Monitor Polski

M.P.1957.23.165

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 września 1958 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU DROGOWEGO I LOTNICZEGO
z dnia 25 lutego 1957 r.
w sprawie norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji pojazdów samochodowych.

Na podstawie art. 3 ust. 2 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. Nr 44, poz. 301) i § 1 ust. 1 zarządzania Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 14 grudnia 1956 r. w sprawie przekazania uprawnień do wydawania przepisów o gospodarowaniu pojazdami samochodowymi, częściami zamiennymi i ogumieniem do tych pojazdów oraz o normowaniu zużycia materiałów pędnych w eksploatacji i obsłudze pojazdów samochodowych (Monitor Polski Nr 105, poz. 1209) narządza się, co następuje:
§  1. Jednostki organizacyjne administracji państwowej, gospodarki uspołecznionej oraz organizacji społecznych, zwane w dalszym ciągu w skróceniu "jednostkami organizacyjnymi", obowiązane są stosować "Normy zużycia paliw płynnych w eksploatacji pojazdów samochodowych", zwane w dalszym ciągu w skróceniu "normami" i stanowiące załącznik do zarządzenia.
§  2. Zarządzenie nie dotyczy jednostek wojskowych oraz jednostek podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
§  3. Tracą moc:
1) zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 21 października 1950 r. w sprawie zatwierdzenia "Norm zużycia materiałów pędnych w eksploatacji pojazdów samochodowych" (Dz. T. i Z. K. Nr 34, poz. 271, Monitor Polski z 1952 r. Nr A-53, poz. 788, z 1954 r. Nr A-64, poz. 835 i Nr 96, poz. 1098, z 1955 r. Nr 114, poz. 1458 i z 1956 r. Nr 68, poz. 843),
2) wszelkie nie opublikowane normy ustalone indywidualnie dla poszczególnych marek i typów pojazdów samochodowych.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

NORMY ZUŻYCIA PALIW PŁYNNYCH W EKSPLOATACJI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

§ 1. Tabele 1-10 zawierają normy dla samochodów ciężarowych oraz pochodnych od nich samochodów specjalnych, ciągników używanych w transporcie drogowym, samochodów osobowych, autobusów i motocykli.
§  2. Przez paliwa płynne, zwane dalej w skróceniu "paliwami", należy rozumieć:
1) benzynę, etylinę i mieszanki benzynowe,
2) oleje napędowe.
§  3.
1. Normy ustalone są w litrach na 100 km rzeczywiście wykonanego przebiegu po uwzględnieniu ewentualnego błędu licznika kilometrów i określają ilość paliwa potrzebnego do jazdy do rozruchu pojazdu na miejscu postoju (garażowania) do manewrowania na miejscach postoju oraz przy naładunku i wyładunku.
2. W tabelach przewidziana jest norma zasadnicza i dwie normy podwyższone ze wzglądu na różne warunki użytkowania pojazdu, inne na okres letni (normy letnie), a inne na okres zimowy (normy zimowe), jak również poprawki do tych norm, przysługujące w określonych przypadkach.
3. Dla pojazdów marek wymienionych w tabelach ustalone są normy indywidualne, a dla pozostałych pojazdów podzielonych na grupy według cech mających wpływ na zużycie paliwa - normy orientacyjne.
4. Normy orientacyjne określają górną granicę zużycia paliwa w litrach na 100 km. Jeżeli pojazd zużywa na 100 km przebiegu mniej paliwa, niż określa norma orientacyjna, wówczas należy ustalić normę zakładową i podać ją do wiadomości wydziału komunikacji drogowej prezydium powiatowej (miejskiej) rady narodowej.
5. 1 W razie konieczności ustalenia normy wyjątkowej, wyższej niż norma wymieniona w tabelach, wyjątkową normę ustala Ministerstwo Transportu Drogowego i Lotniczego na wniosek użytkownika pojazdu, zaopiniowany przez wydział komunikacji drogowej prezydium właściwej wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa). Normy wyjątkowe mogą być ustalone:
1) dla ściśle określonych tras, na których pojazdy użytkuje się w wyjątkowo trudnych warunkach, albo
2) dla pojazdów wyjątkowej konstrukcji, dla których niemożliwe jest zastosowanie norm orientacyjnych.

Wydział komunikacji prezydium właściwej wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) wydaje opinię po przeprowadzeniu badań zużycia paliwa w trybie przewidzianym w § 7 ust. 2 i 3.

