Obowiązki zakładów pracy i szkół w zakresie prowadzenia ewidencji osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi i cywilnymi.

Monitor Polski

M.P.1980.1.3

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 października 1990 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 11 stycznia 1980 r.
w sprawie obowiązków zakładów pracy i szkół w zakresie prowadzenia ewidencji osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej oraz współdziałania w tych sprawach z organami wojskowymi i cywilnymi.

Na podstawie art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. z 1979 r. Nr 18, poz. 111) zarządza się, co następuje:
1.
Kierownicy zakładów pracy są obowiązani zapewnić uwzględnianie przez komórki spraw osobowych w prowadzonej przez nie ewidencji pracowników danych dotyczących ich stosunku do obowiązku służby wojskowej.
2.
Kierownicy szkół wyższych, średnich i policealnych są obowiązani zapewnić uwzględnianie w prowadzonej ewidencji studentów i uczniów, nie będących pracownikami, danych, o których mowa w ust. 1.
1.
W ewidencji pracowników, studentów i uczniów uwzględnia się następujące dane:
1)
stosunek do obowiązku służby wojskowej,
2)
stopień wojskowy,
3)
numer specjalności wojskowej, jeżeli osoba podlegająca obowiązkowi służby wojskowej ma określoną specjalność wojskową,
4)
przynależność ewidencyjną do wojskowej komendy uzupełnień,
5)
nazwę, numer i serię wojskowego dokumentu osobistego,
6)
przydział mobilizacyjny do Sił Zbrojnych.
2.
Określenie stosunku do obowiązku służby wojskowej polega na wpisaniu w ewidencji adnotacji:
1)
"podlega" - w odniesieniu do:
a)
mężczyzn - począwszy od początku roku kalendarzowego, w którym kończą 18 lat, do końca roku, w którym kończą 50 lat, a mających stopień chorążego lub stopień oficerski - 60 lat życia,
b)
kobiet przeniesionych do rezerwy - do końca roku, w którym kończą 40 lat, a mających stopień chorążego lub stopień oficerski - 50 lat życia,
2)
"nie podlega" - w odniesieniu do mężczyzn i kobiet, jeżeli osoby te nie podlegają obowiązkowi służby wojskowej wskutek przekroczenia ustawowej granicy wieku (pkt 1) lub ze względu na stan zdrowia zostały uznane za trwale niezdolne do służby wojskowej.
3.
Nadanie przydziału mobilizacyjnego do Sił Zbrojnych uwzględnia się w ewidencji przez wpisanie wyrazów "Siły Zbrojne".
4.
Dane ewidencyjne, określone w ust. 1:
1)
mogą być wykorzystywane tylko do bieżącej działalności kadrowej w zakładach pracy i szkołach, związanej z wypełnianiem przez pracowników, studentów i uczniów obowiązku służby wojskowej,
2)
nie mogą - bez zgody Ministra Obrony Narodowej lub organu wojskowego przez niego upoważnionego - być przetwarzane w systemach informatycznych, jak również ujmowane w innej formie sprawozdawczości statystycznej.
Adnotacji wymienionych w § 2 dokonuje się w stosunku do:
1)
mężczyzn, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 18 lat życia (przedpoborowi), i mężczyzn w wieku 19-24 lat życia (poborowi), którzy jeszcze nie stawali do poboru - na podstawie pisemnych potwierdzeń zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych,
2)
poborowych, którzy stawali do poboru, oraz żołnierzy rezerwy i osób nie podlegających obowiązkowi służby wojskowej ze względu na stan zdrowia - na podstawie wpisów zamieszczonych w ich wojskowych dokumentach osobistych.
Pracownicy, studenci i uczniowie są obowiązani do niezwłocznego zgłaszania w zakładach pracy i szkołach wszelkich zmian w sprawach określonych w § 2 ust. 1.
1.
Kierownicy zakładów pracy i szkół zapewniają sprawdzanie, czy pracownicy, studenci i uczniowie, podlegający obowiązkowi służby wojskowej, zgłosili się do poboru, odbyli zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe w jednostkach wojskowych, zostali przeniesieni do rezerwy oraz czy zgłosili właściwym organom zmiany wynikające z wojskowego obowiązku meldunkowego.
2.
Sprawdzenia danych, o których mowa w ust. 1, dokonuje się na podstawie aktualnego wpisu w wojskowym dokumencie osobistym lub potwierdzeniu zgłoszenia się do rejestracji.
1. 1
W razie stwierdzenia, że pracownik, student lub uczeń, który nie stawał jeszcze do poboru, nie ma potwierdzenia zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych, a jeśli był obowiązany stawić się do poboru, nie ma wojskowego dokumentu osobistego - kierownik zakładu pracy lub szkoły niezwłocznie zawiadamia o tym organ gminy, właściwy według miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego tej osoby trwającego ponad 2 miesiące.
2.
Kierownik zakładu pracy lub szkoły niezwłocznie zawiadamia wojskową komendę uzupełnień, właściwą według miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące pracownika, studenta lub ucznia, w razie stwierdzenia, że:
1)
nie ma on wojskowego dokumentu osobistego, mimo że ukończył 24 lata życia,
2)
nie odbył zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego w jednostkach wojskowych,
3)
nie zgłosił właściwym organom zmian wynikających z wojskowego obowiązku meldunkowego.
1.
Kierownicy zakładów pracy zawiadamiają właściwe według przynależności ewidencyjnej wojskowe komendy uzupełnień o przyjęciu do pracy i zwolnieniu z pracy pracowników (mężczyzn i kobiet), którzy są:
1)
oficerami lub chorążymi rezerwy albo mają tytuł podchorążego,
2)
podoficerami lub szeregowymi rezerwy i mają karty mobilizacyjne do Sił Zbrojnych.
2.
Fakt posiadania przez pracownika karty mobilizacyjnej stwierdza się na podstawie odpowiedniego wpisu zamieszczonego w wojskowym dokumencie osobistym podoficera lub szeregowego rezerwy.
1.
Szkoły wyższe wydają, w terminie 10 dni od dnia rozpoczęcia roku akademickiego, przedpoborowym i poborowym przyjętym na studia zaświadczenia stwierdzające fakt przyjęcia na studia - w celu niezwłocznego złożenia w wojskowej komendzie uzupełnień, właściwej według miejsca ich pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące.
2.
Zaświadczenie powinno zawierać:
1)
nazwę szkoły,
2)
nazwisko i imię, imię ojca oraz datę i miejsce urodzenia osoby przyjętej na studia,
3)
określenie roku studiów,
4)
miejsce i datę wystawienia zaświadczenia, pieczęć urzędową szkoły oraz podpis dziekana wydziału szkoły wyższej.
3.
Szkoły wyższe zawiadamiają wojskowe komendy uzupełnień, o których mowa w ust. 1, o skreśleniu z listy studentów mężczyzn nie przeniesionych do rezerwy - w ciągu 7 dni od daty skreślenia; nie dotyczy to studentów uznanych za trwale niezdolnych do służby wojskowej.
1. 2
Uprawnione do kontrolowania w ewidencji wpisów dotyczących stosunku pracowników, studentów i uczniów do obowiązku służby wojskowej są: organy i jednostki nadrzędne nad zakładami pracy i szkołami prowadzącymi ewidencję, organy gminy oraz przedstawiciele Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Obrony Narodowej lub organu wojskowego przez niego upoważnionego, dowódcy właściwego okręgu wojskowego, a także szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowi komendanci uzupełnień oraz osoby przez nich upoważnione.
2.
Osoby dokonujące kontroli, o której mowa w ust. 1, są również uprawnione do jednoczesnego sprawdzania wojskowych dokumentów osobistych pracowników, studentów i uczniów.
1.
Kierownicy zakładów pracy i szkół sporządzają wykazy pracowników, studentów i uczniów - przedpoborowych oraz poborowych, którzy jeszcze nie stawali do poboru.
2.
W wykazach należy uwzględnić następujące dane:
1)
nazwisko, imię, imię ojca oraz datę i miejsce urodzenia,
2)
adres w miejscu zamieszkania, a w razie zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące - również w miejscu zameldowania na pobyt stały,
3)
wykształcenie, zawód i zajmowane stanowisko,
4) 3
(skreślony).
3. 4
Wykazy przedpoborowych powinny być przesłane w terminie do dnia 10 września, a poborowych - w terminie do dnia 10 marca każdego roku, organom gminy właściwym według miejsca pobytu stałego lub czasowego mężczyzn ujętych w wykazach trwającego ponad 2 miesiące.
 
