§ 3. - Normy wyżywienia oraz wysokość równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz zasady ich wypłacania poborowym odbywającym służbę zastępczą.

Monitor Polski

M.P.1988.30.272

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 1991 r.
§  3.
1. 3
Poborowemu odbywającemu służbę zastępczą przysługuje od zakładu pracy, w którym pełni służbę, miesięczny równoważnik pieniężny za ubranie w wysokości 20% równoważnika, o którym mowa w § 2 ust. 1.
2.
Zakład pracy wypłaca poborowemu równoważnik pieniężny, określony w ust 1. w okresach miesięcznych, w terminie wypłaty uposażenia.
3.
Na wniosek poborowego równoważnik pieniężny, o którym mowa w ust. 1. może być zaliczkowo wypłacany z góry, jednak za okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
4.
Zakład pracy wypłaca poborowemu równoważnik pieniężny za ubranie w pełnej wysokości określonej w ust. 1 również za miesiąc, w którym odbywanie służby zastępczej nie obejmowało wszystkich dni.
3 § 3 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 25 września 1989 r. (M.P.89.34.265) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 1989 r.