Art. 14. - Nowa Zelandia-Polska. Umowa w sprawie koprodukcji filmów. Warszawa.2015.10.21.

Monitor Polski

M.P.2016.313

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lutego 2016 r.
Artykuł  14

Status załącznika

1.
Załącznik do niniejszej Umowy zawiera uzgodnienia wykonawcze odnoszące się do niniejszej Umowy, które będą interpretowane w powiązaniu z postanowieniami niniejszej Umowy.
2.
Z zastrzeżeniem artykułu 15 ustęp 2, wszelkie zmiany w załączniku będą uzgadniane wspólnie przez Właściwe Władze. Żadne zmiany w załączniku nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy.
3.
Zmiany w załączniku muszą być potwierdzone przez Właściwe Władze na piśmie i wejdą w życie w dniu przez nie określonym.