Ogłoszenie kwot, o których mowa w art. 38 i art. 38a ustawy o finansach publicznych.

Monitor Polski

M.P.2022.553

Akt utracił moc
Wersja od: 31 maja 2022 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 25 maja 2022 r.
w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 38 i art. 38a ustawy o finansach publicznych

Na podstawie art. 38 i art. 38a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.), w oparciu o dostępne dane, ogłasza się, że na koniec roku budżetowego 2021:
1) kwota:

a) państwowego długu publicznego wyniosła 1 148 572,5 mln zł,

b) długu Skarbu Państwa wyniosła 1 138 033,6 mln zł,

c) niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa wyniosła 356 327,1 mln zł,

d) niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki sektora finansów publicznych wyniosła 360 496,2 mln zł;

2) relacja do produktu krajowego brutto:

a) kwoty państwowego długu publicznego wyniosła 43,8%,

b) kwoty długu Skarbu Państwa wyniosła 43,4%,

c) kwoty niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa wyniosła 13,6%;

3) kwota:

a) ustalona w wyniku przeliczenia kwoty państwowego długu publicznego, ogłoszonej w pkt 1 lit. a, na walutę polską z zastosowaniem dla zobowiązań wyrażonych w walutach obcych średniej arytmetycznej średnich kursów każdej z walut obcych ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących w dni robocze roku budżetowego 2021 wyniosła 1 145 208,6 mln zł,

b) wolnych środków służących finansowaniu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w 2022 r. wyniosła 92 015,6 mln zł,

c) obliczona jako różnica kwoty, o której mowa w lit. a, oraz kwoty, o której mowa w lit. b, wyniosła 1 053 193,0 mln zł;

4) relacja kwoty, o której mowa w pkt 3 lit. c, do produktu krajowego brutto wyniosła 40,2%.