadzenie cząstkowego egzaminu teoretycznego na uznanie licencji albo egzaminu wskazanego w decyzji o zawieszeniu lub ograniczeniu licencji albo świadectwa kwalifikacji105
8. Przeprowadzenie komisyjnego egzaminu teoretycznego, za każdy przedmiot315
1.2. Egzaminy praktyczne na licencje i świadectwa kwalifikacji oraz uprawnienia do nich wpisywane
Rodzaj czynności urzędowejWysokość opłaty lotniczej w zł
12
1. Przeprowadzenie egzaminu praktycznego kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego na licencję:
1) pilota samolotowego838
2) pilota śmigłowcowego838
3) pilota wiatrakowcowego838
4) pilota samolotowego zawodowego2 093
5) pilota śmigłowcowego zawodowego2 093
6) pilota wiatrakowcowego zawodowego1 047
7) pilota sterowcowego zawodowego1 047
8) pilota samolotowego liniowego3 139
9) pilota śmigłowcowego liniowego3 139
10) pilota sterowcowego liniowego2 093
11) pilota balonu wolnego524
12) pilota szybowcowego105
13) nawigatora lotniczego1 571
14) mechanika pokładowego1 047
15) kontrolera ruchu lotniczego2 617
16) dyspozytora lotniczego1 047
17) mechanika lotniczego obsługi technicznej1 047
18) praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego1 047
2. Przeprowadzenie egzaminu praktycznego kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego na dodatkowe uprawnienie w zakresie wykonywanych czynności lotniczych, za każde nowe uprawnienie wpisywane do licencji315
3. Przeprowadzenie egzaminu praktycznego
kandydatów na członków personelu lotniczego
oraz członków personelu lotniczego na świadectwo
kwalifikacji dla:
1) pilota lotni64
2) pilota paralotni43
3) pilota motolotni i motoparalotni64
4) pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495 kg64
5) pilota - operatora modelu latającego22
6) skoczka spadochronowego43
7) operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe105
8) pilota wiatrakowca ultralekkiego64
9) mechanika poświadczenia obsługi statku powietrznego105
10) informatora służby informacji powietrznej105
11) informatora lotniskowej służby informacji powietrznej64
4. Przeprowadzenie egzaminu praktycznego kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego na dodatkowe uprawnienie w zakresie wykonywanych czynności lotniczych, za każde nowe uprawnienie wpisywane do świadectwa kwalifikacji105
5. Przeprowadzenie egzaminu praktycznego na przedłużenie ważności uprawnienia wpisanego do licencji, za każde przedłużane uprawnienie:
1) pilota balonu wolnego, pilota szybowcowego105
2) pilota samolotowego, pilota śmigłowcowego, pilota wiatrakowcowego, pilota wiatrakowcowego zawodowego, pilota sterowcowego, nawigatora lotniczego, mechanika pokładowego,105
3) pilota samolotowego zawodowego, pilota sterowcowego zawodowego, mechanika lotniczego obsługi technicznej, praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego, kontrolera ruchu lotniczego105
4) na typ samolotu z załogą wieloosobową, na typ śmigłowca z załogą wieloosobową105
5) pilota samolotowego liniowego, pilota śmigłowcowego liniowego105
6. Przeprowadzenie egzaminu praktycznego na przedłużenie ważności uprawnienia wpisanego do świadectwa kwalifikacji, za każde przedłużane uprawnienie53
Część II

Zaświadczenia oraz poświadczenie zgodności dokumentu z oryginałem

2.1. Zaświadczenia i poświadczenia
Rodzaj czynności urzędowejWysokość opłaty lotniczej w zł
12
1. Wydanie zaświadczenia o zdanym egzaminie na licencję33
2. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego17
uczestnictwo kandydata w egzaminach
Tabela nr 3

Wykaz czynności urzędowych i wysokość stawek opłaty lotniczej za sprawowanie bieżącego nadzoru nad lotnictwem cywilnym

Część I

Nadzór nad instytucjami zapewniającymi służby żeglugi powietrznej

Rodzaj czynności urzędowejWysokość opłaty lotniczej w zł
12
1. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad instytucją posiadającą certyfikat w zakresie poniższych obszarów:
1)służby kontroli obszaru (ACC - Area Control Service)20 927
2)służby kontroli zbliżania (APP - Approach Control Service)10 464
3)służby kontroli lotniska (TWR - Aerodrome Control Service)10 464
4)służby informacji powietrznej (FIS - Flight Information Service)10 464
5)służby lotniskowej informacji powietrznej (AFIS - Aerodrome Flight Information Service)2 093
6)służby łączności (COM - Communication Service)1 047
7)służby nawigacji (NAV - Navigation Service)2 093
8)służby dozorowania (SUR - Surveillance Service)4 186
9)służby przetwarzania i zobrazowania danych (DP - Data Processing)10 464
10)służby informacji lotniczej (AIS - Aeronautical Information Service)10 464
2.Sprawowanie bieżącego nadzoru nad instytucją posiadającą certyfikat w zakresie służby meteorologicznej/organ służby5 232
Część II

Nadzór nad eksploatacją lotnisk

Rodzaj czynności urzędowejWysokość opłaty lotniczej w zł
12
Sprawowanie bieżącego nadzoru nad bezpieczną eksploatacją posiadacza certyfikatu lotniska:
1) o literze kodu A5 232
2) o literze kodu B15 695
3) o literze kodu C31 390
4) o literze kodu D41 854
5) o literze kodu E57 549
Część III

Nadzór nad rynkiem przewozów lotniczych oraz inną działalnością gospodarczą w lotnictwie cywilnym, w tym nad posiadaczami certyfikatu AOC, AWC i AHAC

Rodzaj czynności urzędowejWysokość opłaty lotniczej w zł
12
1. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczem certyfikatu AOC i wpisanymi do niego zezwoleniami specjalnymi:Opłata podstawowa w wysokości 100% opłaty określonej w tabeli nr 1 część III podczęść 3.9. ust. 1 zwiększona o opłatę za każde zezwolenie wpisane do certyfikatu
1) na operacje w każdych warunkach meteorologicznych AWO - od E1 do E51 047
2) na operacje w przestrzeniach MNPS - E6838
3) na operacje o wydłużonym zasięgu samolotami dwusilnikowymi - ETOPS - E73 139
4) na operacje nawigacji obszarowej - RNAV - E8524
5) na operacje w przestrzeniach RVSM - E9629
6) na przewóz materiałów niebezpiecznych - DGR - E11838
7) na śmigłowcowe operacje przybrzeżne - E121 047
8) na operacje transportu pilotów morskich - E131 047
2. Przeprowadzenie procesu uznania certyfikatu przewoźnika lotniczego wydanego przez państwa obce z wyłączeniem państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej4 186
3. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczem certyfikatu AWCOpłata podstawowa

210

zwiększona o

210

za każdy statek powietrzny o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495 kg włącznie wpisany do certyfikatu

zwiększona o

524

za każdy statek powietrzny o maksymalnej masie startowej (MTOM) powyżej 495 kg wpisany do certyfikatu

4. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczem certyfikatu AWC dla usług wykonywanych przy użyciu balonów lub sterowcówOpłata podstawowa

105

zwiększona o

105

za każdy balon lub sterowiec wpisany do certyfikatu

5. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczem certyfikatu AHAC w zakresie:
1) obsługi ładunków (towarów poczty) - kat. 4 (ogólne usługi administracyjno-gospodarcze wykonywane w interesie użytkowników) w portach lotniczych, w których ruch roboczy wynosi:
a) do 1 000 000 pasażerów lub do 25 000 ton ładunku33
b) od 1 000 000 do 2 000 000 pasażerów lub od 25 000 do 50 000 ton ładunku43
c) od 2 000 000 do 5 000 000 pasażerów lub od 50 000 do 125 000 ton ładunku64
d) od 5 000 000 do 10 000 000 pasażerów lub od 125 000 do 250 000 ton ładunku127
e) powyżej 10 000 000 pasażerów lub powyżej 250 000 ton ładunku242
2) obsługi dotyczącej zaopatrzenia statków powietrznych w paliwo, smary i inne materiały techniczne - kat. 7 (obsługa w zakresie zaopatrzenia statków powietrznych w paliwo, smary i inne materiały techniczne) w portach lotniczych, w których ruch roboczy wynosi:
a) do 1 000 000 pasażerów lub do 25 000 ton ładunku64
b) od 1 000 000 do 2 000 000 pasażerów lub od 25 000 do 50 000 ton ładunku127
c) od 2 000 000 do 5 000 000 pasażerów lub od 50 000 do 125 000 ton ładunku242
d) od 5 000 000 do 10 000 000 pasażerów lub od 125 000 do 250 000 ton ładunku608
e) powyżej 10 000 000 pasażerów lub powyżej 250 000 ton ładunku733
Część IV

Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczami certyfikatu FTO, TRTO, CTO, CAPTO oraz MTO

Rodzaj czynności urzędowejWysokość opłaty lotniczej w zł
12
1. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczem certyfikatu FTO, TRTO, CTO lub CAPTO:
1) FTO733
2) TRTO524
3) CTO, CAPTO419
2. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczem certyfikatu MTO Part-147 szkolącego na kategorię lub podkategorię1 047
3. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad organizacjami szkoleniowymi mechaników lotniczych obsługi technicznej innych niż organizacje MTO Part-147524
Część V

Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczami certyfikatu AMO, POA, CAMO

Rodzaj czynności urzędowejWysokość opłaty lotniczej w zł
12
1. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad
posiadaczami certyfikatu AMO:
1) spełniającymi wymagania PART-1451)
a) w klasie statki powietrzneA1A2A3A4
1 571786786577
b) w klasie silnikiB1B2B3
1 178577393
c) w klasie podzespoły237 za każdą kategorię
d) w klasie badania nieniszczące237
2) spełniającymi wymagania PART M/F1)
a) w klasie statki powietrzneA1A2A3A4
577577393
b) w klasie silnikiB1B2B3
786393237
c) w klasie podzespoły158 za każdą kategorię
d) w klasie badania nieniszczące158
3) spełniającymi wymagania PL-61)
a) w klasie statki powietrzneA1A2A3A4
393393237
b) w klasie silnikiB1B2B3
472263158
c) w klasie podzespoły117
d) w klasie badania nieniszczące117
2. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczami certyfikatu CAMO:
1) spełniającymi wymagania PART M/G w zakresie uprawnień określonych w pkt M.A.711(a)A1A2A3A4
1 571786786263
2) spełniającymi wymagania PART M/G w zakresie uprawnień określonych w pkt M.A.711(b)1 047524367210
3) spełniającymi wymagania PART M/G w zakresie uprawnień określonych w pkt M.A.711(c)786367263132
4) spełniającymi wymagania PL-6315210105
3. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczem certyfikatu POA50% wartości opłaty jak za certyfikację (tabela nr 1 część III podczęść 3.5.)
4. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczem certyfikatu dotyczącego projektowania, produkcji i obsługi263
5. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad budową w pojedynczym egzemplarzu: lotni, paralotni, spadochronu, motolotni lub ultralekkiego statku powietrznego263
6. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczem certyfikatu dotyczącego obsługi sprzętu spadochronowego, motolotni lub ultralekkich statków powietrznych158
Część VI

Sprawowanie bieżącego nadzoru nad działalnością centrów medycyny lotniczej i lekarzy orzeczników

Rodzaj czynności urzędowejWysokość opłaty lotniczej w zł
12
1. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad działalnością centrum medycyny lotniczej1 047
2. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad działalnością lekarza orzecznika210
Przypisy:

1) W przypadku zatwierdzenia w wielu klasach końcowa opłata jest sumą opłat w poszczególnych klasach.

2) Wielkość jednostki organizacyjnej, gdzie:

a) M - oznacza jednostkę organizacyjną zatrudniającą do 10 osób, w wymiarze min. 35 godzin tygodniowo, dla każdego zatrudnionego,

b) S - oznacza jednostkę organizacyjną zatrudniającą od 10 do 100 osób, w wymiarze min. 35 godzin tygodniowo, dla każdego zatrudnionego,

c) D - oznacza jednostkę organizacyjną zatrudniającą powyżej 100 osób, w wymiarze min. 35 godzin tygodniowo, dla każdego zatrudnionego.

3) Wyjaśnienia do kodu referencyjnego lotniska, zwanego "kodem" w tabeli nr 1 część III podczęść 3.8, znajdują się w Tomie 1 Załącznika 14 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

4) Zmiany wymienionej konwencji zostały ogłoszone w Dz. U. z 1963 r. poz. 137 i 138, z 1969 r. poz. 210 i 211, z 1976 r. poz. 130, 131, 188, 189, 227 i 228, z 1984 r. poz. 199 i 200, z 2000 r. poz. 446 i 447, z 2002 r. poz. 527 i 528, z 2003 r. poz. 700 i 701 oraz z 2012 r. poz. 368, 369, 370 i 371.

1 Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).