§  4. Okresem, w którym obowiązują normy letnie, jest okres od dnia 1 kwietnia do dnia 31 października, a okresem, w którym obowiązują normy zimowe - okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.
§  5.
1. Osoba upoważniona do wydawania kierowcom paliwa lub bonów towarowych na paliwo obowiązana jest zapisywać w karcie drogowej:
1) ilość paliwa wydanego kierowcy oraz
2) numery bonów towarowych upoważniających do pobrania paliwa przez kierowcę w punkcie dystrybucji ze wskazaniem ilości litrów, na jaką każdy bon opiewa (niezależnie od pokwitowania odbioru bonów przez kierowcę).
2. Przy wydawaniu paliwa należy zapisać w karcie drogowej numer kwitu świadczącego o wydaniu. W razie wydania paliwa na podstawie bonu wręczonego przez kierowcę osoba wydająca paliwo nie powinna niczego wpisywać do karty drogowej, a jedynie odebrać bon od kierowcy.
3. W celu ustalenia rzeczywistego zużycia paliwa należy dokonać pomiaru pozostałości paliwa w zbiorniku. Do pomiaru pozostałości paliwa w zbiorniku należy posługiwać się dokładnie wyskalowanym wskaźnikiem lub miarką, albo ustalać pozostałe paliwo w zbiorniku przez uzupełnienie paliwa do pełnego zbiornika. W tym celu powinna być znana pojemność zbiornika. Przy pomiarze pozostałości należy dodać do zbiornika tyle paliwa, aby napełnienie jego było całkowite, i odjąć ilość litrów dodanego paliwa od rzeczywistej pojemności zbiornika wyrażonej w litrach. Podczas pomiaru pozostałości paliwa pojazd powinien znajdować się w położeniu poziomym. Pomiaru powinno się dokonywać przy każdym rozliczaniu się kierowcy z zużycia paliwa, a w razie zmiany kierowcy - na żądanie jednego ze zmianowych podczas zmiany.
4. Przy rozliczaniu się kierowcy z zużycia paliwa dodaje się do pozostałości w naturze, ustalonej przez poprzednio dokonany pomiar i na podstawie nie zrealizowanych bonów, te ilości paliwa pobranego w naturze lub w bonach, które zostały zapisane w kartach drogowych od chwili poprzedniego pomiaru do chwili pomiaru wykonanego. Od ustalonej w ten sposób ilości paliwa, z której kierowca rozlicza się, należy odjąć pozostałość w zbiorniku ustaloną przez pomiar oraz wartość nie zrealizowanych bonów; numery bonów przedłożonych przy rozliczaniu się przez kierowcę powinny zgadzać się z numerami bonów zapisanych w kartach drogowych w okresie od pomiaru poprzedniego do wykonywanego.
5. Rozliczenia (ust. 4) należy dokonywać co najmniej raz w miesiącu. Zaleca się skracanie okresu pomiędzy dwoma następującymi po sobie rozliczeniami z zużycia paliwa przez kierowcę, co ułatwia ustalenie wykonania normy zużycia.
§  6.
1. Za okras, za który wykonuje się rozliczenie z kierowcą, to znaczy za okres, za który ustalono rzeczywiste zużycie paliwa (§ 5 ust. 4), należy również ustalić zużycie przypadające według norm.
2. Obliczenie zużycia paliwa przypadającego według norm należy przeprowadzać bieżąco przy codziennym obliczaniu wyników pracy pojazdu w kartach drogowych. W końcu okresu (ust. 1) należy dodać codziennie obliczone zużycia paliwa przypadającego według norm i sumę porównać z rzeczywistym zużyciem paliwa (§ 5 ust. 4), ustalonym za ten sam okres czasu. Jeżeli ogólna ilość rzeczywiście zużytego paliwa jest większa od ilości paliwa, które powinno było być zużyte w tym samym okresie czasu według norm, to różnica tych ilości oznacza ilość paliwa zużytego ponad normę (przekroczenie norm zwane przepałem). Jeżeli ogólna ilość paliwa obliczonego według norm jest większa od ilości rzeczywiście zużytego paliwa za ten sam okres, to różnica tych ilości oznacza oszczędność w zużyciu.
3. Obliczanie oszczędności lub przekroczenia normy zużycia za okres dłuższy niż 1 dzień należy wykonać na podstawie miesięcznych kart eksploatacyjnych, do których wpisywane jest codziennie zużycie paliwa obliczane według norm.
§  7.
1. Przekroczenie obowiązującej normy w okresie pomiędzy dwoma następującymi po sobie pomiarami wymaga natychmiastowego zbadania przyczyn nadmiernego zużycia paliwa.
2. Badania (ust. 1) dokonuje komisja powołana przez kierownika jednostki organizacyjnej. W skład komisji wchodzą:
1) doświadczony pracownik stacji obsługi lub warsztatu,
2) doświadczony kierowca samochodowy (nie zainteresowany bezpośrednio, ale w miarę możności jeżdżący na pojeździe tego samego typu),
3) przedstawiciel rady zakładowej (w miarę możności techniczny specjalista samochodowy).

W braku wyżej wymienionych specjalistów może być powołany rzeczoznawca Polskiego Związku Motorowego, który dokona badania (ust. 1) w obecności kierowcy pojazdu oraz przedstawiciela rady zakładowej.

3. Komisja (rzeczoznawca) ustala przyczynę przekroczenia normy zużycia paliwa oraz wnioskuje o tym, w jaki sposób należy ją usunąć. Spostrzeżenia i wnioski komisji (rzeczoznawcy) powinny być wniesione do protokołu badania zużycia paliwa sporządzonego według wzoru, podanego w załączniku nr 3 do niniejszych norm.
§  8.
1. Nie wolno usprawiedliwiać przekroczenia obowiązujących norm z jakichkolwiek przyczyn z wyjątkiem awarii, która spowodowała utratę paliwa bez winy kierowcy.
2. Zły stan techniczny pojazdu nie może usprawiedliwiać stosowania wyższych norm, odpowiadających trudniejszym warunkom użytkowania pojazdu niż istniejące w rzeczywistości.
3. Pojazd przekraczający obowiązującą normę zużycia powinien być niezwłocznie wycofany z użytkowania i przywrócony do stanu technicznego zapewniającego zużycie paliwa w granicach obowiązujących norm.
4. W razie konieczności ustalenia normy wyższej od obowiązującej należy postąpić w myśl przepisów § 3 ust. 5.
§  9. Obowiązek właściwego stosowania i przestrzegania norm spoczywa na:
1) kierownikach jednostek organizacyjnych; w szczególności należy do nich zaznajomienie pracowników z normami oraz wstrzymywanie we właściwym czasie użytkowania pojazdów przekraczających normy w celu przywrócenia tym pojazdom właściwego stanu technicznego; kierownicy ci są odpowiedzialni za:
a) brak ścisłej kontroli wykazywanego zużycia paliwa,
b) brak analizy przyczyn powodujących nadmierne zużycie paliwa,
c) nie usunięcie bezzwłocznie przyczyn przekroczenia normy,
2) kierowcach pojazdów; w szczególności należy do nich:
a) utrzymanie pojazdu w sprawności technicznej,
b) kontrola sprawnego działania licznika kilometrów,
c) rzetelne i zgodne z prawdą zapisywanie w kartach drogowych przebiegów i czasu użytkowania (pracy) pojazdu,
d) rzetelne i dokładne wykonanie pomiaru zużytego paliwa,
e) powiadamianie niezwłocznie przełożonego o przekroczeniu normy zużycia paliwa; w razie gdyby powiadomiony przez kierowcę o przekroczeniu normy zużycia paliwa jego przełożony zlecił mu dalsze eksploatowanie pojazdu, wówczas pełna odpowiedzialność materialna za paliwo zużyte ponad normę obciąża przełożonego kierowcy.
3) osobach odpowiedzialnych za tabor samochodowy i zaopatrzenie pojazdów w paliwo; w szczególności należy do nich:
a) rzetelne i dokładne wykonywanie pomiaru ilości wydanego i zużytego paliwa,
b) dokładne obliczanie zużycia paliwa przypadającego według normy (§ 6).
§  10.
1. Zużycie olejów smarnych w zasadzie ustala wytwórnia pojazdu w instrukcji lub książce obsługi. W razie braku takiej instrukcji należy przeprowadzać zmianę oleju silnikowego i przekładniowego według instrukcji o obsłudze technicznej pojazdów samochodowych.
2. Jeżeli okaże się konieczne uzupełnienie poziomu oleju przez dolewanie, należy go dokonywać w takich granicach, by ilość wymienionego oleju silnikowego na świeży, łącznie z ilością oleju dolanego do silnika, nie przekraczała 4% zużycia benzyny lub odpowiednio 6% oleju napędowego.
3. Zużycie oleju przekładniowego nie powinno w zasadzie przekraczać 0,8% zużycia benzyny i 1,2% zużycia oleju napędowego (1,5% dla samochodów lub ciągników z napędem na dwie osie).
4. Zużycie smarów stałych (w kg) w zasadzie nie powinno przekraczać 1% zużycia benzyny oraz 1,5% zużycia oleju napędowego, po przeliczeniu zużycia paliwa z litrów na kilogramy.
§  11.
1. Normy dla samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych z naczepą:

TABELA 1.

