Nowa Zelandia-Polska. Umowa w sprawie koprodukcji filmów. Warszawa.2015.10.21.

Monitor Polski

M.P.2016.313

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lutego 2016 r.

UMOWA
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Nowej Zelandii w sprawie koprodukcji filmów,
podpisana w Warszawie dnia 21 października 2015 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rząd Nowej Zelandii, zwane dalej "Stronami";

Pragnąc rozszerzania i ułatwiania koprodukcji filmów, co może sprzyjać przemysłowi filmowemu w Rzeczypospolitej Polskiej i w Nowej Zelandii oraz rozwojowi wymiany kulturalnej i gospodarczej;

W przekonaniu, że wymiana ta przyczyni się do umocnienia stosunków między Stronami;

Uzgodniły, co następuje:

Definicje

Dla celów niniejszej Umowy:

1)
"właściwa władza" oznacza władzę wskazaną jako taka przez każdą ze Stron w załączniku;
2)
"koproducent" oznacza:
a)
w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej
obywateli Rzeczypospolitej Polskiej lub osoby mające prawo stałego pobytu w niej,
obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej,
obywateli innego państwa będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub
osoby prawne i inne jednostki organizacyjne mające siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, upoważnione do zawierania umów koprodukcyjnych,
b)
w przypadku Nowej Zelandii
obywateli Nowej Zelandii, lub
osoby mające prawo stałego pobytu w Nowej Zelandii,
c)
koproducentów z państwa trzeciego na podstawie artykułu 5 niniejszej Umowy, w przypadku koprodukcji z udziałem strony trzeciej;
3)
"koprodukcja filmowa" oznacza film zrealizowany przez jednego lub kilku koproducentów jednej Strony, we współpracy z jednym lub z kilkoma koproducentami drugiej Strony na podstawie projektu zatwierdzonego przez Właściwe Władze, w tym film, do którego ma zastosowanie artykuł 5 niniejszej Umowy;
4)
"film" oznacza utwór dowolnej długości, w tym utwór dokumentalny lub animowany, złożony z serii następujących po sobie obrazów z dźwiękiem lub bez dźwięku, utrwalonych na jakimkolwiek nośniku umożliwiającym wielokrotne odtwarzanie, wywołujących wrażenie ruchu i składających się na oryginalną całość, wyrażającą akcję w indywidualnej formie, a ponadto, z wyjątkiem utworów dokumentalnych i animowanych, przeznaczony do wyświetlania w kinie jako pierwszym polu eksploatacji w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Uznanie za film rodzimy

1.
Każda koprodukcja filmowa, realizowana na podstawie niniejszej Umowy będzie traktowana jak film produkcji rodzimej zarówno w Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w Nowej Zelandii, w celu uzyskania wszystkich obecnych i przyszłych korzyści przyznanych filmom rodzimym, zgodnie z przepisami wewnętrznymi każdej Strony.
2.
Jakiekolwiek korzyści, które mogą być przyznane w Rzeczypospolitej Polskiej lub w Nowej Zelandii w odniesieniu do koprodukcji filmowej przypadają koproducentowi, który jest upoważniony do korzystania z nich zgodnie z przepisami prawa tej Strony.

Procedura zatwierdzenia

1.
Przed rozpoczęciem zdjęć, koprodukcje filmowe będą wymagały wspólnego zatwierdzenia przez Właściwe Władze. Właściwe Władze będą stosować zasady określone w załączniku do niniejszej Umowy. Zatwierdzenia będą miały formę pisemną i będą określały, jeśli jest to właściwe, warunki na jakich zatwierdzenie zostało udzielone.
2.
Koproducenci nie będą połączeni wspólnym zarządem, własnością lub kontrolą, z wyjątkiem sytuacji, kiedy jest to właściwe dla realizacji samej koprodukcji filmowej.

Wkłady

1.
Przy ubieganiu się o status koprodukcji filmowej, koproducenci powinni wykazać, że posiadają właściwą organizację techniczną, środki finansowe oraz uznane kwalifikacje zawodowe.
2.
Dla każdej koprodukcji filmowej, twórczy i techniczny wkład koproducentów, a także ich wydatki w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w Nowej Zelandii, będą racjonalnie proporcjonalne w stosunku do ich poszczególnych wkładów finansowych.
3.
Wkład finansowy każdego koproducenta będzie wynosił między dwadzieścia (20) procent a osiemdziesiąt (80) procent budżetu koprodukcji.
4.
Wszelkie odstępstwa od tych zasad będą wspólnie zatwierdzane przez Właściwe Władze.

