§ 10a. - Obowiązki zakładów pracy i szkół w zakresie prowadzenia ewidencji osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi i cywilnymi.

Monitor Polski

M.P.1980.1.3

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 października 1990 r.
§  10a. 5
 
1.
Kierownicy zakładów pracy i szkół w terminie do dnia 10 marca każdego roku sporządzają:
1)
wykazy kobiet posiadających kwalifikacje zawodowe średniego personelu medycznego, zatrudnionych na stanowiskach: dietetyczki, higienistki szkolnej, instruktora higieny, instruktora terapii zajęciowej, pielęgniarki, pielęgniarki psychiatrycznej, położnej, technika analityki medycznej, technika dentystycznego, technika elektroniki medycznej, technika elektroradiologii, technika farmaceutycznego oraz technika fizjoterapii,
2)
na wniosek wojskowego komendanta uzupełnień - wykazy zatrudnionych kobiet będących lekarzami medycyny lub stomatologii oraz magistrami farmacji lub analityki medycznej.
2.
Wpisaniu do wykazu podlegają kobiety w wieku 18-35 lat (od początku roku kalendarzowego, w którym kończą 18 lat, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 35 lat), jeżeli nie stawały jeszcze do poboru lub przeglądu lekarskiego.
3.
Osobno sporządza się wykazy:
1)
kobiet określonych w ust. 1 pkt 1, jeżeli nie ukończyły 24 lat życia, i kobiet określonych w ust. 1 pkt 2, jeżeli od ukończenia przez nie studiów nie upłynęło 18 miesięcy,
2)
pozostałych kobiet podlegających wpisaniu do wykazu.
4.
W wykazach należy uwzględnić następujące dane:
1)
nazwisko i imię, nazwisko rodowe, imię ojca oraz datę i miejsce urodzenia,
2)
adres miejsca pobytu stałego, a w razie zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące - również adres miejsca pobytu czasowego,
3)
określenie kwalifikacji zawodowych.
5.
Wykazy kobiet:
1) 6
o których mowa w ust. 3 pkt 1 - przesyła się do organów gminy,
2)
o których mowa w ust. 3 pkt 2 - przesyła się do wojskowych komend uzupełnień,

- właściwych według miejsca pobytu stałego lub trwającego ponad 2 miesiące pobytu czasowego kobiet ujętych w tych wykazach.

6. 7
Uprawnionymi do kontroli sporządzania i przesyłania wykazów, o których mowa w ust. 1, są organy gminy, właściwe ze względu na siedziby zakładów pracy i szkół.
5 § 10a dodany przez § 1 zarządzenia nr 13 z dnia 9 kwietnia 1984 r. (M.P.84.10.70) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 kwietnia 1984 r.
6 § 10a ust. 5 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 51 z dnia 15 października 1990 r. (M.P.90.40.311) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 października 1990 r.
7 § 10a ust. 6 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 51 z dnia 15 października 1990 r. (M.P.90.40.311) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 października 1990 r.