NORMY ZUŻYCIA BENZYNY (MIESZANKI BENZYNOWEJ) DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH I CIĄGNIKÓW, SIODŁOWYCH Z NACZEPAMI O OKREŚLONEJ ŁADOWNOŚCI

Lp.Marka i typ pojazduŁadowność tonNorma w litrach na 100 km
zasadniczapodwyższona dla warunków
latozimatrudnychbardzo trudnych
latozimalatozima
1Lublin 51 (Gaz 51)2,52223,5242626,528,5
2Star 204252727293032
3Star C-60 ciągnik siodłowy z naczepą D-605,531333436,53740
4Star W-14 wywrotka3,5293132,5353538
5Autocar U-4044, 4144, 5044 ciągnik siodłowy z naczepą6464951555660
6Autocar U-7144, 8144 ciągnik siodłowy z naczepą10616568737581
7Bedford OLBD i OWLD5252728303133
8Bedford OSS i OXC ciągnik siodłowy z naczepą6303233353639
9Bedford MW122,524252727,529,5
10Bedford OXD1,523,525262828,530,5
11Bedford OYD427,529,530,53333,536
12Chevrolet C-1512324,525,527,52830
13Chevrolet C-15A0,752324,5262828,530,5
14Chevrolet C-302242627293032
15Chevrolet C-7106, 7107, 71172262829313234,5
16Chevrolet C-60L, C-60S4272930323335,5
17Chevrolet 41092262828,530,53133
18Corbitt TG-25 ciągnik siodłowy z naczepą10545860646670
19Dodge WC-51-520,75232525,527,52830
20Dodge WC-56-570,752223,524,526,52729
21Dodge WC-62-631,5242627293032
22Dodge T-110-L54283031,5343537,5
23Federal 94 x 43A, B, C, ciągnik siodłowy z naczepą10616568737581
24Ford F-15, F-15A0,7522,524252727,529,5
25Ford F-301,5252728303133
26Ford 2G8T2252727293032
27Ford BB2,522,524252727,529,5
28Ford V 8-513262828,530,53133,5
29Ford V-3000 S3262829313234,5
30Ford F-60 S, L, T3293132353537,5
31Ford WOT-64313334,5373841
32Fordson WOT-2 H12324,5262828,530,5
33Fordson WOT-81,5272930323335,5
34GAZ 632272930323335,5
35GAZ AA1,51920,52122,52324,5
36GMC CCKW-352, -353 z napędem na jedną oś tylną430323335,53639
37GMC CCKW-352, -353 z napędem na dwie osie tylne43335,537404144
38Guy Ant0,7521,523242626,528,5
39Guy Petrol-Electric332,52262929,542,5
40IFA F-8 furgonik0,58,599,51010,511,5
41International KS7531333436,53740
42Morris Commercial CS-80,7522,524262727,529,5
43Opel - Blitz 3 TS3242627293032
44Phänomen "Granit 25" furgon1,51718,518,5202021,5
45Phänomen "Granit 27"217,51919,52121,523
46Phänomen "Granit 30"2,52021,52223,52426
47Renault - AHG, AHG20,58,59,9,51010,511,5
48Renault R-2060113,514,5151616,517,5
49Renault R-21612,517,51919,52121,523
50Skoda 1101, 1200 i 1201 furgonik0,59,51010,51111,512,5
51Steyr 3703262829313234,5
52ZIS 15043335,537404144
53ZIS 585 wywrotka3,5353839424346
54ZIS 5330,5333436,537,540

TABELA 2.

NORMY ORIENTACYJNE ZUŻYCIA BENZYNY (MIESZANKI BENZYNOWEJ) DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH i CIĄGNIKÓW SIODłOWYCH Z NACZEPAMI O OKREŚLONEJ ŁADOWNOŚCI, NIE WYMIENIONYCH W TABELI 1

Lp.Rodzaj pojazduNorma w litrach na 100 km
zasadniczapodwyższona dla warunków
latozimatrudnychbardzo trudnych
latozimalatozima
1Różne o ładowności do 0,6 t włącznie9,51010,51111,512,5
2Różne o ładowności powyżej 0,6 t do 1 t włącznie:
a) z silnikiem do 2 l pojemności skokowej włącznie1111,51212,51314
b) z silnikiem powyżej 2 do 3 l pojemności skokowej włącznie13,514,5151616,518
c) z silnikiem powyżej 3 l pojemności skokowej2324,5262828530,5
3Różne o ładowności powyżej 1 t do 2,5 t włącznie:
a) z silnikiem do 3 l pojemności skokowej włącznie15161718,51920,5
b) z silnikiem powyżej 3 l pojemności skokowej2223,5242626,528,5
4Różne o ładowności powyżej 2,5 t do 4 t włącznie:
a) z silnikiem do 5 l pojemności skokowej włącznie262829313234,5
b) z silnikiem powyżej 5 l pojemności skokowej29313234,53638,5
5Różne o ładowności powyżej 4 t3638,540434447,5

TABELA 3.