1.
Kierownicy zakładów pracy i szkół w terminie do dnia 10 marca każdego roku sporządzają:
1)
wykazy kobiet posiadających kwalifikacje zawodowe średniego personelu medycznego, zatrudnionych na stanowiskach: dietetyczki, higienistki szkolnej, instruktora higieny, instruktora terapii zajęciowej, pielęgniarki, pielęgniarki psychiatrycznej, położnej, technika analityki medycznej, technika dentystycznego, technika elektroniki medycznej, technika elektroradiologii, technika farmaceutycznego oraz technika fizjoterapii,
2)
na wniosek wojskowego komendanta uzupełnień - wykazy zatrudnionych kobiet będących lekarzami medycyny lub stomatologii oraz magistrami farmacji lub analityki medycznej.
2.
Wpisaniu do wykazu podlegają kobiety w wieku 18-35 lat (od początku roku kalendarzowego, w którym kończą 18 lat, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 35 lat), jeżeli nie stawały jeszcze do poboru lub przeglądu lekarskiego.
3.
Osobno sporządza się wykazy:
1)
kobiet określonych w ust. 1 pkt 1, jeżeli nie ukończyły 24 lat życia, i kobiet określonych w ust. 1 pkt 2, jeżeli od ukończenia przez nie studiów nie upłynęło 18 miesięcy,
2)
pozostałych kobiet podlegających wpisaniu do wykazu.
4.
W wykazach należy uwzględnić następujące dane:
1)
nazwisko i imię, nazwisko rodowe, imię ojca oraz datę i miejsce urodzenia,
2)
adres miejsca pobytu stałego, a w razie zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące - również adres miejsca pobytu czasowego,
3)
określenie kwalifikacji zawodowych.
5.
Wykazy kobiet:
1) 6
o których mowa w ust. 3 pkt 1 - przesyła się do organów gminy,
2)
o których mowa w ust. 3 pkt 2 - przesyła się do wojskowych komend uzupełnień,

- właściwych według miejsca pobytu stałego lub trwającego ponad 2 miesiące pobytu czasowego kobiet ujętych w tych wykazach.

6. 7
Uprawnionymi do kontroli sporządzania i przesyłania wykazów, o których mowa w ust. 1, są organy gminy, właściwe ze względu na siedziby zakładów pracy i szkół.
Kierownicy zakładów pracy przekazują, na wniosek wojskowych komendantów uzupełnień, dane dotyczące właściwości pracowników - przedpoborowych i poborowych, a w szczególności dane o nabytych kwalifikacjach zawodowych, predyspozycjach fizycznych i psychicznych, mające znaczenie w sprawach związanych z przeznaczaniem tych pracowników do przysposobienia wojskowego oraz służby wojskowej.
 
