§ 15. - Obowiązki zakładów pracy i szkół w zakresie prowadzenia ewidencji osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi i cywilnymi.

Monitor Polski

M.P.1980.1.3

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 października 1990 r.
§  15. 11
Terenowe organy Policji:
1)
współdziałają:
a) 12
z organami gminy w sprawach związanych z dopełnieniem przez przedpoborowych i poborowych obowiązku stawienia się do rejestracji oraz poboru,
b)
z wojskowymi komendantami uzupełnień w sprawach związanych z dopełnieniem wojskowego obowiązku meldunkowego i obowiązku stawienia się do poboru przez osoby, na których obowiązek ten ciąży, oraz z powoływaniem do czynnej służby wojskowej,
2)
udzielają wojskowym komendantom uzupełnień informacji dotyczących właściwości osób, na których ciąży obowiązek służby wojskowej, mających znaczenie dla spełniania tego obowiązku.
11 § 15 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 51 z dnia 15 października 1990 r. (M.P.90.40.311) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 października 1990 r.
12 § 15 pkt 1 lit. a) zmieniona przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 51 z dnia 15 października 1990 r. (M.P.90.40.311) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 października 1990 r.