Art. 6. - Nowa Zelandia-Polska. Umowa w sprawie koprodukcji filmów. Warszawa.2015.10.21.

Monitor Polski

M.P.2016.313

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lutego 2016 r.
Artykuł  6

Udział

1.
Osoby uczestniczące w realizacji koprodukcji filmowej muszą posiadać:
1)
obywatelstwo polskie lub nowozelandzkie; albo
2)
prawo stałego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej lub w Nowej Zelandii, zgodnie z prawem wewnętrznym każdej ze Stron; albo
3)
obywatelstwo Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
2.
W wyjątkowych okolicznościach, w przypadku gdy koprodukcja filmowa tego wymaga, udział osób, które nie spełniają warunków określonych w ustępie 1 niniejszego artykułu, może być dozwolony, co wymaga wspólnego zatwierdzenia przez Właściwe Władze.