Koprodukcje z udziałem strony trzeciej

1.
W przypadku, gdy Rzeczpospolita Polska lub Nowa Zelandia jest związana z państwem trzecim umową o koprodukcji filmowej, Właściwe Władze mogą zatwierdzić status koprodukcji filmowej na podstawie niniejszej Umowy.
2.
Zatwierdzenia będą ograniczać się do wniosków, w których wkład koproducentów strony trzeciej jest nie większy niż najmniejszy z poszczególnych wkładów koproducentów polskich lub nowozelandzkich.

Udział

1.
Osoby uczestniczące w realizacji koprodukcji filmowej muszą posiadać:
1)
obywatelstwo polskie lub nowozelandzkie; albo
2)
prawo stałego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej lub w Nowej Zelandii, zgodnie z prawem wewnętrznym każdej ze Stron; albo
3)
obywatelstwo Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
2.
W wyjątkowych okolicznościach, w przypadku gdy koprodukcja filmowa tego wymaga, udział osób, które nie spełniają warunków określonych w ustępie 1 niniejszego artykułu, może być dozwolony, co wymaga wspólnego zatwierdzenia przez Właściwe Władze.

Produkcja filmu

Koprodukcje filmowe będą realizowane i poddawane postprodukcji w Rzeczypospolitej Polskiej i/lub w Nowej Zelandii i/lub, na terytorium państwa, z którego pochodzą koproducenci strony trzeciej, w przypadku koprodukcji z ich udziałem.

Kręcenie zdjęć

1.
Kręcenie zdjęć powinno być realizowane w Rzeczypospolitej Polskiej lub w Nowej Zelandii.
2.
Kręcenie zdjęć może być realizowane poza granicami obu państw jeśli wymaga tego scenariusz oraz jeśli polski i nowozelandzki personel techniczny jest zaangażowany w te prace.

Ścieżka dźwiękowa

1.
Oryginalna ścieżka dźwiękowa każdej koprodukcji filmowej będzie stworzona w jednym z języków urzędowych Rzeczypospolitej Polskiej lub Nowej Zelandii lub w dowolnej kombinacji tych języków.
2.
Ścieżka dźwiękowa może zawierać fragmenty dialogów w dowolnym języku, jeśli wymaga tego scenariusz.

Ułatwienia

1.
Na podstawie niniejszej Umowy każda ze Stron będzie ułatwiać tymczasowy import i eksport jakiegokolwiek sprzętu filmowego niezbędnego do realizacji koprodukcji filmowych.
2.
Każda ze Stron podejmie starania, z zastrzeżeniem przepisów wewnętrznych obowiązujących w ich państwach, w celu ułatwienia wjazdu i pobytu na ich terytorium, jak również uzyskania pozwolenia na pracę przez osoby uczestniczące w koprodukcji filmowej z Rzeczypospolitej Polskiej lub z Nowej Zelandii, lub z państwa trzeciego, w celu realizacji lub promocji koprodukcji filmowej.

Napisy

Koprodukcja filmowa i materiały promocyjne z nią związane, w tym napisy tytułowe będą zawierały informację, że film jest "oficjalną koprodukcją polsko-nowozelandzką" lub "oficjalną koprodukcją nowozelandzko-polską" lub, gdzie jest to właściwe, odzwierciedlały udział koproducentów strony trzeciej.

Podatki

Niezależnie od innych postanowień niniejszej Umowy, dla celów opodatkowania, zastosowanie będą miały przepisy obowiązujące w każdym z dwóch państw, z zastrzeżeniem postanowień Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Nową Zelandią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie w dniu 21 kwietnia 2005 roku.

Komisja Mieszana

1.
Strony powołają Komisję Mieszaną złożoną z przedstawicieli Stron, w tym Właściwych Władz, przedstawicieli przemysłu filmowego i innych ekspertów w tym obszarze.
2.
Zadaniem Komisji Mieszanej będzie przegląd funkcjonowania niniejszej Umowy oraz zgłaszanie wszelkich propozycji uznanych za konieczne w celu zwiększenia efektywności Umowy.
3.
Komisja Mieszana będzie zwoływana, w formie spotkania lub w inny sposób, na wniosek jednej ze Stron w ciągu sześciu miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Status załącznika

1.
Załącznik do niniejszej Umowy zawiera uzgodnienia wykonawcze odnoszące się do niniejszej Umowy, które będą interpretowane w powiązaniu z postanowieniami niniejszej Umowy.
2.
Z zastrzeżeniem artykułu 15 ustęp 2, wszelkie zmiany w załączniku będą uzgadniane wspólnie przez Właściwe Władze. Żadne zmiany w załączniku nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy.
3.
Zmiany w załączniku muszą być potwierdzone przez Właściwe Władze na piśmie i wejdą w życie w dniu przez nie określonym.

