Art. 35. - [Podmiotowe przesłanki wpisania statku powietrznego do rejestru cywilnych statków powietrznych] - Prawo lotnicze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2110 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 października 2023 r. do: 27 czerwca 2025 r.
Art.  35.  [Podmiotowe przesłanki wpisania statku powietrznego do rejestru cywilnych statków powietrznych]
1. 
Do rejestru statków wpisuje się cywilne statki powietrzne, których właścicielem lub innym użytkownikiem jest:
1)
obywatel polski;
2)
polska osoba prawna;
3)
polska jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
4)
cudzoziemiec mający miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. 
Do rejestru statków wpisuje się również:
1)
państwowe statki powietrzne wykorzystywane do prowadzenia działalności innej niż służba publiczna;
2)
statki powietrzne, o których mowa w art. 43 ust. 1 i art. 44 ust. 1, jeżeli nie zostały wpisane do rejestrów, o których mowa w tych przepisach.
3. 
Prezes Urzędu może wyrazić zgodę na wpisanie do rejestru statków statku powietrznego używanego przez podmiot inny niż wymieniony w ust. 1 oraz statku powietrznego innego niż wymieniony w ust. 2.
4. 
Właściciel i inny użytkownik statku powietrznego obowiązani są udzielać Prezesowi Urzędu wszelkich żądanych wyjaśnień w sprawach zarejestrowanego statku powietrznego.