NORMY ZużYCiA OLEJU NAPĘDOWEGO DlA SAMOCHODÓW CiężAROWYCh i CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH Z NACZEPAMI O OKREŚLONEJ ŁADOWNOŚCI

Lp.Marka i typ pojazduŁadowność tonNorma w litrach na 100 km
zasadniczapodwyższona dla warunków
latozimatrudnychbardzo trudnych
latozimalatozima
1Austro-Fiat SRM2,51819,52021,52223,5
2Austro-Fiat 3075318,52020,52222,524
3Austro-Fiat 4 D 90421,523242626,528,5
4Austro-Fiat FD 65272930323335,5
5Borgward 3 T31718,51920,52122,5
6Borgward B-300031819,52021,52223,5
7Büssing NAG 25 Burglöwe2,52021,52223,52426
8Büssing NAG-3003242626,528,52931
9Büssing NAG-3503,5242626,528,52931
10Büssing NAG 4004252727,529,53032
11Büssing NAG 4500 A-14,5252728303133
12Büssing NAG 500 A525,52727,529,53032
13Büssing NAG 650 i 654634,53738,541,54245,5
14Büssing NAG 900944,54849,553,554,559
15Deutz Magirus L-35663739,541444548,5
16Faun L-335-D-633,5242626,528,52931
17Faun L-450-D-664,53032,53335,53639
18Faun L-560-D-676363940434447,5
19Faun L-600-D-676,5384142454649,5
20Faun L-600-D-876,541,5454649,550,554,5
21Fiat 626 NL41819,52021,52223,5
22Fiat 666 N 77242627293032
23Fiat 666 N 7/57252728303133
24Fiat 680 N7,722,524252727,529,5
25Hansa Lioyd21718,51920,52122,5
26Hansa Lioyd2,51920,521232324,5
27Hansa Lioyd42324,525,527,52830
28Hansa Lioyd5252727,529,53032
29Henschel 25-T12,51617,51819,52021,5
30Henschel 30-T1-T231819,52021,52223,5
31Henschel 40-S1-S24252727,529,53032
32Henschel 5G1, 5G2, 5G3531,533,5353838,541,5
33Henschel 6J1, 6J2, 6J3634,53738,541,54245,5
34Henschel SJO ciągnik siodłowy z naczepą7384142454649,5
35Henschel 36 W 39,544,54849,553,554,559
36Horch (IFA) H3A32021,52223,52426
37JAZ (MAZ) - 200731,534353838,541,5
38Kaelble S6G 125 ciągnik siodłowy z naczepą8,5353839424346,5
39Kaelble S6G 110 ciągnik siodłowy z naczepą8,53335,5374040,544
40Krupp 1422,5161717,5191920,5
41Krupp LD-3,5 M-1223,51819,52021,52223,5
42Krupp LD-4 M-2324242626,528,52830
43Krupp LD-6,5 N-426,53739,541444548,5
44Mack NR510363940434447,5
45Magirus M 2532021,52223,52426
46Magirus M 27321,523242626,528,5
47Magirus M 303242626,528,52931
48Magirus M 353,528303133,53437
49Magirus M 40428303133,53437
50Magirus M 454,531,534353838,541,5
51Magirus M 5053335,5374040,543,5
52MAN E31819,52021,52223,5
53MAN Z3,51920,52122,52324,5
54MAN D4,53122,52324,52527
55MAN F483739,541444548,5
56MAZ-205 wywrotka5363940434447,5
57Mercedes Benz I-1500 OM 1381,5101111121213
58Mercedes Benz L 20002131414,515,515,516,5
59Mercedes Benz L 25002,516171819,52021,5
60Mercedes Benz L 300032021,52223,52426
61Mercedes Benz L 37504252727,529,53032
62Mercedes Benz L-6500-OM546,535,538,539,542,543,547
63Mercedes Benz L-6500-OM796,531,534353839,541,5
64Mercedes Benz L 10 0001038414245,54649,5
65Panhard IE 35 HL ciągnik siodłowy z naczepą8232425272830
66Praga NRD3151617181920,5
67Saurer 1 CRD3,5141515,516,51718
68Saurer 2 CRDV3,5161717,5191920,5
69Saurer 5 BTDV5,522,524252727,529,5
70Skoda 706 R7,3272930323335,5
71Skoda 706 RM wywrotka6,529313234,53538
72SPA A-100001031,534353838,54,5
73Standard-Vanguard - furgonik0,56,577,588,59
74Tatra 11110363940434448
75Thornycroft WOF-DC4-23262829313234,5
76Vomag 3 L3,521,523242626,528,5
77Vomag 4,5 L4,5252727,529,53032
78Vomag 5L-4R-3080525,527,528,530,53133,5
79Vomag 5L-6R-1060532,535363939,542,5
80Vomag 6 L635,53839,542,543,547
81Vomag 8 L939424346,54750,5

TABELA 4.

NORMY ORIENTACYJNE ZUŻYCIA OLEJU NAPĘDOWEGO DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH I CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH Z NACZEPAMI O OKREŚLONEJ ŁADOWNOŚCI, NIE WYMIENIONYCH W TABELI 3

