Art. 1. - Nowa Zelandia-Polska. Umowa w sprawie koprodukcji filmów. Warszawa.2015.10.21.

Monitor Polski

M.P.2016.313

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lutego 2016 r.
Artykuł  1

Definicje

Dla celów niniejszej Umowy:

1)
"właściwa władza" oznacza władzę wskazaną jako taka przez każdą ze Stron w załączniku;
2)
"koproducent" oznacza:
a)
w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej
obywateli Rzeczypospolitej Polskiej lub osoby mające prawo stałego pobytu w niej,
obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej,
obywateli innego państwa będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub
osoby prawne i inne jednostki organizacyjne mające siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, upoważnione do zawierania umów koprodukcyjnych,
b)
w przypadku Nowej Zelandii
obywateli Nowej Zelandii, lub
osoby mające prawo stałego pobytu w Nowej Zelandii,
c)
koproducentów z państwa trzeciego na podstawie artykułu 5 niniejszej Umowy, w przypadku koprodukcji z udziałem strony trzeciej;
3)
"koprodukcja filmowa" oznacza film zrealizowany przez jednego lub kilku koproducentów jednej Strony, we współpracy z jednym lub z kilkoma koproducentami drugiej Strony na podstawie projektu zatwierdzonego przez Właściwe Władze, w tym film, do którego ma zastosowanie artykuł 5 niniejszej Umowy;
4)
"film" oznacza utwór dowolnej długości, w tym utwór dokumentalny lub animowany, złożony z serii następujących po sobie obrazów z dźwiękiem lub bez dźwięku, utrwalonych na jakimkolwiek nośniku umożliwiającym wielokrotne odtwarzanie, wywołujących wrażenie ruchu i składających się na oryginalną całość, wyrażającą akcję w indywidualnej formie, a ponadto, z wyjątkiem utworów dokumentalnych i animowanych, przeznaczony do wyświetlania w kinie jako pierwszym polu eksploatacji w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych.