Monitor Polski

M.P.1954.A-22.356

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1954 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 11 lutego 1954 r.
w sprawie objęcia ubezpieczeniem społecznym rybaków - członków spółdzielni pracy rybołówstwa morskiego.

Dla zapewnienia członkom spółdzielni pracy rybołówstwa morskiego ochrony ubezpieczeniowej, z jakiej korzystają już członkowie przemysłowych spółdzielni pracy, i w związku z uchwałą nr 56 Prezydium Rządu z dnia 16 lutego 1952 r. w sprawie świadczeń socjalno-bytowych dla członków spółdzielni pracy (Monitor Polski Nr A-17, poz. 205) zarządza się, co następuje:
§  1. Do czasu zorganizowania w ramach spółdzielczości pracy odrębnego systemu ubezpieczenia społecznego członkowie, kandydaci na członków i uczniowie spółdzielni pracy rybołówstwa morskiego korzystają ze świadczeń ubezpieczenia społecznego na warunkach ogólnych, przewidzianych w ustawie z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym (Dz. U. Nr 51, poz. 396 z późniejszymi zmianami).
§  2. Przy ustalaniu uprawnień do świadczeń zalicza się okresy zatrudnienia w spółdzielni pracy rybołówstwa morskiego, przepracowane przed dniem 1 lutego 1954 r.
§  3. Rodziny pozostałe po rybakach, którzy zginęli wskutek wypadku w zatrudnieniu w spółdzielni przed dniem 1 lutego 1954 r., mają poczynając od tej daty prawo do rent wypadkowych na warunkach obowiązujących w ubezpieczeniu od wypadków w zatrudnieniu i chorób zawodowych.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lutego 1954 r.