Lp.Rodzaj pojazduNorma w litrach na 100 km
zasadniczapodwyższona dla warunków
latozimatrudnychbardzo trudnych
latozimalatozima
1Różne o ładowności do 3 t włącznie151616,5181819,5
2Różne o ładowności powyżej 3 t do 4 t włącznie2021,52223,52426
3Różne o ładowności powyżej 4 t do 6 t włącznie22,524252727,529,5
4Różne o ładowności powyżej 6 t do 8 t włącznie272930323335,5
5Różne o ładowności powyżej 8 t do 10 t włącznie31,534353838,541,5
6Różne o ładowności powyżej 10 t363940434447,5
2. Przy obliczaniu zużycia paliwa według norm zawartych w tabelach 1 do 4 należy stosować:
1) normę zasadniczą w razie jazdy po drogach o nawierzchniach 1 i 2 klasy, wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszych norm,
2) normę podwyższoną ze względu na trudne warunki w razie:
a) jazdy po drogach o nawierzchni 3 klasy, wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszych norm,
b) jazdy po ulicach miast (z wyjątkiem jazd w regulowanym ruchu wielkomiejskim),
c) jazdy po drogach i ulicach w zespołach miast Zagłębia Węglowego i Wybrzeża,
3) normę podwyższoną dla warunków bardzo trudnych w razie:
a) jazdy po drogach o nawierzchni 4 klasy, wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszych norm,
b) jazdy po ulicach miast w regulowanym ruchu wielkomiejskim wymagającym częstego zwalniania i przyśpieszania poprzez biegi, jak również postojów na skrzyżowaniach ulic i związanych z tym rozbiegów pojazdu,
c) jazdy wahadłowej lub rozwózkowej na krótkich odcinkach o średniej długości (w ciągu jednego dnia pracy) do 1,5 km włącznie, niezależnie od klasy nawierzchni drogi i od warunków ruchowych,
d) jazdy po drogach górskich niezależnie od klasy ich nawierzchni i po ulicach miast, jeżeli drogi te lub ulice są położone w obrębie powiatów górskich, wymienionych w załączniku nr 2 do niniejszych norm. Za drogę górską uważa się drogę o takich wzniesieniach, które mogą być pokonywane tylko przez częste stosowanie najniższych biegów.
3. Norma zasadnicza lub podwyższona może być powiększona o 5%, jeżeli:
1) pojazd wykonał normę przebiegu międzynaprawczego, a nie został oddany do naprawy głównej,
2) pojazd znajduje się w okresie docierania.
3) pojazd użyty jest do akcji ratunkowej.
4. Każda norma może być powiększona, jeśli samochód ciągnie na drodze inny pojazd (np. przyczepę, inny samochód itp.). W tym przypadku za każdą tonę ciężaru ciągniętego (ciężar pojazdu + ciężar ładunku) należy dodać do zastosowanej normy:
1) 6%, jeżeli ładowność samochodu ciągnącego nie przekracza 6 t,
2) 3%, jeżeli ładowność samochodu ciągnącego przekracza 6 t.
5. Normy dla ciągników siodłowych jadących bez naczepy obniża się o 30%.
6. Dla samochodów specjalnych należy stosować takie same normy zużycia paliwa, jak dla samochodów ciężarowych na takich samych podwoziach; normy te odnoszą się tylko do wykonanych przebiegów. Ewentualne dodatkowe zużycie paliwa w czasie pracy na postoju (np. do napędu urządzenia przewożonego na samochodzie specjalnym) nie jest zawarte w normach; w tym przypadku powinny być ustalone normy zakładowe zatwierdzone przez jednostkę nadrzędną (np. zużycie paliwa na napęd pompy pożarniczej, sprężarki, dźwigu itd.). Normy zużycia dla samochodów roboczych wykonujących swą pracę w czasie jazdy (np. zamiataczka lub polewaczka ulic, pług odśnieżny) obowiązują tylko w odniesieniu do wykonanego przebiegu poza ich właściwą pracą.
7. Wywrotki, cysterny i inne pojazdy przewożące ładunki nie są uważane za samochody specjalne Dla samochodów tych obowiązują normy zawarte w tabelach 1-4. Normy te uwzględniają warunki użytkowania wywrotki oraz zużycie paliwa na przechył skrzyni.
8. Przy jeździe szkolnej z uczniami szkolonymi na kierowców każdą godzinę jazdy szkoleniowej przyjmuje się za 20 km przebiegu wykonanego w warunkach trudnych.
§  12.
1. 2 Normy dla ciągników:

TABELA 5.

NORMY ZUŻYCIA OLEJU NAPĘDOWEGO DLA CIĄGNIKÓW TYPU ROLNICZEGO

Lp.Marka, typ i obciążenie ciągnikaNorma w litrach na 100 km
Zasadniczapodwyższona dla warunków
latozimatrudnychbardzo trudnych
latozimalatozima
1Ursus-45 i Lanz-Buldog sam (luzem) lub z całkowitym ciężarem ciągniętym do 2 t włącznie333537394143
2Ursus-45 i Lanz-Buldog z całkowi tym ciężarem ciągniętym powyżej 2 t do 5 t włącznie373941434547
3Ursus-45 i Lanz-Buldog z całkowitym ciężarem ciągniętym powyżej 5 t do 10 t włącznie4042464850,553
4Ursus-45 i Lanz-Buldog z całkowitym ciężarem ciągniętym powyżej 10 t5255576062,566
5(skreślona)
6Zetor-25 sam (luzem) lub z całkowitym ciężarem ciągniętym do 2 t włącznie13,514151616,517,5
7Zetor-25 z całkowitym ciężarem ciągniętym powyżej 2 t do 5 t włącznie181920212223
8Zetor-25 z całkowitym ciężarem ciągniętym powyżej 5 t2223242626,528
9Steyr-180 sam (luzem) lub z całkowitym ciężarem ciągniętym do 2 t włącznie12,513141515,516,5
10Steyr-180 z całkowitym ciężarem ciągniętym powyżej 2 t171819202122

Normy dla ciągników nie wymienionych w tabeli ustala Ministerstwo Transportu Drogowego i Lotniczego na wniosek użytkownika pojazdu, zaopiniowany przez wydział komunikacji drogowej prezydium właściwej wojewódzkiej rady narodowej bądź rady narodowej miasta wyłączonego z województwa.

TABELA 6.

NORMY ZUŻYCIA OLeJu NAPĘDOWEGO DLA CIĄGNIKÓW TYPU SAMOCHODOWEGO ZE SPRZĘGIEM HAKOWYM (CIĄGNIKI BALASTOWE)

Lp.Marka, typ i obciążenie ciągnikaNorma w litrach na 100 km
zasadniczapodwyższona dla warunków
latozimatrudnychbardzo trudnych
latozimalatozima
1Faun 150 PS sam (luzem) lub z całkowitym ciężarem ciągniętym do 5 t włącznie373941434548
2Faun 150 PS z całkowitym ciężarem ciągniętym powyżej 5 t5962656871,575
3Hanomag SS 55 i SS 50 N sam (luzem) lub z całkowitym ciężarem ciągniętym do 3 t włącznie272930323336
4Hanomag SS 55 i SS 50 N z całkowitym ciężarem ciągniętym powyżej 3 t33,536374040,543,5
5Hanomag SS 100 i "Gigant" sam (luzem) lub z całkowitym ciężarem ciągniętym do 5 t włącznie31,534353838,541
6Hanomag SS 100 i "Gigant" z całkowitym ciężarem ciągniętym powyżej 5 t4144454849,553
7Kaelble Z 6 GN-125 sam (luzem) lub z całkowitym ciężarem ciągniętym do 5 t włącznie31,534353838,541
8Kaelble Z 6 GN-125 z całkowitym ciężarem ciągniętym powyżej 5 t454850535558,5
9Kaelble Z 6 G-110 sam (luzem) lub z całkowitym ciężarem ciągniętym do 5 t włącznie272930323336
10Kaelble Z 6 G-110 z całkowitym ciężarem ciągniętym powyżej 5 t36,53940434447

Normy dla ciągników nie wymienionych w tabeli ustala Ministerstwo Transportu Drogowego i Lotniczego na wniosek użytkownika pojazdu zaopiniowany przez wydział komunikacji drogowej prezydium właściwej wojewódzkiej rady narodowej bądź rady narodowej miasta wyłączonego z województwa.

