Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.869 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 marca 2020 r. do: 31 grudnia 2020 r.
Art.  38.  [Ogłaszanie danych o zadłużeniu]

Minister Finansów ogłasza, w terminie do dnia 31 maja roku następnego, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski":

1) kwotę i relację do produktu krajowego brutto:
a) państwowego długu publicznego,
b) długu Skarbu Państwa,
c) niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa,
2) kwotę niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki sektora finansów publicznych

- według stanu na koniec roku budżetowego.