Obowiązki zakładów pracy i szkół w zakresie prowadzenia ewidencji pracowników, studentów i uczniów podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony.

Monitor Polski

M.P.1969.35.263

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 sierpnia 1969 r.

ZARZĄDZENIE Nr 64
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 31 lipca 1969 r.
w sprawie obowiązków zakładów pracy i szkół w zakresie prowadzenia ewidencji pracowników, studentów i uczniów podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony.

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 44, poz. 220) zarządza się, co następuje:
1.
Kierownicy urzędów i instytucji państwowych, szkół i zakładów naukowych oraz innych jednostek gospodarki uspołecznionej, zwanych dalej "zakładami", są obowiązani zapewnić uwzględnianie w ewidencji pracowników i studentów szkół wyższych oraz uczniów innych szkół danych dotyczących stosunku tych pracowników, studentów i uczniów do powszechnego obowiązku obrony.
2.
Uwzględnianie w ewidencji (ust. 1) danych dotyczących stosunku pracowników i studentów (uczniów) do powszechnego obowiązku obrony należy do komórek spraw osobowych.
1.
W ewidencji pracowników i studentów (uczniów) uwzględnia się następujące dane:
1)
stosunek do powszechnego obowiązku obrony (ust. 2);
2)
stopień wojskowy;
3)
numer specjalności wojskowej, jeżeli osoba podlegająca obowiązkowi służby wojskowej posiada określoną specjalność wojskową;
4)
właściwość ewidencyjną powiatowego (miejskiego, dzielnicowego) sztabu wojskowego;
5)
nazwę i numer wojskowego dokumentu osobistego;
6)
przydział mobilizacyjny do jednostek Sił Zbrojnych albo przydział organizacyjno-mobilizacyjny do jednostek zmilitaryzowanych lub do formacji samoobrony (ust. 3).
2.
Uwzględnienie danych dotyczących stosunku do powszechnego obowiązku obrony polega na wpisaniu w ewidencji jednego z następujących określeń:
1)
w stosunku do mężczyzn:
a)
przedpoborowy,
b)
poborowy,
c)
odbywa zasadniczą służbę wojskową,
d)
odbywa wojskowe szkolenie poborowych,
e)
odbywa szkolenie poborowych w oddziałach samoobrony,
f)
przeniesiony do rezerwy,
g)
nie podlega obowiązkowi służby wojskowej - podlega obowiązkowi służby w formacjach samoobrony,
h)
nie podlega obowiązkowi służby wojskowej i służby w formacjach samoobrony;
2)
w stosunku do kobiet:
a)
odbywa wojskowe szkolenie poborowych,
b)
odbywa szkolenie poborowych w oddziałach samoobrony,
c)
przeniesiona do rezerwy,
d)
nie podlega obowiązkowi służby wojskowej - podlega obowiązkowi służby w formacjach samoobrony,
e)
nie podlega obowiązkowi służby wojskowej i służby w formacjach samoobrony.
3.
Fakt nadania przydziału mobilizacyjnego lub przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego uwzględnia się w ewidencji w sposób następujący:
1)
przydział mobilizacyjny do jednostek Sił Zbrojnych - przez wpisanie wyrazów "Siły Zbrojne";
2)
przydział organizacyjno-mobilizacyjny do jednostek zmilitaryzowanych - przez wpisanie wyrazów "Jednostki zmilitaryzowane";
3)
przydział organizacyjno-mobilizacyjny do formacji samoobrony - przez wpisanie wyrazów "Formacje samoobrony".
4.
Określeń wymienionych w ust. 2 używa się w ewidencji w stosunku do następujących osób:
1)
"przedpoborowy" - do mężczyzn od początku roku kalendarzowego, w którym kończą 18 lat życia, do końca tego roku;
2)
"poborowy":
a)
do mężczyzn od początku roku kalendarzowego, w którym kończą 19 lat życia, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli w tym czasie nie zostali powołani do odbycia zasadniczej służby wojskowej, wojskowego szkolenia poborowych, szkolenia poborowych w oddziałach samoobrony albo nie zostali przeniesieni do rezerwy, a podlegają obowiązkowi służby wojskowej lub służby w formacjach samoobrony,
b)
do mężczyzn, którzy zostali zwolnieni z zasadniczej służby wojskowej bez przeniesienia do rezerwy,
c)
do mężczyzn, którzy odbywają wojskowe szkolenie studentów;
3)
"odbywa zasadniczą służbę wojskową" - do żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową w jednym nieprzerwanym okresie w czasie 2 lub 3 lat, w kilku okresach w ciągu 3 lat albo długoterminową zasadniczą służbę wojskową;
4)
"odbywa wojskowe szkolenie poborowych" - do mężczyzn w wieku poborowym i do kobiet, które zostały uznane za zdolne do służby wojskowej, odbywających wojskowe szkolenie poborowych w jednostkach wojskowych albo w oddziałach samoobrony;
5)
"odbywa szkolenie poborowych w oddziałach samoobrony" - do mężczyzn w wieku poborowym i do kobiet, które zostały uznane za zdolne do służby wojskowej (do służby w formacjach samoobrony), odbywających to szkolenie;
6)
"przeniesiony(a) do rezerwy" - do mężczyzn i kobiet przeniesionych do rezerwy;
7)
"nie podlega obowiązkowi służby wojskowej - podlega obowiązkowi służby w formacjach samoobrony" - do mężczyzn i kobiet przeniesionych uprzednio do rezerwy, jeżeli osoby te nie podlegają obowiązkowi służby wojskowej wskutek przekroczenia ustawowej granicy wieku lub ze względu na stan zdrowia, a zostały uznane za zdolne do służby w formacjach samoobrony;
8)