2. Przy obliczaniu zużycia paliwa według norm zawartych w tabelach 5 i 6 należy stosować:
1) normę zasadniczą w przypadku jazdy po drogach o nawierzchni 1 i 2 klasy, wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszych norm,
2) normę podwyższoną dla warunków trudnych w przypadku:
a) jazdy po drogach o nawierzchni 3 klasy wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszych norm,
b) jazdy po ulicach miast (z wyjątkiem jazdy w regulowanym ruchu wielkomiejskim),
c) jazdy po drogach i ulicach w zespołach miast Zagłębia Węglowego i Wybrzeża,
3) normę podwyższoną dla warunków bardzo trudnych w przypadku:
a) jazdy po drogach o nawierzchni 4 klasy, wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszych norm,
b) jazdy po ulicach miast w regulowanym ruchu wielkomiejskim wymagającym częstego zwalniania i przyśpieszania poprzez bieg, jak również postojów na skrzyżowaniach ulic i związanych z tym rozbiegów pojazdu,
c) jazdy wahadłowej lub rozwózkowej na krótkich odcinkach o średniej długości (w ciągu dnia pracy) do 1,5 km włącznie, niezależnie od klasy nawierzchni drogi i od warunków ruchowych,
d) jazdy po drogach górskich niezależnie od klasy ich nawierzchni i po ulicach miast, jeżeli drogi te lub ulice są położone w obrębie powiatów górskich, wymienionych w załączniku nr 2 do niniejszych norm. Za drogę górską uważa się drogę o takich wzniesieniach, które mogą być pokonywane tylko przez częste stosowania najniższych biegów.
3. Norma zasadnicza lub podwyższona może być powiększona o 5%, jeżeli:
1) ciągnik wykonał normę przebiegu międzynaprawczego, a nie został oddany do naprawy głównej,
2) ciągnik znajduje się w okresie docierania,
3) ciągnik użyty jest do akcji ratunkowej.
4. Tabele 5 i 6 obejmują normy dla ciągników pracujących na drogach (załącznik nr 1 do niniejszych norm) i nie mogą być stosowane w razie ciągnięcia lub popychania pojazdów toczących się po szynach lub holowania barki na rzece lub kanale.
5. 3 Jeżeli ciągnik wykonuje pracę na postoju (pracę nieprzewozową), należy ustalić zakładową normę zużycia paliwa w zależności od rodzaju pracy ciągnika. Norma zakładowa powinna być zatwierdzona przez jednostkę przełożoną. Norma zużycia oleju napędowego w jednej godzinie biegu silnika na postoju ciągnika Ursus 45 i Lanz-Buldog wynosi w lecie 1,9 l i w zimie 2 l.
§  13.
1. Normy dla samochodów osobowych i sanitarnych:

TABELA 7.

NORMY ZUŻYCIA BENZYNY (MIESZANKI BENZYNOWEJ) DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I SANITARNYCH

Lp.Marka i typ samochoduNorma w litrach na 100 km
zasadniczapodwyższona dla warunków
latozimatrudnychbardzo trudnych
latozimalatozima
1FSO "Warszawa"131413,514,51415
2Chevrolet "Fleetmaster" i "de Luxe"151616,517,51819
3Citroën 111111,51212,51314
4Citroën 1513,514,5151616,517,5
5Dodge WC-54 (sanitarka)232425,5272830
6EMW-34011,51212,5131415
7Fiat 110099,51010,51111,5
8Fiat 1100 L (sześcioosobowy)9,51010,51111,512
9Framo V 901 (sanitarka)10,51111,51212,513
10GAZ-M 20 "Pobieda"131413,514,51415
11GAZ-67151616171718
12Mercedes 170 V1212,51313,514,516
13Mercedes 220 a1313,51414,515,516,5
14Mercedes 300 a1515,516,517,51819
15MZMA "Moskwicz"99,51010,51111,5
16Renault R 2060 (sanitarka)13,514,5151616,517,5
17Rover (sanitarka)11,51212,5131415
18Skoda 1101, 1102, 1200 i 120199,51010,51111,5
19Skoda 1101, 1102, 1200 i 1201 (sanitarka)9,51010,51111,512
20Tatra "Tatraplan 600"1111,51212,51314
21Willys "Jeep"13,514,5151616,517,5
22ZIM-12161718192021
23ZIS (ZIL)-110242527293032

TABELA 8.

NORMY ORIENTACYJNE ZUŻYCIA BENZYNY (MIESZANKI BENZYNOWEJ) DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I SANITARNYCH NIE WYMIENIONYCH W TAbELI 7

Lp.Rodzaj pojazduNorma zużycia w litrach na 100 km
zasadniczapodwyższona dla warunków
latozimatrudnychbardzo trudnych
latozimalatozima
1Różne do 1 l pojemności skokowej włącznie88,599,51010,5
2Różne powyżej 1 do 1,3 l pojemności skokowej włącznie99,51010,51111,5
3Różne powyżej 1,3 do 1,8 l pojemności skokowej włącznie1010,51111,51212,5
4Różne powyżej 1,8 do 2,5 l pojemności skokowej włącznie1212,513141415
5Różne powyżej 2,5 do 3 l pojemności skokowej włącznie131414,515,51617
6Różne powyżej 3 do 3,5 l pojemności skokowej włącznie161718192021
7Różne powyżej 3,5 do 4 l pojemności skokowej włącznie181920212223
8Różne powyżej 4 do 5 l pojemności skokowej włącznie202122232426
9Różne powyżej 5 l pojemności skokowej2325252727,530
2. Przy obliczaniu zużycia paliw według norm zawartych w tabelach 7 i 8 należy stosować:
1) normę zasadniczą w przypadku jazdy po drogach o nawierzchniach 1 i 2 klasy, wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszych norm,
2) normę podwyższoną dla warunków trudnych w przypadku:
a) jazdy po drogach o nawierzchni 3 klasy, wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszych norm,
b) jazdy po ulicach miast (z wyjątkiem jazdy w ruchu wielkomiejskim),
c) jazdy po drogach i ulicach w zespołach miast Zagłębia Węglowego oraz Wybrzeża,
3) normę podwyższoną dla warunków bardzo trudnych w przypadku:
a) jazdy po drogach o nawierzchni 4 klasy, wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszych norm,
b) jazdy po ulicach miast w regulowanym ruchu wielkomiejskim, wymagającym częstego zwalniania i przyśpieszania poprzez biegi, jak również postojów na skrzyżowaniach ulic i związanych z tym rozbiegów pojazdu,
c) jazdy po drogach górskich, niezależnie od klasy ich nawierzchni, i po ulicach miast, jeżeli drogi te lub ulice są położone w obrębie powiatów górskich, wymienionych w załączniku nr 2 do niniejszych norm. Za drogę górską uważa się drogę o takich wzniesieniach, które mogą być pokonywane tylko przez stosowanie najniższych biegów.
3. Norma zasadnicza lub podwyższona może być powiększona o 5%, jeżeli:
1) samochód wykonał normę przebiegu międzynaprawczego, a nie został oddany do naprawy głównej,
2) samochód znajduje się w okresie docierania,
3) samochód użyty jest do akcji ratunkowej.
4. Przy jeździe szkolnej z uczniami szkolonymi na kierowców każdą godzinę jazdy szkoleniowej przyjmuje się za 20 km wykonanego przebiegu w warunkach trudnych.
§  14.
1. 4 Normy dla autobusów:

TABELA 9.

NORMY ZUŻYCIA PALIW DLA AUTOBUSÓW

Lp.Marka i typ autobusuRodzaj paliwaNorma w litrach na 100 km
zasadniczapodwyższona dla warunków
latozimatrudnychbardzo trudnych
latozimalatozima
1Star 50, 51 i 52benzyna283031333437
2Chausson APHolej napędowy212323252527
3Fiat 666"24,52727303033
4Ikarus 60"202122232426
5Leyland OPS 1 i LOPS 3"222424262628,5
6Mavag TR5 i M5"303233363639
7Skoda 706RO"293131343437
8ZIS-155benzyna374041444548

Normy dla autobusów nie wymienionych w tabeli nr 9 ustala Ministerstwo Transportu Drogowego i Lotniczego na wniosek użytkownika, zaopiniowany przez wydział komunikacji drogowej prezydium właściwej wojewódzkiej rady narodowej bądź rady narodowej miasta wyłączonego z województwa.

2. Przy obliczaniu zużycia paliw według norm zawartych w tabeli nr 9 należy stosować:
1) normę zasadniczą w przypadku jazdy po drogach o nawierzchniach 1 i 2 klasy, wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszych norm,
2) normę podwyższoną dla warunków trudnych w przypadku:
a) jazdy po drogach o nawierzchni 3 klasy, wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszych norm,
b) jazdy po ulicach miast (z wyjątkiem jazdy w regulowanym ruchu wielkomiejskim),
c) jazdy po drogach i ulicach w zespołach miast Zagłębia Węglowego i Wybrzeża,
3) normę podwyższoną dla warunków bardzo trudnych w przypadku:
a) jazdy po drogich o nawierzchni 4 klasy wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszych norm,
b) jazdy w regulowanym ruchu wielkomiejskim wymagającym częstego zwalniania i przyśpieszania poprzez biegi, jak również postojów na skrzyżowaniach ulic i związanych z tym rozbiegów pojazdu,
c) jazdy na trasach z licznymi przystankami na odcinkach krótszych niż średnio 1 km, niezależnie od klasy nawierzchni drogi, jazdy po drogach górskich, niezależnie od klasy ich nawierzchni, i po ulicach miast, jeżeli drogi te lub ulice są położone w obrębie powiatów górskich, wymienionych w załączniku nr 2 do niniejszych norm. Za drogę górską uważa się drogę o takich wzniesieniach, które mogą być pokonywane tylko przez stosowanie najniższych biegów.
3. Norma zasadnicza lub podwyższona może być powiększona o 5%, jeżeli:
1) autobus wykonał normę przebiegu międzynaprawczego, ale nie został oddany jeszcze do kapitalnego remontu,
2) autobus znajduje się w okresie docierania.
§  15.
1. Normy dla motocykli:

TABELA 10.

NORMY ORIENTACYJNE ZużYCia beNZYNY (MiESZANKI beNZYNOWEJ) DLA MOTOCYKLI

Pojemność skokowa silnika dwusuwowego w cm3Norma zasadnicza w litrach na 100 kmUwagi
do 100 włącznie2,5W okresie zimowym (§ 4) normy zasadnicze zwiększa się o 5%.
powyżej 100 do 125 włącznie3
powyżej 125 do 200 włącznie3,5
powyżej 2004
pojemność skokowa silnika czterosuwowego w cm3norma zasadnicza w litrach na 100 km
do 250 włącznie3
powyżej 250 do 350 włącznie3,5
powyżej 350 do 500 włącznie4
powyżej 5005
2. Przy obliczaniu zużycia paliwa według norm zawartych w tabeli 10 (ust. 1) należy stosować:
1) normę zasadniczą w przypadku jazdy po drogach o nawierzchniach 1 i 2 klasy, wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszych norm,
2) normę zasadniczą podwyższoną o 10% w przypadku:
a) jazdy po drogach o nawierzchni 3 klasy, wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszych norm,
b) jazdy po ulicach miast (z wyjątkiem jazdy w regulowanym ruchu wielkomiejskim),
c) jazdy po drogach i ulicach w zespołach miast Zagłębia Węglowego i Wybrzeża,
3) normę zasadniczą podwyższoną o 20% w przypadkach:
a) jazdy po drogach o nawierzchni 4 klasy, wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszych norm,
b) jazdy po ulicach miast w regulowanym ruchu wielkomiejskim,
c) jazdy po ulicach górskich niezależnie od klasy ich nawierzchni i po ulicach miast, jeżeli drogi te lub ulice są położone w obrębie powiatów górskich, wymienionych w załączniku nr 2 do niniejszych norm.
3. Norma zasadnicza (ust. 1) lub norma zasadnicza podwyższona (ust. 2) może być powiększona:
1) o 5%, jeżeli motocykl znajduje się w okresie docierania lub użyty jest do akcji ratunkowej,
2) o 30%. jeżeli motocykl użyty jest z wózkiem bocznym.
§  16. Normy zużycia paliw przy naprawie silnika.

Ustala się normy:

1) na jazdę próbną po naprawie pojazdu, podczas której wykonano naprawę lub wymianę silnika, w wysokości 10% zasadniczej normy zużycia,
2) na jazdę próbną po naprawie głównej (kapitalnym remoncie) pojazdu w wysokości 30% zasadniczej normy zużycia.