Zmiany

1.
Z zastrzeżeniem ustępu 2 niniejszego artykułu, Umowa może zostać zmieniona za pomocą pisemnego porozumienia między Stronami w drodze wymiany not dyplomatycznych. Zmiany wejdą w życie w dniu określonym w notach.
2.
Każda ze Stron może, w drodze noty dyplomatycznej, powiadomić drugą Stronę o zmianie jej Właściwej Władzy. Zmiana wejdzie w życie w dniu określonym w nocie.

Wejście w życie

Każda ze Stron powiadomi drugą Stronę na piśmie drogą dyplomatyczną o zakończeniu wszelkich procedur wymaganych przez prawo wewnętrzne w celu przyjęcia niniejszej Umowy. Niniejsza Umowa wchodzi w życie w dniu otrzymania drugiego z takich powiadomień.

Obowiązywanie i wypowiedzenie

1.
Niniejsza Umowa jest zawarta na czas nieokreślony. Może być wypowiedziana przez każdą ze Stron po uprzednim pisemnym powiadomieniu, w którym to przypadku wygasa po upływie sześciu (6) miesięcy od otrzymania takiego powiadomienia przez drugą Stronę.
2.
Niezależnie od postanowień ustępu 1 niniejszego artykułu, Umowa będzie miała zastosowanie w odniesieniu do każdej realizowanej koprodukcji filmowej zatwierdzonej przez Właściwe Władze przed jej wypowiedzeniem.

Sporządzono w Warszawie dnia 21 października 2015 roku, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W przypadku rozbieżności w interpretacji, tekst w języku angielskim będzie rozstrzygający.

ZAŁĄCZNIK

UZGODNIENIA WYKONAWCZE DO UMOWY MIĘDZY RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ A RZĄDEM NOWEJ ZELANDII W SPRAWIE KOPRODUKCJI FILMÓW

1. Władzami Właściwymi do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Nowej Zelandii w sprawie koprodukcji filmów są Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz New Zealand Film Commission w Nowej Zelandii.

2. Wnioski o przyznanie statusu koprodukcji filmowej należy złożyć jednocześnie do Właściwych Władz obu państw co najmniej sześćdziesiąt (60) dni przed rozpoczęciem kręcenia zdjęć lub animacji filmu. Właściwe Władze państwa koproducenta większościowego lub Właściwe Władze państwa koproducenta wyznaczonego przez koproducentów, przekażą swoją decyzję Właściwym Władzom drugiego państwa w ciągu trzydziestu (30) dni od daty złożenia kompletnej dokumentacji, o której mowa w ustępie 3. Następnie, Właściwe Władze drugiego państwa, w terminie trzydziestu (30) dni, zgłoszą swoją decyzję Właściwym Władzom pierwszego państwa i koproducentowi wyznaczonemu przez koproducentów.

3. Do wniosków należy dołączyć następujące dokumenty, sporządzone w języku polskim i angielskim w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej oraz w języku angielskim w przypadku Nowej Zelandii:

a) kopie umów licencyjnych lub innych dowodów zakupu praw własności intelektualnej, jakiegokolwiek rodzaju, w tym praw autorskich i praw pokrewnych,

b) ostateczną wersję scenariusza,

c) podpisaną umowę koprodukcyjną.

4. Umowa koprodukcyjną zawarta przez koproducentów powinna zawierać następujące elementy:

a) tytuł filmu, nawet jeśli jest to tytuł roboczy,

b) nazwisko scenarzysty lub osoby odpowiedzialnej za adaptację, jeśli film powstał na podstawie źródła literackiego,

c) nazwisko reżysera (przewidziana jest klauzula jego zastąpienia, w przypadku takiej potrzeby),

d) streszczenie filmu,

e) planowany budżet filmu,

f) plan finansowania filmu,

g) wysokość wkładów finansowych koproducentów,

h) zaangażowanie finansowe każdego koproducenta w odniesieniu do udziału procentowego wydatków na przygotowanie, produkcję i postprodukcję,

i) podział praw własności intelektualnej w koprodukcji, w tym prawa własności i udzielania licencji,

j) klauzulę określającą konsekwencje naruszenia warunków umowy koprodukcyjnej,

k) datę rozpoczęcia kręcenia zdjęć, oraz

l) harmonogram produkcji.

5. Koproducenci udostępnią wszelkie inne dokumenty i informacje uznane przez Właściwe Władze za niezbędne do rozpatrzenia wniosku o zatwierdzenie koprodukcji filmowej lub monitorowania produkcji filmu oraz realizacji umowy koprodukcyjnej.

6. Istotne postanowienia umowy koprodukcyjnej mogą być zmienione jedynie po zatwierdzeniu proponowanych zmian przez Właściwe Władze.

7. Zastąpienie koproducenta będzie podlegało wcześniejszemu zatwierdzeniu przez Właściwe Władze.

8. Udział koproducenta z państwa trzeciego w koprodukcji podlega wcześniejszemu zatwierdzeniu przez Właściwe Władze.