Art. 38. - [Ogłaszanie danych o zadłużeniu] - Finanse publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.305 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 października 2021 r. do: 31 grudnia 2021 r.
Art.  38.  [Ogłaszanie danych o zadłużeniu]

Minister Finansów ogłasza, w terminie do dnia 31 maja roku następnego, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski":

1)
kwotę i relację do produktu krajowego brutto:
a)
państwowego długu publicznego,
b)
długu Skarbu Państwa,
c)
niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa,
2)
kwotę niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki sektora finansów publicznych

- według stanu na koniec roku budżetowego.