1.
Dyrektorzy szkół średnich, policealnych i zasadniczych szkół zawodowych przekazują wojskowym komendom uzupełnień, właściwym według miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego uczniów trwającego ponad 2 miesiące, dane dotyczące uczniów ostatnich klas, mające znaczenie w sprawach związanych z przeznaczeniem do przysposobienia wojskowego oraz służby wojskowej, a w szczególności o ich uzdolnieniach, predyspozycjach fizycznych i psychicznych.
2.
Dane, o których mowa w ust. 1, przekazuje się w terminie do dnia 1 marca każdego roku na formularzu określonym przez Ministra Oświaty i Wychowania.
1.
Kierownicy zakładów społecznych służby zdrowia sporządzają wykazy mężczyzn kończących w danym roku kalendarzowym 19 lat życia, których stan zdrowia, stwierdzony na podstawie dokumentacji poradni specjalistycznych, może mieć wpływ na ustalenie zdolności do służby wojskowej oraz przeznaczenie ich do tej służby.
2. 9
Wykazy przekazuje się corocznie, w terminie do dnia 25 marca, wojskowym komendom uzupełnień, właściwym według miejsca pobytu stałego mężczyzn, o których mowa w ust. 1, albo ich pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące; wykaz powinien zawierać nazwisko i imię, imię ojca, rok urodzenia, adres zamieszkania oraz numer statystyczny choroby.
Organy gminy i wojskowi komendanci uzupełnień porównują okresowo w siedzibach tych organów zapisy zawarte w powszechnej ewidencji ludności, z ewidencją wojskową.
Terenowe organy Policji:
1)
współdziałają:
a) 12
z organami gminy w sprawach związanych z dopełnieniem przez przedpoborowych i poborowych obowiązku stawienia się do rejestracji oraz poboru,
b)
z wojskowymi komendantami uzupełnień w sprawach związanych z dopełnieniem wojskowego obowiązku meldunkowego i obowiązku stawienia się do poboru przez osoby, na których obowiązek ten ciąży, oraz z powoływaniem do czynnej służby wojskowej,
2)
udzielają wojskowym komendantom uzupełnień informacji dotyczących właściwości osób, na których ciąży obowiązek służby wojskowej, mających znaczenie dla spełniania tego obowiązku.
Tracą moc:
1)
zarządzenie nr 64 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1969 r. w sprawie obowiązków zakładów pracy i szkół w zakresie prowadzenia ewidencji pracowników, studentów i uczniów podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony (Monitor Polski Nr 35, poz. 263),
2)
§ 8 zarządzenia nr 84 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 listopada 1973 r. w sprawie pracy ideowo-wychowawczej z młodzieżą przedpoborową i poborową oraz z żołnierzami rezerwy (Monitor Polski Nr 50, poz. 284).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 6 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 51 z dnia 15 października 1990 r. (M.P.90.40.311) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 października 1990 r.
2 § 9 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 51 z dnia 15 października 1990 r. (M.P.90.40.311) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 października 1990 r.
3 § 10 ust. 2 pkt 4 skreślony przez § 1 pkt 2 lit. a) zarządzenia nr 51 z dnia 15 października 1990 r. (M.P.90.40.311) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 października 1990 r.
4 § 10 ust. 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 9 z dnia 31 marca 1983 r. (M.P.83.14.81) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 kwietnia 1983 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) zarządzenia nr 51 z dnia 15 października 1990 r. (M.P.90.40.311) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 października 1990 r.

5 § 10a dodany przez § 1 zarządzenia nr 13 z dnia 9 kwietnia 1984 r. (M.P.84.10.70) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 kwietnia 1984 r.
6 § 10a ust. 5 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 51 z dnia 15 października 1990 r. (M.P.90.40.311) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 października 1990 r.
7 § 10a ust. 6 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 51 z dnia 15 października 1990 r. (M.P.90.40.311) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 października 1990 r.
8 § 12 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 9 z dnia 31 marca 1983 r. (M.P.83.14.81) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 kwietnia 1983 r.
9 § 13 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 9 z dnia 31 marca 1983 r. (M.P.83.14.81) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 kwietnia 1983 r.
10 § 14 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 51 z dnia 15 października 1990 r. (M.P.90.40.311) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 października 1990 r.
11 § 15 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 51 z dnia 15 października 1990 r. (M.P.90.40.311) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 października 1990 r.
12 § 15 pkt 1 lit. a) zmieniona przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 51 z dnia 15 października 1990 r. (M.P.90.40.311) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 października 1990 r.