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

KLASYFIKACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH

(Dla ustalania norm nawierzchnie drogowe dzielą się na 4 klasy w zależności od oporu toczenia.)
Klasa nawierzchniRodzaj nawierzchniUwagi
1BetonowaNawierzchnie 1 klasy znajdują się wszędzie w dobrym stanie
Kostka mozaikowa
Asfaltowa - typu ciężkiego lub średniego
Smołowana - typu ciężkiego lub średniego
2Asfaltowa - typu lekkiegoNawierzchnie asfaltowe i smołowane typu lekkiego są przeważnie mniej gładkie od podobnych nawierzchni typu ciężkiego lub średniego
Smołowana - typu lekkiego
Klinkierowa
Tłuczniowa gładka
Gruntowa ulepszona gładka
Układana z płyt kamienno-betonowych
3Tłuczniowa w średnim stanie
Brukowana kamieniem polnym lub łamanym
Gruntowa ulepszona w średnim stanie lub zabłocona
4Tłuczniowa lub brukowana w bardzo złym stanie
Gruntowa nie ulepszona i nawierzchnia każdej klasy, o ile jest pokryta warstwą błota lub śniegiem o grubości warstwy co najmniej 10 cm

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

WYKAZ POWIATÓW GÓRSKICH

1. W województwie katowickim powiaty bielski i cieszyński.
2. W województwie krakowskim powiaty: limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, suski, wadowicki, żywiecki.
3. W województwie rzeszowskim powiaty: brzozowski, gorlicki, jasielski, krośnieński, leski, przemyski, ropczycki, sanocki, ustrzycki oraz powiaty rzeszowski i łańcucki w części na południe od linii kolejowej Kraków - Przemyśl.
4. W województwie wrocławskim powiały: bystrzycki, dzierżoniowski, górowski, jeleniogórski, kamiennogórski, kłodzki, lubiński, lwówecki, noworudzki, wałbrzyski.

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

.................... (nazwa i adres jednostki organizacyjnej)

PROTOKÓŁ BADANIA ZUŻYCIA PALIWA

1. Komisja*) - Rzeczoznawca Polskiego Związku Motorowego*) powołana(y) przez kierownika jednostki organizacyjnej w składzie:

1. .................... (nazwisko i imię) .................... (stanowisko lub funkcja)

2. ....................

3. ....................

przeprowadził(a) dnia .................... 195... r. badanie przyczyn przekroczenia normy zużycia paliwa przez pojazd samochodowy: rodzaj ...................., marka ...................., typ ...................., nr rejestracyjny ....................

2a.*) Próbną jazdę wykonano z obciążeniem .......... ton**) osób*) na odcinku drogi w przybliżeniu poziomym o nawierzchni .......... klasy i długości .......... km***). Pomiar długości odcinka drogi wykonano według kilometrowych i hektometrowych znaków. Odcinek drogi przejechano w obydwu kierunkach na całej długości w ciągu tej samej próbnej jazdy. Podczas próby jezdnia była sucha - mokra*). Temperatura powietrza wynosiła .......... stopni C. Czas trwania jazdy (po odjęciu czasu ewentualnego postoju przy zmianie kierunku jazdy) wynosił .......... minut (zaokrąglić sekundy do pół minuty). W tym czasie zużycie paliwa wyniosło .......... litrów, co odpowiada w przeliczeniu .......... l na 100 km i stanowi w stosunku do obowiązującej normy, która wynosi .......... l na 100 km, przekroczenie ..........%.

2b.*) Próbną jazdę wykonano z obciążeniem .......... ton**) osób*) w ruchu miejskim - wielkomiejskim*) na trasie: ...................., której długość wynosiła .......... km według planu miasta. Podczas próby jezdnie były suche - mokre*). Temperatura powietrza wynosiła .......... stopni C. Czas trwania całej próby łącznie z postojami wywołanymi przyczynami ruchowymi wynosił .......... minut (zaokrąglić sekundy do pół minuty). W tym czasie zużycie paliwa wyniosło .......... litrów, co odpowiada w przeliczeniu .......... l na 100 km i stanowi w stosunku do obowiązującej normy, która wynosi .......... l na 100 km, przekroczenie ..........%.

2c.*) Dla ustalenia rzeczywistego zużycia paliwa przez pojazd pracujący w warunkach wyjątkowych (np. jazda terenowa) wykonano próbną jazdę na trasie: ...................., której długość według możliwie dokładnego pomiaru wynosiła .......... km. Podczas próby jezdnia była sucha - mokra*). Temperatura powietrza wynosiła .......... stopni C. Czas trwania próby po odliczeniu ewentualnych postojów na trasie wynosił .......... minut (zaokrąglić sekundy do pół minuty). W tym czasie zużycie paliwa wyniosło .......... litrów, co odpowiada w przeliczeniu .......... l na 100 km i stanowi w stosunku do obowiązującej normy, która wynosi .......... l na 100 km, przekroczenie ..........%.

3. Pomiar zużycia paliwa wykonano przy pomocy ....................
4. Zauważono następujące usterki techniczne pojazdu mające wpływ na zużycie paliwa: ....................
5. Komisja*) - Rzeczoznawca*) stwierdza, że przyczyną przekroczenia normy zużycia było ....................
6. Wniosek komisji*) - rzeczoznawcy*) ....................
7. Podpisy członków komisji*) - rzeczoznawcy*) ....................

Podpis kierowcy badanego pojazdu ....................

Data sporządzenia protokołu ....................

_______________

*) Niepotrzebne skreślić.

**) Pojazd podczas próby należy obciążyć ładunkiem równym połowie ładowności.

***) Długość odcinka drogi przejechanej w jednym kierunku nie może być mniejsza niż:

1) 10 km przy próbach po ulicach w mieście,
2) 20 km przy próbach po drogach za miastem,
3) co najmniej polowa długości określonej trasy o warunkach wyjątkowych (np. jazda terenowa), dla której wykonuje się pomiar.
1 Załącznik § 3 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia Ministra Komunikacji z dnia 25 sierpnia 1958 r. (M.P.58.68.400) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 września 1958 r.
2 Załącznik § 12 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) zarządzenia Ministra Komunikacji z dnia 25 sierpnia 1958 r. (M.P.58.68.400) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 września 1958 r.
3 Załącznik § 12 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) zarządzenia Ministra Komunikacji z dnia 25 sierpnia 1958 r. (M.P.58.68.400) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 września 1958 r.
4 Załącznik § 14 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia Ministra Komunikacji z dnia 25 sierpnia 1958 r. (M.P.58.68.400) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 września 1958 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.