"nie podlega obowiązkowi służby wojskowej i służby w formacjach samoobrony" - do mężczyzn i kobiet, jeżeli osoby te nie podlegają obowiązkowi służby wojskowej i służby w formacjach samoobrony wskutek przekroczenia ustawowej granicy wieku lub ze względu na stan zdrowia.
W stosunku do przedpoborowych oraz do poborowych, którzy jeszcze nie stawali do poboru, adnotacji wymienionych w § 2 należy dokonywać na podstawie pisemnych potwierdzeń zgłoszenia się do rejestracji, a w stosunku do poborowych, którzy stawali do poboru, oraz żołnierzy rezerwy i osób nie podlegających obowiązkowi służby wojskowej i służby w formacjach samoobrony - na podstawie posiadanych przez nich wojskowych dokumentów osobistych albo kart przydziału do jednostek zmilitaryzowanych lub formacji samoobrony.
Pracownicy i studenci (uczniowie) są obowiązani do niezwłocznego zgłaszania komórkom spraw osobowych wszelkich zmian zachodzących w ich stosunku do powszechnego obowiązku obrony (§ 2).
1.
Kierownicy zakładów są obowiązani zapewnić sprawdzanie przez komórki spraw osobowych, czy pracownicy albo studenci (uczniowie) podlegający powszechnemu obowiązkowi obrony zgłosili się do poboru, odbyli zasadniczą służbę wojskową, wojskowe szkolenie poborowych lub szkolenie poborowych w oddziałach samoobrony albo ukończyli wojskowe szkolenie studentów i zostali przeniesieni do rezerwy oraz czy dopełnili obowiązku meldunkowego dla celów powszechnego obowiązku obrony.
2.
Sprawdzenia, o którym mowa w ust. 1, dokonują komórki spraw osobowych na podstawie aktualnego wpisu w wojskowym dokumencie osobistym.
3.
O niewykonaniu przez pracownika albo studenta (ucznia) podlegającego powszechnemu obowiązkowi obrony obowiązków wymienionych w ust. 1 kierownik zakładu jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić powiatowy (miejski, dzielnicowy) sztab wojskowy właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkania) tego pracownika albo studenta (ucznia) lub pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące.
1.
Jeżeli pracownik albo student (uczeń) będący w wieku poborowym, który nie stawał jeszcze do poboru, nie posiada potwierdzenia zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych lub był obowiązany stawić się do poboru, a nie posiada wojskowego dokumentu osobistego, kierownik zakładu jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym organ spraw wewnętrznych prezydium powiatowej rady narodowej, właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkania) pracownika albo studenta (ucznia) lub pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące.
2.
Jeżeli student albo pracownik, który ukończył 24 lata, a nie przekroczył 60 lat życia, nie posiada wojskowego dokumentu osobistego, kierownik zakładu jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym właściwy powiatowy (miejski, dzielnicowy) sztab wojskowy (§ 5 ust. 3).
1.
Kierownicy zakładów są obowiązani zawiadamiać:
1)
właściwe powiatowe (miejskie, dzielnicowe) sztaby wojskowe - o przyjęciu do pracy i zwolnieniu z pracy pracowników (mężczyzn i kobiety), którzy są:
a)
oficerami lub chorążymi albo podchorążymi rezerwy,
b)
podoficerami lub szeregowcami rezerwy i posiadają karty mobilizacyjne do jednostek Sił Zbrojnych;
2)
kierowników właściwych jednostek przewidzianych do militaryzacji i komendantów oddziałów samoobrony - o przyjęciu do pracy i zwolnieniu z pracy pracowników, którym nadano przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do tych jednostek lub oddziałów.
2.
Fakt posiadania przez pracownika karty mobilizacyjnej stwierdza się na podstawie odpowiedniego wpisu zamieszczonego w wojskowym dokumencie osobistym podoficera lub szeregowca rezerwy.
1.
Organami uprawnionymi do sprawdzania w ewidencji wpisów dotyczących stosunku pracowników i studentów (uczniów) do powszechnego obowiązku obrony są dowództwa okręgów wojskowych, wojewódzkie i powiatowe (miejskie, dzielnicowe) sztaby wojskowe, właściwe do spraw wewnętrznych organy prezydiów powiatowych (miejskich, dzielnicowych) rad narodowych oraz organy nadrzędne nad zakładami prowadzącymi ewidencję.
2.
Osoby dokonujące w myśl ust. 1 sprawdzania w ewidencji wpisów dotyczących stosunku do powszechnego obowiązku obrony pracowników i studentów (uczniów) są uprawnione do sprawdzania wojskowych dokumentów osobistych (potwierdzeń zgłoszenia się do rejestracji) pracowników i studentów (uczniów).
3.
Osoby delegowane do przeprowadzenia czynności, o których mowa w ust. 1, są obowiązane okazywać stosowne upoważnienia.
Kierownicy zakładów są obowiązani zapewnić uzupełnienie ewidencji pracowników oraz studentów (uczniów), zgodnie z przepisami niniejszego zarządzenia w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie zarządzenia.
Traci moc zarządzenie nr 198 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1959 r. w sprawie uwzględnienia w ewidencji pracowników i osób pobierających naukę danych dotyczących stosunku tych osób do powszechnego obowiązku wojskowego (Monitor Polski z 1959 r. Nr 94, poz. 498 i z 1964 r. Nr 76, poz. 354).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.